Fort­satt kre­ven­de for Siem Off­shore

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - RU­NE ØIDNE REINERTSEN

Små, små tegn til bed­ring for Siem Off­shore. Men det er langt fram.

– Vi tror over­ka­pa­si­te­ten vil vare i fle­re år frem­over, står det å lese i børs­no­ter­te Siem Off­shores rap­port for fjer­de kvar­tal 2016, og føl­ge­lig for he­le fjor­året.

Hoved­inn­tryk­ket av tal­le­ne er at de er styg­ge. Dog fin­nes lys­punk­ter; blant an­net har sat­sin­gen på tje­nes­ter til­knyt­tet off­shore vind­pro­sjek­ter bi­dratt til en inn­tekts­øk­ning fra 2015 til 2016. Bunn­lin­jen tyn­ges imid­ler­tid av nye verdi­ned­skri­vin­ger på flå­ten på 45 skip, hvor­av ti lå i bøy­ene ved års­skif­tet.

Nå har jo Siem Off­shore en fi­nan­si­ell sterk, og su­ve­ren ho­ved­ei­er i Kris­ti­an Siem. Han har al­le­re­de bi­dratt be­ty­de­lig med fris­ke mid­ler, men har også lagt fram en fi­nan­si­ell re­struk­tu­re­rings­plan som kre­ver til­slut­ning fra in­ves- to­re­ne som har stilt opp med pen­ger via to ob­li­ga­sjons­lån.

Det vi­ser seg imid­ler­tid å være vans­ke­lig. Kan­skje skal føl­gen­de for­mu­le­ring opp­fat­tes som en ad­var­sel om hva som kan skje om ikke det blir enig­het:

«Hvis sel­ska­pet ikke opp­når en av­ta­le med ob­li­ga­sjons­lån­gi­ver­ne, så vil de av­ta­le­ne om fi­nan­si­ell let­te og roms­li­ge­re gjelds­be­tin­gel­ser som inn­gikk i fi­nan­sie­rings­pla­nen, opp­hø­re. Da blir det mind­re sik­kert at sel­ska­pet kan fort­set­te som et «go­ing con­cern», he­ter det i kvar­tals­rap­por­ten.

Søl­ve Høyrem, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i West­sho­re Ship­bro­kers, føl­ger off­shore­mar­ke­det tett. Han sier det­te:

– Ja, det vil være over­ka­pa­si­tet i fle­re år frem­over, men vi ven­ter en viss ak­ti­vi­tets­øk­ning fra kom­men­de som­mer og ut­over i 2017, for­hå­pent­lig­vis også i 2018. Så blir det opp til re­der­ne hvor mye ka­pa­si­tet de vil ta ut av bøy­ene for å be­hol­de en god mar­keds­ba­lan­se.

Ut­over tors­dag for­mid­dag steg Siem-kur­sen litt på Oslo Børs og sel­ska­pet ble verd­satt til nes­ten to mil­li­ar­der kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.