Vak­ker Bach­mu­sikk fra or­gel­piper

Faedrelandsvennen - - MENING - KNUT GEIR AAS, Birke­land Kris­tian­sand

Fædre­lands­ven­nen da­tert 15. februar inne­holdt en kon­ser­t­an­non­se av be­skje­dent for­mat med små skrift, men stor nok til å fan­ge opp­merk­som­het med in­ter­es­se.

●● An­non­sen gjaldt en kon­sert i Kris­tian­sand dom­kir­ke søn­dag

19. d.m. med den in­ter­na­sjo­nalt kjen­te or­ga­nis­ten Abram Be­zui­jen fra Ne­der­land.

Å lytte til «le­ven­de» mu­sikk spilt på et vel­klin­gen­de kon­ser­tor­gel er ikke hver­dags­kost, så den­ne an­led­nin­gen måt­te be­nyt­tes. I for­bin­del­se med 500-års ju­bi­le­um for re­for­ma­sjo­nen var kon­sert­pro­gram­met i sin hel­het viet Jo­hann Se­bas­ti­an Bach (bil­det), den yp­pers­te av ba­rok­kens or­gel­kom­po­nis­ter.

Stor­sla­gen og va­riert mu­sikk ble pre­sen­tert, ram­met inn av Pre­lu­di­um og Fu­ge i C og Fan­ta­si og Fu­ge i g-moll. Ved å lytte til dis­se mek­ti­ge ver­ke­ne, med bruk av stort stemme­re­gis­ter, og et vell av klan­ger, ak­kor­der og tone­prakt, blir en fylt av be­und­ring over Bachs gud­git­te «nåde­ga­ver» som ba­rokk - kom­po­nist. Like­så er det im­po­ne­ren­de å opp­le­ve or­gel­spil­lers tek­nikk og kunst­ne­ris­ke evne til å frem­brin­ge mu­sik­ken ved or­ge­lets spille­pult.

Or­gel­va­ria­sjo­ner over Christ, der du bist der hel­le Tag lød for­tref­fe­lig med va­riert bruk av de ni stem­me­ne fra side­gal­le­ri­ets or­gel. Kom­po­si­sjo­nen over Lut­hers me­lo­di Vår gud han er så fast en borg fant også sin na­tur­li­ge plass i pro­gram­met den­ne kvel­den. Bachs trio­so­na­te nr. 5 i C-dur lød prakt­fullt med et enormt driv i de tre stem­me­ne for­delt på ma­nua­ler og pe­dal.

Den lil­le flok­ken av til­hø­re­re i kirke­ben­ke­ne ga lang og vel­for­tjent ap­plaus til or­gel­spil­ler, en «mes­ter­nes mes­ter» på sitt in­stru­ment. Kan­tor tak­ket med blomster og gode ord. Be­zui­jen kvit­ter­te med to eks­tra num­mer som reg­nes blant Bachs favoritt-styk­ker: Air og Pre­lu­di­um i d-moll.

Pub­li­kum for­lot kir­ken med et musikalsk «på­fyll» som gjor­de godt for hjer­te og hjer­ne, sjel og sinn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.