Må selv be­ta­le ob­li­ga­to­ris­ke tu­rer

Stat­li­ge ut­dan­nings­in­sti­tu­sjo­ner har ikke lov til å kre­ve at stu­den­ter be­ta­ler for noe som er ob­li­ga­to­risk. Li­ke­vel må man­ge stu­den­ter ved UIA ut med fle­re tu­sen kro­ner i året for å rei­se på tu­rer som er ob­li­ga­to­ris­ke for å gå opp til ek­sa­men.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: MARGRETHE SAGA margrethe.saga@fvn.no -

– Vi har fire ob­li­ga­to­ris­ke tu­rer det førs­te året, som vi må be­ta­le selv, sier Sind­re Frant­zen.

Han er første­års­stu­dent ved bachelor i idrett ved Uni­ver­si­te­tet i Ag­der.

Må På TUR

Iføl­ge Frant­zen lig­ger to av tu­re­ne på 4500–5000 kro­ner, mens de to and­re er noe bil­li­ge­re. Uni­ver­si­tets- og høy­skole­lo­ven sier blant an­net at stat­li­ge ut­dan­nings­in­sti­tu­sjo­ner ikke har lov til å ta be­talt for un­der­vis­ning som er ob­li­ga­to­risk for å kun­ne ta ek­sa­men.

– For å få gå opp til ek­sa­men, må vi være med på dis­se tu­re­ne. Det er snakk om gans­ke mye pen­ger, og vi fikk ikke vite noe om det­te før vi tak­ket ja til stu­di­et, sier Frant­zen.

SAV­NER IN­FOR­MA­SJON

Stu­den­ten er fornøyd med tu­re­ne, men me­ner li­ke­vel at Uni­ver­si­te­tet bur­de ha in­for­mert om de høye ut­gif­te­ne på et tid­li­ge­re tids­punkt.

– Vi har fått be­skjed om at ut­gif­ter må dek­kes selv, men ikke hvor mye det fak­tisk er. Ut­styrs­lis­te og in­for­ma­sjon har kom­met gans­ke raskt, og uni­ver­si­te­tet leg­ger opp til at det skal bli bil­ligst mu­lig, men det er li­ke­vel dyrt og in­for­ma­sjo­nen om kon­kre­te ut­gif­ter kom­mer ikke før se­mes­ter­start, sier han.

Tid­li­ge­re skal stu­den­ter ha drop­pet ut av stu­di­et på grunn av øko­no­mi.

– Det for­tal­te stu­die­ko­or­di­na­to­ren oss vel­dig tid­lig, for­tel­ler Frant­zen.

REI­SER TIL VIN­TE­REN

Geir Tors­tveit, in­sti­tutt­le­der ved Insti­tutt for folke­helse, idrett og er­næ­ring, be­kref­ter at det er en del ut­gif­ter knyt­tet til det førs­te året på idrett.

– For å kun­ne til­by re­le­vant un­der­vis­ning for stu­den­ter på idrett, må vin­ter­kurs gjen­nom­fø­res and­re ste­der enn i Kris­tian­sand der det ikke er sta­bi­le snø­for­hold. Stu­den­te­ne be­ta­ler for nød­ven­di­ge rei­se- og opp­holds­kost­na­der, ikke un­der­vis­nin­gen, sier han.

Tors­tveit kjen­ner ikke til stu­den­ter som har slut­tet på grunn av det­te.

– Det har vært sånn i man­ge år, men det er ikke vans­ke­lig å for­stå at man som stu­dent øns­ker å ha lave kost­na­der.

UKLART RE­GEL­VERK

Stu­die­di­rek­tør ved UIA, Gre­ta Hil­ding, er kjent med at en­kel­te av de­res stu­den­ter må be­ta­le for ob­li­ga­to­ris­ke stu­die­tu­rer el­ler ob­li­ga­to­ris­ke un­der­vis­nings­ak­ti­vi­te­ter uten­for cam­pus.

– Vi vet at vi har ek­semp­ler på stu­di­er hvor man har slike ord­nin­ger. Re­gel­ver­ket er noe uklart ak­ku­rat her, men vi tol­ker det på sam­me måte som de fles­te and­re in­sti­tu­sjo­ner, sier hun.

VUR­DE­RER ORD­NIN­GEN

UIA og Stu­dent­or­ga­ni­sa­sjo­nen i Ag­der (STA) er jevn­lig i kon­takt med hver­and­re om den­ne ty­pen pro­blem­stil­lin­ger.

– Vi er opp­tatt av å hol­de oss på rett side av lo­ven, og slike ord­nin­ger er noe som må vur­de­res fort­lø­pen­de, sier Hil­ding og fort­set­ter:

– Uni­ver­si­te­tet vil nok ikke ha mu­lig­het til å dek­ke alle kost­na­de­ne stu­den­te­ne i dag be­ta­ler. Al­ter­na­ti­vet er å kut­te ut slike tu­rer, el­ler å gjø­re dem fri­vil­li­ge. Da er det man­ge som har syns­punk­ter på hva det even­tu­elt vil gjø­re med kva­li­te­ten på stu­di­et.

GJEL­DER FLE­RE STU­DI­ER

Idrett er ikke det enes­te stu­di­et hvor stu­den­ter må be­ta­le noe selv. Fle­re har kon­tak­tet STA i for­bin­del­se med ut­gif­ter.

– Norsk høy­ere ut­dan­ning skal være gra­tis, og da må vi sik­re at stu­den­te­ne også kan gjen­nom­føre det gra­tis, sier Sta-le­der Kai Stef­fen Øs­ten­sen.

Han me­ner at der­som stu­di­et kre­ver at man må rei­se for å gjen­nom­føre stu­die­lø­pet, må uni­ver­si­te­tet stå for ut­gif­te­ne.

– Leg­ges det opp til å ha det stu- di­elø­pet her, så må uni­ver­si­te­tet også be­ta­le.

FOTO: MARGRETHE SAGA

Sind­re Frant­zen sy­nes det er fint å få mu­lig­he­ten til å dra på stu­die­tur, men sy­nes no­en av tu­re­ne er i dy­res­te la­get.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.