Hvem er i Pu­tins in­ners­te krets?

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

Pe­ters­burg.

Dmi­trij Tra­vin, øko­nomi­pro­fes­sor og mo­de­rat re­gime­kri­tisk po­li­tisk kom­men­ta­tor i sam­me by, for­kla­rer vi­de­re:

– I et de­mo­kra­ti, hvor en pre­si­dent er nødt til å inn­gå kom­pro­miss med for­skjel­li­ge par­ti­er el­ler frak­sjo­ner, må man in­vi­te­re folk fra and­re re­gio­ner. I et auto­ri­tært sys­tem har man ikke den type krav, sier han.

Ingen uten­for den in­ners­te kret­sen vet med sik­ker­het hvem Pu­tin lyt­ter til og hvor mye. Jour­na­lis­ter og po­li­tis­ke eks­per­ter re­la­tivt tett på Kreml be­skri­ver ham som en en­som mann og an­slår at den in­ners­te kret­sen, om noe, er inn­snev­ret etter han vend­te til­ba­ke til pre­si­dent­pos­ten i 2012. Nå er den i til­legg yt­ter­li­ge­re do­mi­nert av folk fra sik­ker­hets­tje­nes­te­ne, så­kal­te si­lo­vi­ki.

Det luk­ke­de sys­te­met hvor av­skje­di­gel­ser og ut­nev­nel­ser kun sjel­dent for­kla­res, og hvor topp­folk hol­der kor­te­ne tett inn­til brys­tet, gjør det of­te nød­ven­dig å ty til den un­der sov­jet­ti­den så po­pu­læ­re di­si­pli­nen krem­lo­lo­gi for å få inn­trykk av hva som fore­går på de øvers­te ni­vå­ene.

Hvem blir in­vi­tert på mø­ter i Kreml? Hvor­dan blir en per­son be­skre­vet i stats­kon­trol­ler­te medi­er? Hvem sit­ter ved si­den av Pu­tin, og hvem zoo­mer tv-ka­me­ra­ene inn på når man 9. mai av­hol­der en mi­li­tær­pa­ra­de på Den røde plass?

SIKKERHETSRÅD OG «PO­LIT­BYRÅ»

Man får ikke sær­lig mye ut av å se på re­gje­rin­gen, som i ho­ved­sak er en ad­mi­ni­stra­tiv en­het, med mind­re Pu­tin selv er stats­mi­nis­ter, slik som i åre­ne 2008–2012, da part­ne­ren Dimi­trij Med­ved­ev var pre­si­dent.

Par­la­men­tet, som ved­tar de fleste lo­ve­ne nær­mest en­stem­mig og ikke kun­ne drøm­me om å fore­ta seg noe mot Pu­tins vil­je, er hel­ler ikke en makt­fak­tor. I ste­det er opp­fat­nin­gen at Sik­ker­hets­rå­det, som mø­tes minst én gang i må­ne­den, er Russ­lands mest inn­fly­tel­ses­rike or­gan. Det tar også stil­ling til spørs­mål ut­over na­sjo­nal sik­ker­het i tra­di­sjo­nell for­stand, og har i dag tolv per­ma­nen­te med­lem­mer for­uten le­de­ren, Vla­di­mir Pu­tin. Blant an­net:

●● Rå­dets sek­re­tær Ni­ko­laj Pa­tru­s­jev, Fsb-sje­fen Alek­sandr Bort­ni­kov og Pu­tins tid­li­ge­re stabs­sjef Sergej Ivanov, som al­le kjen­ner Pu­tin fra KGB i Le­nin­grad.

●● Sje­fen for uten­rik­s­et­ter­ret­nings­tje­nes­ten SVR, Sergej Na­ry­sj­kin, og for­gjen­ge­ren Mik­hail Frad­kov.

●● Stats­mi­nis­ter Dmi­trij Med­ved­ev, forsvarsminister Sergej Sjoj­gu, uten­riks­mi­nis­ter Sergej Lav­rov og in­nen­riks­mi­nis­ter Vla­di­mir Ko­lo­koltsev

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.