Hun var med å sik­re et nytt Kris­tian­sand

Faedrelandsvennen - - FREDAG - TEKST: KJE­TIL REITE kje­til.reite@fvn.no

–Ven­st­re var med i et fler­tall som valg­te å bru­ke tvang for å få til stor- Kris­tian­sand. Hva ble av- gjø­ren­de?

– Det er uli­ke ar­gu­men­ter i de uli­ke til­fel­le­ne. Noen ste­der er det for­di det bes­te for å hind­re fra­flyt­ting er å lage en hub for vekst. De gam­le gren­se­ne for noen re­gion­byer er slik at de er så inne­klemt at de ikke får til skik­ke­lig god areal­ut­nyt­ting. Så i noen tvangs­ved­tak som Kris­tian­sand og Kris­tian­sund, er må­let å lage byer som fun­ge­rer og som har et om­land som fun­ge­rer. Det drei­er seg om å lage gode re­gio­ner.

– Det sam­me gjor­de dere i Lindesnes. Hvor­for?

Det er et hel­het­lig om­rå­de som hen­ger sam­men geo­gra­fisk. Det var be­grun­nel­sen.

– Hvem i for­hand­lin­ge­ne var mest iv­ri­ge etter å få til sam­men­slå­in­ger ved hjelp av tvang?

– Vi had­de al­le et øns­ke om det. Ven­st­re stod ikke i front når det gjaldt Sør­lan­det, si­den det der var Ven­st­re-folk som men­te det kun­ne ven­te, mens det var mer in­ter­es­se i Trøn­de­lag. Og så er jeg vel­dig lei meg for at KRF drop­pet ut.

– An­tall kom­mu­ner er nå nede i 358. Hvor få bør det være?

– Jeg har ikke en ideal­meng­de når det gjel­der an­tall kom­mu­ner. Av og til gjør geo­gra­fi­en det slik at det ikke er na­tur­lig med sam­men­slå­ing. Jeg skal snart til Røst, og den har vår­her­re la­get slik at den lig­ger der den lig­ger, og det kan ikke en­gang et stor­tings­fler­tall gjø­re noe med. Men nå er det satt i gang en dis­ku­sjon, og jeg hå­per den bi­drar til at fle­re kom­mu­ner sø­ker sam­men.

– Også Ven­st­re har sagt at kom­mune­re­for­men ikke er over. Hva er det nes­te som må skje?

– Man­ge kom­mu­ner er fort­satt i pro­sess og dis­ku­sjo­ne­ne fort­set­ter. Man­ge ten­ker at det er ku­lest å be­hol­de sitt lil­le im­pe­ri­um, men når de ser at and­re får fart på ut­vik­lin­gen, for­and­rer de kan­skje me­ning. Noen ste­der trengs det også et ge­ne­ra­sjons­skif­te der eld­re her­rer har sit­tet for len­ge på ord­fø­rer­sto­len.

– Men når kom­mer den vir­ke­lig sto­re om­leg­gin­gen. Der Stortinget sier at nå be­stem­mer vi hvor gren­se­ne skal gå?

– Nå valg­te vi åt­te kom­mu­ner der vi skjæ­rer gjen­nom, og li­ke­vel blir det mye bråk. Så drøm­men om at det skal være idea­let, tror jeg ikke på. Den pro­ses­sen vi har hatt, har fun­gert og de­bat­ten er ikke over. Det lig­ger man­ge små­kom­mu­ner inn­imel­lom, og jeg tror de vil skjøn­ne at de sak­ker ak­ter­ut. Ut­ford­rin­gen er at det kun er to som mis­ter job­ben ved en sam­men­slå­ing, ord­fø­rer og råd­man­nen, og det er også de som skal dri­ve pro­ses­sen.

– Det ser li­ke­vel litt rart ut. Man dan­ner et stør­re Kris­tian­sand med 100.000 inn­byg­ge­re, mens Bykle fort­set­ter ale­ne med rundt 900?

– Jeg tror de kom­mu­ne­ne som er på den stør­rel­sen vil inn­se at det ikke er løs­nin­gen. Det er også vik­tig at Kris­tian­sand er så sto­re at de kan være en mo­tor i re­gio­nen. De som vil ha bort Oslo-mak­ta, kla­rer ikke det med kom­mu­ner med 600 inn­byg­ge­re, men med ster­ke re­gion­byer.

– Noen har al­le­re­de be­gynt å snak­ke om at ved­ta­ke­ne kan om­gjø­res etter stor­tings­val­get – hvis Ap vin­ner. Hvor god sak tror du de har?

– De gjør det i hvert fall let­te­re for oss å dri­ve valg­kamp. De kan stem­me på noen som vil for­nye of­fent­lig sek­tor el­ler noen som til­ba­ke til 70-tal­let. En Jo­nas Gahr Stø­re som dil­ter etter Tryg­ve Slags­vold Ve­dum vil gi ty­de­li­ge skille­lin­jer i norsk po­li­tikk.

– Dere kan sik­kert unn­gå det ved å sam­ar­bei­de med Ap etter val­get. Er det et al­ter­na­tiv?

– Vi øns­ker blå­grønn re­gje­ring og tror ikke det blir en fler­talls­re­gje­ring uan­sett. Så her er det to valg: en mørke­blå el­ler en blå­grønn, og vil dri­ve valg­kamp på en blå­grønn.

– Dere har ikke noe al­ter­na­tiv til de­res plan A?

– Jeg lu­rer på om and­re par­ti­er blir spurt om hvil­ket al­ter­na­tiv de har. Jo­nas Gahr Stø­re tror jeg ikke har har en plan A en­gang, og vi vet ikke om han vil dan­ne sam­ar­beid med Sp el­ler SV. Vårt al­ter­na­tiv er akku­rat like rea­lis­tisk som de and­res.

– Uan­sett ser det vel ut til at da­gens sam­ar­beid med Frp kan være over?

– Vi har et stort øns­ke om gå å inn i re­gje­ring. Vi er lei av at vi gjør job­ben og at and­re tar æren. Ta for ek­sem­pel søp­pel­ryd­ding som vi har kjem­pet inn i hvert bud­sjett. Nå er re­gje­rin­gen ute for å ta æren for det.

– Dere lig­ger rundt sperre­gren­sen, mens Sen­ter­par­ti­et kan no­te­re rundt ti pro­sent? Hva er det de får til?

– Det er fort­satt 90 pro­sent som ikke stem­mer Sen­ter­par­ti­et. Det er all­tid noen som vil til­ba­ke til det gam­le og som me­ner at alt var bedre før. Kan­skje er det ti pro­sent som me­ner det. Det skrem­men­de er at Ap dil­ter etter Sen­ter­par­ti­et.

– Dere fore­slo å kut­te til Nye Vei­er i de­res al­ter­na­ti­ve bud­sjett. Er det en god valg­kamp­sak?

– Vi tok bort noe av på­plus­sin­gen for å kun­ne sat­se på jern­bane. Vi stod fast på den opp­rin­ne­li­ge pla­nen om opp­byg­ging av ka­pi­tal. Så ser vi at Nye Vei­er fun­ge­rer, og at vi får bil­li­ge­re pro­sjek­ter. Vi vil løf­te jern­bane og gode kol­lek­tiv­løs­nin­ger, men er ikke mot vei. Det er kun Miljø­par­ti­et som me­ner dår­lig vei er god miljø­po­li­tikk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.