Tror ti­den med øko­no­mis­ke p

Start gikk med fem mil­lio­ner kro­ner i over­skudd i fjor. Di­rek­tør Even Øgrey Brands­dal hå­per den ne­ga­ti­ve tren­den er snudd.

Faedrelandsvennen - - SPORT -

– Øko­no­mi­en i klub­ben er bra på nå­væ­ren­de tids­punkt. Jeg hå­per og tror vi har kom­met til et punkt der vi har snudd en mange­årig ne­ga­tiv trend, sier Start-di­rek­tør Even Øgrey Brands­dal.

Han skuer ut­over La Man­gas grøn­ne gress­ba­ner. Foran ham lø­per 24 spil­le­re som, etter klub­bens plan, skal spil­le Start di­rek­te opp i elite­se­ri­en igjen. Sports­lig er det en stund si­den Start har pres­tert. Øko­no­misk ser det bedre ut enn på len­ge. I for­ri­ge uke gikk Starts re­vi­sor gjen­nom klub­bens øko­no­mi. Drifts­re­sul­ta­tet ble på ti mil­lio­ner kro­ner. Over­skud­det på fem mil­lio­ner kro­ner etter at ret­tig­he­te­ne til klub­bens spil­le­re - som Club21 eide - er kjøpt til­ba­ke for fem mil­lio­ner. Først og fremst er det sal­ge­ne av Mat­hias Ras­mus­sen og Kris­tof­fer Ajer som slår guns­tig ut for klub­ben. Klub­ben fikk om­lag fem mil­lio­ner kro­ner for hver av spil­ler­ne.

– Vi var av­hen­gi­ge av å sel­ge dem slik det ble i fjor, sier Brands­dal, som kun­ne ten­ke an­ner­le­des da Mol­de kom på ba­nen i ja­nu­ar. Med pen­ger i ban­ken og over­skudd fra året før kun­ne Start si nei da Ole Gun­nar Sol­skjær vil­le ha Hå­kon Op­dal.

– Vi kun­ne ten­ke på hva Hå­kon had­de i ver­di for oss, i ste­det for å ten­ke at vi var nødt til å sel­ge på grunn av dår­lig øko­no­mi. Jeg hå­per det er sånn det blir i frem­ti­den, for­kla­rer Brands­dal.

– Er klub­ben frisk­meldt øko­no­misk?

– Det er et for tab­lo­id ord. Da er det som om vi ikke tren­ger å uroe oss. Vi må fort­satt job­be hardt for å få det­te til å gå rundt, sva­rer Brands­dal.

KUN­NE TATT MER RI­SI­KO

Han le­det Start til over­skudd for førs­te gang si­den 2007 i fjor. To år på rad med over­skudd har ikke Start hatt si­den 1975, i føl­ge klub­ben selv.

– Hoved­opp­ga­ven min er å dri­ve den­ne klub­ben som en hvil­ken som helst an­nen be­drift, sier Brands­dal.

– Men det er jo fot­ball dere dri­ver med. Dere ryk­ket jo ned, og har tapt mye pen­ger på det. Kun- ne dere ikke sat­set mer og unn­gått ned­rykk?

– Jo. Vi kun­ne brukt noen mil­lio­ner eks­tra i fjor, og tatt fle­re sjan­ser. Men det er ikke sik­kert vi had­de klart oss for det.

– Det er de fei­le­ne Start har gjort tid­li­ge­re, tatt for stor ri­si­ko?

– Ja. Det tror jeg du kan si. Nå har den øko­no­mis­ke si­tua­sjo­nen kos­tet oss ned­rykk til slutt. Vi kun­ne ikke fort­set­te å bru­ke mer pen­ger enn vi had­de. Sam­ti­dig er jo selv­føl­ge­lig mitt mål at vi skal få sports­lig suk­sess. Jeg vil vin­ne noe med klub­ben. Jeg vil være med på opp­tu­rer. Jeg vil bi­dra til at vi kan dyr­ke frem pro­fi­ler, sier Brands­dal, som nå hå­per klub­ben kan kom­me i en si­tua­sjon der en ikke må sel­ge spil­le­re for å få en­de­ne til å mø­tes. Må­let er at egen­pro­du­ser­te lo­ka­le spil­le­re, som det er man­ge av i trop­pen nå, skal bære klub­ben sam­men med en hånd­full kva­li­tets­for­sterk­nin­ger uten­fra.

SOLG­TE NØKKELSPILLERE

Vi skrur klok­ka to år til­ba­ke.

I et trangt møte­rom i lei­lig­hets­kom­plek­set der spil­ler­ne bor på La Man­ga står Brands­dal foran en sam­let spil­ler­tropp. Det måt­te tas dras­tis­ke grep i Start. Løn­nen i spil­ler­trop­pen måt­te ned. Noen måt­te ut. An­sat­te måt­te gå fra job­be­ne sine. Det måt­te spa­res mel­lom åt­te og ti mil­lio­ner kro­ner i lø­pet av kort tid.

– Jeg var ty­de­lig. Jeg sa at al­le dere som sit­ter her ikke kom­mer til å være her når se­ri­en star­ter, for­kla­rer Brands­dal i dag. Kort tid et­ter­på var Ernest Asan­te solgt til Stabæk. Zlat­ko Tri­pic had­de blitt solgt til Tysk­land noen uker tid­li­ge­re, og Matt­hias Vil­hjalms­son for­svant til Ro­sen­borg se­ne­re sam­me se­song. Det var star­ten

FOTO: JIM RU­NE BJORVAND

Even Øgrey Brands­dal har styrt Start til to over­skudd de to sis­te åre­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.