Fle­re in­flu­en­sa-døds­fall i Kris­tian­sand

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: MAR­GRETHE SAGA mar­grethe.saga@fvn.no

In­flu­en­sa­se­son­gen kom sent til Kris­tian­sand i år, men man­ge har blitt hardt ram­met. Noen har også mis­tet li­vet av syk­dom­men.

– Vi vet at fle­re har dødd av in­flu­en­sa i Kris­tian­sand den­ne se­son­gen, sier

Dag­finn Haarr, smitte­vern­over­lege i Kris­tian­sand kom­mu­ne.

Årets in­flu­en­sa har vært lik i Kris­tian­sand og res­ten av lan­det, og kom­mu­nen har re­gist­rert man­ge til­fel­ler av in­flu­en­sa.

VIL VAK­SI­NE­RE AN­SAT­TE

Haarr har ikke tall på hvor man­ge som fore­lø­pig har mis­tet li­vet av syk­dom­men, men sier at det hvert år dør om­trent 900 men­nes­ker på grunn av in­flu­en­sa i Norge.

– For noen er syk­dom­men dø­de­lig, sier han.

Al­le fra fyl­te 65 år og be­bo­ere i om­sorgs­bo­li­ger og syke­hjem, er blant de mest ut­sat­te grup­pe­ne. Man­ge av dis­se vel­ger å vak­si­ne­re seg, og Haarr me­ner man kan hind­re smit­te ved at fle­re an­sat­te i om­sorgs­yr­ker gjør det sam­me.

– Vak­si­na­sjons­dek­nin­gen er god blant pa­si­en­ter ved syke­hjem, men i år er lær­dom­men at vi må gå tid­li­ge­re til verks og an­be­fa­le de an­sat­te å vak­si­ne­re seg, sier han og fort­set­ter:

– At an­sat­te vak­si­ne­rer seg, vil be­skyt­te pa­si­en­te­ne, så der må vi ta oss sam­men. Det er for sent å gjø­re noe med det­te i år, men vi må ha det­te som en på­min­ning til se­ne­re.

GIR IKKE IMMUNITET

Å ta influensavaksine gir imid­ler­tid ingen ga­ran­ti mot syk­dom­men.

– Man blir ikke im­mun, og folk som er vak­si­nert kan også bli syke. Jo dår­li­ge­re im­mun­for­svar man har, jo dår­li­ge­re vir­ker også vak­si­nen, sier Haarr.

Å hind­re smit­te ved in­sti­tu­sjo­ner er vans­ke­lig, men ved syke­hjem­me­ne i kom­mu­nen job­bes det for å re­du­se­re ri­si­ko­en.

– Syke­hjem er ikke luk­ke­de an­stal­ter, og det kom­mer jo for ek­sem­pel be­sø­ken­de uten­fra. Men vi prø­ver blant an­net å ikke ta inn nye pa­si­en­ter på syke­hjem med in­flu­en­sasmit­te og å iso­le­re grup­per av pa­si­en­ter.

FLE­RE TIL­FEL­LER

– Vi har hatt fle­re til­fel­ler av in­flu­en­sa i år enn i fjor. Det vir­ker også som at årets vi­rus er en har­de­re va­ri­ant enn vi har sett før, sier Hei­di Mitch­ell, av­de­lings­le­der ved Terne­vig om­sorgs­sen­ter.

Hun for­tel­ler at fle­re av de som har blitt smit­tet, har tatt vak­si­ne.

– Det kan se ut som at vak­si­nen ikke har truf­fet så godt i år.

For de an­sat­te er det fri­vil­lig å vak­si­ne­re seg.

– Vi ser at man­ge vel­ger å la være. Man øns­ker jo at an­sat­te skal vak­si­ne­re seg, så jeg ten­ker at det­te te­ma­et bør kom­me mer på ba­nen.

Ved Terne­vig fo­ku­se­res det på smitte­vern.

– Vi har blant an­net sprit-dis­pen­se­re oppe, og min­ner på­rø­ren­de på at det er vik­tig å være for­sik­tig. Ved dråpe­smit­te iso­le­res pa­si­en­ter, for­tel­ler Mitch­ell.

VASK HENDENDE

I til­legg til vak­si­ne, er det enkle ting som kan føre til at du ikke blir smit­tet el­ler smit­ter and­re.

– Vask hen­de­ne godt, og host inn i arm­kro­ken. Det­te er vel­dig en­kelt og vel­dig ef­fek­tivt! I til­legg kan det være lurt å hol­de seg litt unna eld­re men­nes­ker der­som du er syk, er Dag­finn Haarrs opp­ford­ring.

I til­legg til eld­re, om­fat­ter ri­siko­grup­pe­ne blant an­net per­soner med dia­be­tes type 1 og 2, hjer­te- og kar­syk­dom­mer og gra­vi­de etter tolv­te svan­ger­skaps­uke.

FOTO: NTB SCANPIX

Selv om in­flu­en­sa­se­son­gen kom sent til Sør­lan­det, er det vel­dig man­ge som har blitt smit­tet de sis­te uke­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.