– Trump har skapt sitt eget løgn­ak­ti­ge ver­dens­bil­de

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: CHRISTINA ØSTTVEIT christina.ost­tveit@fvn.no

Fi­lo­so­fi­ka­fe­en Kris­tian­sand har ikke tatt vin­ter­fe­rie, og ons­dag kveld var sa­len i Alad­din kul­tur­hus nes­ten full­satt da Er­ling Bor­gen var på be­søk.

Jour­na­lis­ten og do­ku­men­tar­film­ska­pe­ren var in­vi­tert til fi­lo­so­fi­ka­fe­en for å snak­ke om te­ma­et «Den un­der­rap­por­ter­te vir­ke­lig­he­ten».

Bor­gen star­tet raskt å snak­ke om den ame­ri­kans­ke pre­si­den­ten Do­nald Trumps for­hold til medie­ne, og at pre­si­den­ten er i ferd med å ska­pe sin egen al­ter­na­ti­ve vir­ke­lig­het.

KRI­TISK TIL TRUMP

Trump har de sis­te uke­ne gått hardt ut mot medie­ne og kalt dem blant an­net «fol­kets fien­de». Han har be­skyldt en rek­ke ame­ri­kans­ke medi­er for å spre fals­ke nyheter, og har navn­gitt fle­re av dem i twit­ter­mel­din­ger.

– Ver­den er sjok­kert over at Do­nald Trump har skapt sitt eget løgn­ak­ti­ge ver­dens­bil­de. Han kom til mak­ten ved å gå løs på jour­na­lis­tik­ken og jour­na­lis­ter han kal­ler for løg­ne­re, svind­le­re og for­fals­ke­re, hev­der Bor­gen.

Han la til at det etter hvert kun­ne bli vans­ke­lig for folk å skil­le mel­lom det san­ne og det usan­ne.

Rundt 140 per­soner satt tanke­ful­le og lyt­tet til fore­dra­get som var­te i nær­me­re tre kvar­ter.

– TANKEVEKKENDE TEMA

– Fore­dra­get var tankevekkende, men også litt skrem­men­de. Det er vik­ti­ge ting å set­te fo­kus på, sa Aud Lang­feldt.

Hun og venn­in­ne­ne Gre­te Ol­sen og Oda Fidje­støl for­tal­te at de er opp­tatt av å føl­ge med i det dag­li­ge ny­hets­bil­det.

– Man kan lett bli for­vir­ret i dag når det er så mye for­skjel­lig, sa Lang­feldt.

– Det er etter hvert blitt man­ge nye pro­blem­stil­lin­ger man må ta stil­ling til, la Ol­sen til.

– KRI­TIS­KE JOUR­NA­LIS­TER

Fore­dra­get hand­let også om hvor vik­tig den kri­tis­ke og un­der­sø­ken­de jour­na­lis­tik­ken er i da­gens sam­funn – også i Norge.

– Ver­den tren­ger kri­tisk jour­na­lis­tikk. Bare for få år si­den var de­mo­kra­ti og yt­rings­fri­het en selv­føl­ge som det var unød­ven­dig å dis­ku­te­re, sa Bor­gen.

– Med Trumps fals­ke nyheter bør kan­skje også Norge og nors­ke po­li­ti­ke­re gå i seg selv og stil­le spørs­mål ved fals­ke nyheter, ut­tryk­te Bor­gen.

Han snak­ket vi­de­re om om­rå­der ved den nors­ke po­li­tik­ken han hev­der er en un­der­rap­por­tert vir­ke­lig­het.

– Og det er det­te som er de vir­ke­li­ge fals­ke ny­he­te­ne – det å ikke for­tel­le sann­he­ten.

SPEN­NEN­DE FORE­DRAG

Bor­gen har gjen­nom sine år som jour­na­list og do­ku­men­tar­film­ska­per blitt kri­ti­sert for å gi en­si­di­ge fram­stil­lin­ger av sa­ker. And­re har igjen be­rømt ham for å ta de­bat­ten om vik­ti­ge sam­funns­spørs­mål.

De tre venn­in­ne­ne Fædre­lands­ven­nen møt­te i pau­sen ons­dag kun­ne uan­sett for­tel­le at de sy­nes det var et spen­nen­de fore­drag.

– Han er jo en­ga­sje­ren­de. Jeg sy­nes han er en dyk­tig fore­drags­hol­der, sa Fidje­støl.

Og selv om det ble mye snakk om Trump og uten­riks­po­li­tikk, var de kla­re på en ting:

– Det­te en­ga­sje­rer også her hjem­me i Norge. I dag ble jo også en del av det­te vel­dig nært, sa Lang­feldt.

I del to av pro­gram­met var det sam­ta­le mel­lom Er­ling Bor­gen og fi­lo­sof Ralph Henk Vaags. Pub­li­kum fikk også an­led­ning til å stil­le spørs­mål.

FOTO: CHRISTINA ØSTTVEIT

Rundt 140 men­nes­ker tok tu­ren til Alad­din Kul­tur­hus, der fi­lo­so­fi­ka­fe­ens ar­ran­ge­res.

FOTO: CHRISTINA ØSTTVEIT

Aud Lang­feldt, Gre­te Ol­sen og Oda Fidje­støl sier det er vik­tig å føl­ge med i ny­hets­bil­de. - Det var et tankevekkende fore­drag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.