En pris­til­legg

Faedrelandsvennen - - MOTOR AMPERA-E. - TEKST: TOR MJAALAND

med na­vi­ga­sjon og et godt rygge­ka­me­ra.

Al­ter­na­tiv til ben­sin­mo­to­ren er en to li­ters die­sel­mo­tor med 150 hk. Mens de fles­te gikk for die­sel for kort tid siden, er det nes­ten ute­luk­ken­de ben­sin­mo­to­ren folk vel­ger i dag. Både for­di den­ne fun­ge­rer godt og pas­ser bi­len, og selv­sagt også for­di de po­li­tis­ke sig­na­le­ne er helt an­ner­le­des i dag enn for få år siden.

trinn­løst auto­mat­gir Su­ba­rus trinn­løse auto­mat­gir kalt CVT, er stan­dard på bi­len. Det er sam­me type gir­kas­se som Toyo­ta le­ve­rer. Noen har kla­get over at dis­se gir­kas­se­ne kan være litt ma­se­te - med mye lyd og lite ac­tion. Men ikke her. Den­ne fun­ge­rer en­kelt og greit som en helt van­lig auto­mat­gir­kas­se.

Og selv om vi prøv­de bi­len noen da­ger et­ter vin­te­rens hit­til enes­te snø­fall på Sør­lan­det, fant vi vei­er der fire­hjuls­drif­ten til Su­ba­ru fikk prøvd seg. Hos Su­ba­ru er det fire­hjuls­drift for al­le pen­ga, det vil si kon­ti­nu­er­lig drift på al­le fire hju­le­ne i mot­set­ning til man­ge and­re med fire­hjuls­drift der den­ne kop­les inn og ut et­ter be­hov. Su­ba­ru har fått skryt i åre­vis for sin fire­hjuls­drift. Også fra kon­kur­ren­ter. Noe mer er det egent­lig ikke å si om den sa­ken.

Kon­klu­sjon: Når re­gje­rin­gen end­rer hand­lings­re­ge­len og stram­mer inn på olje­penge­bru­ken, er det kan­skje et sig­nal også til bil­kjø­per­ne om at det går an å bru­ke for­nuft når ny bil skal kjø­pes. Da skal du vite at du får mye bil for pen­ge­ne om du vel­ger en Su­ba­ru Out­back.

FOTO: TOR MJAALAND

Et godt rygge­ka­me­ra hø­rer med.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.