Na­zistemp­ling

Faedrelandsvennen - - MENING - OLE WILHELM KLÜWER, nazi­un­ge fra 1945, men ikke unge nå len­ger, og hel­ler ikke helt taus

Vi har det gøy i so­sial­de­mo­kra­ti­et, det vak­res­te sam­funns­ys­te­met i men­nes­ke­he­tens his­to­rie.

●● Ja, iall­fall si­den kri­gen da de gode vant over de onde og skapte et nytt og åpent sam­funn. I god­hets­sam­fun­net vårt er det fritt frem for stigmatisering av de onde, av dem som sam­ar­bei­det med ond­ska­pen, av jen­te­ne som els­ket ond­ska­pens sol­da­ter, av de on­des av­kom. Det er gøy, moralsk opp­byg­gen­de, revy­fest­lig.

Chris Svend­sen har et tankevekkende inn­legg den 21. februar som han kal­ler «Løg­na­sla­gets selv­de­struk­ti­ve hit­ling». «Nå som or­det ra­sist har mis­tet sin me­ning/kraft er det visst­nok or­det na­zist som skal bli ut­van­net», skri­ver han. Han ten­ker nok på over­for­bruk av dis­se nyt­ti­ge stigma­or­de­ne i sam­fun­net. Det er alt­så vik­tig at de ver­ste får skylle­bøt­te­ne, at ikke de små blir ut­pekt.

Som nazi­av­kom fra 1945 aner jeg hva som fore­går i en so­sial­de­mo­kra­tisk hu­ma­nis­tisk tanke­gang: De ver­ste må for­bli de ver­ste. Nazi­mon­stre­ne er våre for­eld­re, Ns-er­ne, de ab­so­lutt onde, de som ikke fikk nok straff og som der­for må straf­fes evig gjen­nom media. Bor­ge­re født etter kri­gen for­tje­ner ikke or­det «na­zist».

Da skjøn­ner kan­skje so­sial­de­mo­kra­te­ne og al­le and­re mo­der­ne hu­ma­nis­ter hvor­for de fleste nazi­un­ger for­hol­der seg tau­se. De er red­de for å bli opp­fat­tet som dje­vel­un­ger. Her lig­ger det i stig­ma­ti­se­rin­gen en stor po­li­tisk ge­vinst for god­hets­de­mo­kra­te­ne: For­ti­den er skremt til taus­het, til død, til pine. Mil­lio­ner i Euro­pa for­val­tes i dag av de gode sei­er­her­re­ne. His­to­ri­en er død, låst fast.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.