Kris­ti og apost­le­nes lære og liv i 2017

Faedrelandsvennen - - NÆRT - TERJE TØNNESSEN

Vi le­ver i en dra­ma­tisk tid. Mye står på spill. Hva er sann kris­ten tro? Hva vil det si å føl­ge Kris­tus her og nå? Er mo­der­ne teo­lo­gisk tenk­ning i sam­svar med Jesu og apost­le­nes lære i NT? Hva er falsk teo­lo­gi - på­vir­ket og in­fil­trert av tids­ty­pisk, se­ku­lær tenk­ning? Har for­fø­rel­sens og vrang­læ­rens prak­sis kom­met inn i det al­ler hel­ligs­te? Er det mer be­ha­ge­lig å gi et­ter for so­si­alt press og fler­tal­lets se­ku- la­ris­me i mo­rals­ke og dog­ma­tis­ke spørs­mål enn å stå for det som Det Nye Tes­ta­men­tet læ­rer? Apos­te­len sier: «Så skal vi ikke len­ger være umod­ne, ikke la oss kas­te hit og dit og dri­ve med vin­den fra en­hver lære, så vi blir byt­te for men­nes­ke­nes fals­ke spill og vill­fa­rel­sens lis­ti­ge kuns­ter. Vi skal være tro mot sann­he­ten i kjær­lig­het og i ett og alt vokse opp til Ham som er ho­det, Kris­tus» (Ef 4, 14f). Det blå- ser fra man­ge kan­ter. Re­li­gions­dia­log er på mo­ten. Men hva er løgn? Sant? He­densk? Av­gu­der? Hvis man sy­nes det­te språ­ket er for sterkt, an­be­fa­ler jeg les­ning av NT fra perm til perm. Man kan bli så to­le­rant at man mis­ter ån­de­lig fot­fes­te. Man kan bli så mo­der­ne og po­li­tisk og teo­lo­gisk kor­rekt at man blir fra­fal­len. Mer enn noen gang i Kris­ti kir­kes his­to­rie gjel­der det at vi ikke blir byt­te for kref­ter som fø- rer oss vill, men at vi står grunn­so­lid, støtt og fast på Jesu Kris­ti ord og lære. Ikke minst når det kos­ter. Alt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.