Har sett sto­re bran­sje­end­rin­ger på 53 år

I prinsippet pen­sjo­ner­te han seg i 2006, men ble mo­men­tant head­hun­tet til LTLkon­ser­net. Nå, i året han fyl­ler 76, skal Finn Ove Fred­wall om­si­der gi seg. Han har sett vold­som­me end­rin­ger i bygg­vare­bran­sjen i sin tid.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RU­NE ØIDNE REINERTSEN ru­ne.o.reinertsen@fvn.no

– Mye mod­net i de vans­ke­li­ge åre­ne fra 1987 til 1992. Sett i etter­tid kom det noe godt utav det, sier Finn Ove Fred­wall.

I lø­pet av noen få uker av­slut­ter han 2016-regn­ska­pet for LTLkon­ser­net, som sty­res fra Vi­ge i Kris­tian­sand og er et lav­pro­fi­lert, men stort og bunn­so­lid han­del­sog ei­en­doms­im­pe­ri­um. Der har nem­lig Finn Ove Fred­wall tit­tel øko­nomi­an­svar­lig, som han opp­ly­ser etter å ha tenkt seg om. Når tal­le­ne er le­vert, blir han pen­sjo- nist i en al­der av 75 1/2.

Fak­tisk er han blitt pen­sjo­nist en gang før, i 2006 da han var per­so­nal­sjef i Op­time­ra. Men som Ter­je Rom, en av ho­ved­men­nen bak LTL sier:

– Vi fikk ham over til oss med en gang. Han er jo så dyk­tig!

VOLD­SOM­ME END­RIN­GER

Finn Ove Fred­wall har sett vold­som­me end­rin­ger i Sør­lan­dets bygg­vare­bran­sje si­den han be­gyn­te som regn­skaps­sjef hos Hans John­sen i Vest­re Strand­gate i 1964. Da had­de han unna­gjort øko­nomi­ut­dan­ning og ett år på «Wallboard-en», som det søm­mer seg en vask­ekte venn­døl.

– Man­ge av bran­sje­nav­ne­ne fra den gang ek­sis­te­rer ikke mer. Det stra­te­gis­ke trek­ket var etab­le­rin­gen av Bygg Sør ved års­skif­tet 1991/92. Da had­de jeg selv job­bet som øko­nomi­sjef hos Ot­ter­da­len i Øs­ter­hav­na i Kris­tian­sand fra 1981. Ot­ter­da­len ble med i fu­sjo­nen, det sam­me gjor­de Vågs­bygd Bygge­for­ret­ning, Sør­lands­bygg, Kjøi­ta (Jo­han G. Ol­sen, red.anm.), Rande­sund Bygg­sen­ter og S. Sørensen (Hü­bert, red.anm.). Vi var fire styk­ker som job­bet tu­sen ti­mer over­tid hver i lø­pet av fire må­ne­der for å få trans­ak­sjo­nen på plass. Det var knall­hardt, men gøy! min­nes Fred­wall.

NES­TE TREKK

Etter at Bygg Sør var på luf­ta, ble and­re, mind­re sel­ska­per i bran­sjen kjøpt opp. 1992 ut­gjor­de jo bun­nen i bank­krise­åre­ne, og det stod dår­lig til etter fire -fem år med mi­ni­mal bygge­ak­ti­vi­tet.

– Nes­te steg kom i 2002. Da gikk L.A. Lund i Oslo, Skår­land fra Sandnes og Bygg Sør sam­men til Op­time­ra, som ope­rer­te i bygg­vare­bran­sjen mel­lom Flekkefjord, Tvede­strand og Høne­foss. I til­legg kom Op­time­ra i Sve­ri­ge, som var kjøpt tid­li­ge­re, for­tel­ler den snart dob­belt­pen­sjo­ner­te.

Så, i 2005, ble Op­time­ra solgt til det frans­ke gi­gant­kon­ser­net Saint-go­bain i en han­del som ga LTL og de and­re sel­ger­ne mil­li­ard­ge­vinst. Op­time­ras per­so­nal­sjef Fred­wall prøv­de alt­så å pen­sjo­ne­re seg året etter, men klar­te det ikke.

– Det er blitt fær­re, men stør­re ak­tø­rer. He­le bran­sjen er pro­fe­sjo­na­li­sert. Ikke minst kom­mer det til ut­trykk i lo­gis­tik­ken; va­ren føl­ges nå su­per­ef­fek­tivt fra pro­du­sent til bygge­plass. Både det og gode ikt-løs­nin­ger for­ut­set­ter stør­rel­se.

– Det min­ner litt om dag­lig­vare­bran­sjen?

– Ab­so­lutt, bare med den for­skjell at det er blitt sta­dig fle­re dag­lig­vare­bu­tik­ker som kun­de­ne be­ta­ler for, men fær­re ut­salg i bygg­vare­bran­sjen, fast­slår Finn Ove Fred­wall.

FOTO: RU­NE ØIDNE REINERTSEN

Han har job­bet i bygg­vare­bran­sjen si­den 1964. Men nå, på and­re forsøk, blir Finn Ove Fred­wall pen­sjo­nist.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.