Åt­te år og ra­cer på snø­scoo­ter

Ing­rid Hom­me (8) fre­ser rundt på mi­nis­coo­te­ren. Bak hen­ger søs­te­ra Si­na (5) og Ma­rie Moseid (15) – når de ikke ram­ler av da!

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ODD-IN­GE RØNNING ULEBERG odd.in­ge.uleberg@fvn.no

– Hun får ikke lov å kjø­re uten­for vår syns­vid­de, vi set­ter trygg­he­ten først. Men det er jo moro, sier pap­pa Kris­ten Hom­me mel­lom vind­kas­te­ne i Evar­da­len, vest for Brok­ke.

For­de­len er også at han slip­per å dra rundt på ake­brett og høre på mas om «or­ker ikke gå». Den lil­le scoo­te­ren ord­ner opp i sånt.

Det blås­te stiv ku­ling i Evar­da­len tirs­dag. Det er nor­malt.

Men i bek­ke­ne kluk­ket det, på van­n­e­ne var det slush-føre og stei­ne­ne stakk opp av snø­en. Det er helt unor­malt i 830 me­ters høy­de i februar.

– Jeg kan ald­ri hus­ke så lite snø, og vi har hatt hyt­ta si­den jeg var li­ten. Den er mine for­eld­res. Van­lig­vis ren­ner vi kjel­ke ned fra ve­ran­da­en. I år er det helt bart, for­tel­ler Ragn­hild Re­ber Hom­me.

Fa­mi­li­en fra Kvar­stein i Ven­ne­sla kos­te seg ute i vin­den fra fre­dag til tirs­dag. Da var det hytte­byt­te med noen and­re i fa­mi­li­en. Det ble en del inne­tid også. Pap­pa Kris­ten for­tel­ler at bar­ne-tv­tit­ting nes­ten gjor­de kål på all strøm­men i bat­te­ri­ene fra sol­celle­pa­ne­let.

– Vi har hatt det helt topp, men ingen lan­ge ski­tu­rer. For mye vind til det. Det har blitt mye ake­brett og ren­ning, sier pap­pa Kris­ten Hom­me.

I år har han en­de­lig fått løy­ve. Der­med svi­ver scoo­te­ren mer enn van­lig. Det er utro­lig hvor mye som er nyt­tig nytte­kjø­ring ...

Vi gikk bøyd inn­over Evar­da­len i mot­vind og snø­kav. Svært få var ute og gikk tirs­dag. Løype­kjø­rer Jan As­bjørn Upp­stad for­tel­ler at ute i ter­ren­get er det kre­ven­de å lage løy­pe, men langs vei­ene går det greit.

Hel­ler ikke han kan hus­ke så lite snø i februar.

Pl­ut­se­lig kan det kom­me me­ter­vis i fjel­let. Men fort­set­ter det med varme­gra­der som nå, vil pås­ka pas­se bedre til blå­bær­tur enn ski­tur.

AL­LE FOTO: ODD-IN­GE RØNNING ULEBERG

Ing­rid Hom­me (8) i fin fart med ski­kjel­ken bak. Enda litt len­ger bak har Si­na Hom­me og Ma­rie Moseid ram­let av i den ster­ke vin­den.

TEKST:

Ragn­hild Re­ber Hom­me og Kris­ten Hom­me ved hen­nes fa­mi­lie­hyt­te i Evar­da­len. Se hvor lite snø det er.

Tre som gle­der seg til å kom­me seg ut og kjø­re kjel­ke og scoo­ter. Fra ven­st­re: Ing­rid Hom­me (8), Ma­rie Moseid (15) og Si­na Moseid (5).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.