Fikk både støt­te og knu­sen­de kri­tikk

Syke­hus­di­rek­tør Jan-ro­ger Ol­sen fikk sty­rets støt­te til å kut­te ut traume­mot­tak og akutt­ki­rur­gi ved syke­hu­set i Flekkefjord, og sam­ti­dig knu­sen­de kri­tikk.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: STEINAR VINDSLAND steinar.vindsland@fvn.no -

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør JanRo­ger Ol­sen og fag­di­rek­tør Per Engstrand ar­gu­men­ter­te i hal­van­nen time for å kut­te akutt­ki­rur­gi og traume­mot­tak i Flekkefjord un­der styre­mø­tet i Sør­lan­det syke­hus Kris­tian­sand tors­dag. Ol­sen un­der­stre­ket at saken ikke drei­er seg om førs­te skritt i ret­ning av ned­leg­gel­se av syke­hu­set, hel­ler ikke å av­vik­le all akutt­be­hand­ling, men en re­duk­sjon ved å av­vik­le traume­mot­ta­ket og stan­se akutt­ki­rur­gi.

– Det­te drei­er seg om pa­si­ent­sik­ker­het, kva­li­tet og å sik­re likt til­bud til al­le pa­si­en­te­ne på Sør­lan­det, sa han.

År­sa­ken er at det for sjel­den er be­hov for akutt­ki­rur­gi i Flekkefjord, der­med får helse­per­so­nel­let for li­ten tre­ning, og det er en kost­bar ord­ning å ha be­red­skap for det­te.

Sam­ti­dig frem­he­vet han at ak­ti­vi­te­ten ved syke­hu­set i Flekkefjord ald­ri har vært høy­ere enn nå, og vis­te til at det vil bli en yt­ter­li­ge­re styr­king i åre­ne som kom­mer.

En full­satt til­hø­rer­benk fra Flekkefjord, med ord­fø­rer Jan Sig­bjørn­sen i spis­sen, fulg­te spent med på dis­ku­sjo­nen i syke­hus­sty­ret.

– All øye­blik­ke­lig hjelp som tren­ger ki­rur­gi skal vi­de­re til Kris­tian­sand el­ler Stav­an­ger, sa Engstrand.

– En traume­pa­si­ent har al­vor­li­ge ska­der, som sto­re blød­nin­ger, knus­nin­ger, stikk- og skudd­ska­der og kre­ver man­ge spe­sia­lis­ter sam­ti­dig for å gi god be­hand­ling, opp­lys­te han.

88 ALARMER

– Det var 88 traume­alar­mer i Flekkefjord i fjor, og de skal nå sen­des til spe­sia­li­sert team i Kris­tian­sand for hånd­te­ring, sa Ol­sen. Han pek­te på at Lis­ter har gode pre­hos­pi­ta­le tje­nes­ter, to luft­am­bu­lanse­sta­sjo­ner, fem am­bu­lanse­sta­sjo­ner med døgn­be­red­skap.

I for­kant av Ol­sens og Eng­s­trands rede­gjø­rel­ser ble det lagt fram en rap­port fra eks­ter­ne kon­su­len­ter som av­dek­ket at ar­beids­pro­ses­se­ne ikke opp­fyl­ler kra­ve­ne i Na­sjo­nal helse- og syke­hus­plan og Vei­le­der for ut­vik­lings­pla­ner. Pro­ses­sen har gått for fort, ri­siko­og sår­bar­hets­ana­ly­sen var alt­for dår­lig, og det var ikke ut­ar­bei­det en mu­lig­hets­ana­ly­se.

BE­KLA­GET

Fle­re av styre­med­lem­me­ne tok fatt i det­te og nest­le­der Kjell Pedersen-rise be­kla­get at en så vik­tig sak med så stor be­tyd­ning for så man­ge men­nes­ker ikke had­de til­strek­ke­lig be­hand­ling.

An­satte­til­lits­valgt Susan­ne M. Her­nes men­te ut­red­nin­gen var så dår­lig at he­le saken bur­de ut­set­tes. Og fikk over­ras­ken­de støt­te fra styre­le­der Ca­mil­la Dun­sæd:

– Jeg er enig i mye av det du sier, sa hun, men vil­le ikke ut­set­te saken. Der­for la hun fram et al­ter­na­tivt for­slag til di­rek­tø­rens. Det in­ne­bar først og fremst en endring som be­tyr at ved­ta­ket i syke­hus­sty­ret skal over­sen­des til Helse Sør-øst for å sik­re at det ikke er i strid med den na­sjo­na­le syke­hus­pla­nen. I til­legg på­leg­ger ord­ly­den di­rek­tø­ren å sør­ge for en or­dent­lig ri­si­ko- og sår­bar­hets­ana­ly­se og mu­lig­hets­ana­ly­se.

For­sla­get hen­nes var sam­ti­dig en full støt­te til ho­ved­prin­sip­pe­ne i for­sla­get til di­rek­tø­ren.

Styre­med­lem Tone Midt­tun ga klar be­skjed om at hun ikke vil­le stem­me for ned­leg­gel­se av traume­mot­tak og akutt­ki­rur­gi.

Tid­li­ge­re di­rek­tør i Sta­tens helse­til­syn, Lars E. Hansen, var krys­tall­klar på at han støt­tet di­rek­tø­rens for­slag, på sam­me måte som nest­le­der Pedersen-rise.

Etter al­ter­na­tiv vo­te­ring end­te sty­ret opp med klart fler­tall for å leg­ge ned akutt­ki­rur­gi og traume­mot­tak.

FOTO: STEINAR VINDSLAND

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør JanRo­ger Ol­sen og fag­di­rek­tør Per Engstrand ar­gu­men­te­rer for re­duk­sjon i akuttil­bu­det i Flekkefjord.

FOTO: STEINAR VINDSLAND

Flekke­fjords ord­fø­rer Jan Sig­bjørn­sen på til­hø­rer­plass i syke­hus­sty­ret.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.