Mit­sub­ishi sat­ser på suv

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

●● Sal­get av suv-er øker, ikke minst i Nor­ge. Nå har Mit­sub­ishi meldt om en stor­stilt suv-sat­sing de nær­mes­te åre­ne. Ikke mind­re enn tre nye mo­del­ler er be­bu­det. Iføl­ge nett­ste­det broom,no kom­mer førs­te bil til Nor­ge al­le­re­de i år. Den skal vi­ses på bil­ut­stil­lin­gen i Ge­ne­vé i mars og har fått nav­net Eclip­se Cross. Den blir til­gjen­ge­lig med 1,5-li­ters ben­sin­mo­tor. Og den kom­mer ikke som lad­bar hy­brid fore­lø­pig. Så kom­mer en he­lek­trisk opp­føl­ger av ASX før nye Out­lan­der kom­mer i lø­pet av tre år. Out­lan­der ble Nor­ges nest mest solg­te bil i 2016 tak­ket være plug in ver­sjo­nen. Mit­sub­ishi lo­ver at opp­føl­ge­ren også skal ha elek­trisk mo­tor.

FOTO: MIT­SUB­ISHI

Det­te er kon­sept­bi­len til etter­føl­ge­ren av Mit­sub­ishi ASX. Bi­len skal bli hele­lek­trisk med en an­ty­det rekke­vid­de på mel­lom 300 og 400 km.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.