Pro­ble­mer er over

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: PÅL W. JØRGENSEN paal.joer­gen­sen@fvn.no

på det som har vært to fryk­te­li­ge se­son­ger for Start i elite­se­ri­en.

Re­sul­ta­te­ne i 2015 fel­te Mons Ivar Mjel­de. Steinar Pedersen fikk en minst like tøff se­song i 2016, og ryk­ket ned med kun 16 po­eng.

– Det er klart øko­no­mi­en har gjort oss sår­ba­re, sier Pedersen.

– Hva ten­ker du om at dere kun­ne tatt stør­re ri­si­ko i fjor og at du kun­ne hatt et bedre mann­skap å job­be med?

– Jeg ten­ker at be­slut­nin­ge­ne som ble tatt er for­nuf­tig. Jeg er jo glad i klub­ben jeg også, sier Steinar Pedersen og smi­ler før han ut­dy­per:

– Det er jo litt to­si­dig. Jeg er jo opp­tatt av å vin­ne og har jo lyst til å få til­før­sel av mid­ler til å gjø­re stal­len så sterk som mu­lig, med unge gode spil­le­re og ty­de­li­ge ene­re. Sam­ti­dig kjen­ner vi klub­bens his­to­rie. Nå skal vi byg­ge den sterk nok og sta­bil nok til at vi når må­le­ne om å være en topp­klubb i Norge, sier Pedersen, som ikke bare må ha god­kjen­nel­se fra Even Brands­dal når Start skal for­ster­ke stal­len.

UT AV RØD SONE

Etter at Start hav­net i rød sone hos Nor­ges Fot­ball­for­bund på grunn av dår­lig øko­no­mi har Start vært nødt til å søke for­bun­det om å hand­le spil­le­re.

– Det har jo vært litt tungt det. Det er jo nes­ten som å være un­der ad­mi­ni­stra­sjon, sier Brands­dal, som sier ord­nin­gen opp­hø­rer når til­stan­den til Start og and­re topp­klub­ber presenteres se­ne­re i år.

Da vil Start være i gul sone for and­re året på rad.

– Start har jo helt klart hatt noen ut­ford­rin­ger de sis­te åre­ne, men vi opp­le­ver at de er på bed­rin­gens vei øko­no­misk. Nå har ikke vi fått de sis­te tal­le­ne av klub­ben, men om de mel­der at de har god kon­troll er det helt sik­kert rik- tig. De har gode verk­tøy for det­te, sier Ru­ne Nordhaug, li­sens­an­svar­lig i Nor­ges Fot­ball­for­bund.

Han be­kref­ter at Start ikke len­ger tren­ger å få god­kjent spil­ler­over­gan­ger hos NFF der­som de fort­satt har kon­troll på egen øko­no­mi og kra­vet om po­si­tiv egen­ka­pi­tal i ut­gan­gen av mars.

– Og det er vel­dig bra, sier Nordhaug.

– Opp­le­ver du at Start tar mind­re ri­si­ko nå?

– Det jeg kan si på ge­ne­relt grunn­lag er at det ikke er dumt å ta seg tid til å byg­ge klubb, det har vi gode ek­semp­ler på i Norge nå. Det har vært en bed­ring i Norge de sis­te åre­ne, og vi opp­le­ver at klub­be­ne bru­ker bedre tid til å byg­ge seg opp og tar mind­re ri­si­ko, sier Nordhaug.

FOTO: TOR ERIK SCHRØDER / NTB SCANPIX

Sports­lig ble 2016 et tøft år for Steinar Pedersen i hans førs­te se­song som ho­ved­tre­ner i Start.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.