3000 gjes­ter tors­dag og fre­dag

Både to- og fir­bein­te sør­len­din­ger glis­te fra øre til øre på Hov­den fre­dag. Gnist­ren­de vin­ter­vær med sol, åtte kal­de og lite vind, sør­get for en fan­tas­tisk inn­spurt på vin­ter­fe­rien.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: RICHARD NODELAND richard.nodeland@fvn.no -

– Ma­gisk, er det kor­te sva­ret vi får fra fa­mi­lie­ne Lind­seth og Tveito når vi ber dem be­skri­ve vin­ter­fe­rie­fre­da­gen øverst i Se­tes­da­len.

I den grøn­ne rund­løy­pa ved Vid­myr like øst for Tusse­land har de fyrt opp bål og gjør seg klar for bål­stek­te ba­get­ter, sol­bær­tod­dy og pøl­ser.

– Det blir jo ikke bed­re enn det­te, kom­mer det fra Ole Kris­ti­an Lind­seth, i det Fædre­lands­ven­nens re­por­ter hi­ver på seg skia og drar vi­de­re.

– VINTERFERIETRADISJON

På vei opp stol­hei­sen i al­pin­sen­te­ret tref­fer vi Gau­te Gras­tveit med bar­na Ida og Au­dun Rist.

– Vi kom opp på søn­dag, har akt mye, gått på lang­renn og har vært i sla­låm­bak­ken to gan­ger, for­tel­ler Ida.

Fa­mi­li­en lei­er hyt­te på Hov­den og har gjort det til en tradisjon å dra til Hov­den på vinterferie.

– Hva er det mor­soms­te med Hov­den da?

– Sla­låm, kom­mer det kjapt fra Ida og Au­dun, som el­lers kan for­tel­le at hytte­kvel­de­ne be­står av Ip­ad, brett­spill, tv og god mat.

Vel oppe på top­pen tref­fer vi Ma­ja Driv­dal og pap­pa Morten.

– Selv om det er kaldt, er det jo fan­tas­tisk å våk­ne opp til det­te her, sier Morten.

Også her bru­kes da­gen på både sla­låm og lang­renn.

– Nå tes­ter vi bak­ken nå, så blir det lang­renn i kveld, for­tel­ler Morten.

LØYPEKJØRER FRA BER­LIN

Og en av dem som sør­ger for at Hov­den-tu­ris­te­ne kan nyte ny­kjør­te trikke­spor i sol fra sky­fri him­mel er Jan Miel­ke.

Han har nett­opp tråk­ket opp den snaue ni kilo­me­ter lan­ge Stemtjønn­u­ten-løy­pa når Fædre­lands­ven­nen tref­fer ham like ved Sto­re­nos.

– Pla­nen var å ha løy­pa klar i går, men det kom så mye snø på ons­dag at vi fikk først tatt den nå, sier Miel­ke, som for­tel­ler at tem­pe­ra­tur­må­le­ren vis­te 29 kal­de da han star­tet ar­beids­da­gen ved Harte­vatn klok­ka seks fre­dag mor­gen.

Nav­net rø­per at han ikke har dype røt­ter fra Se­tes­da­len, men han har li­ke­vel bodd på Hov­den si­den 2004.

– Det er vel tien­de se­son­gen som løypekjører, og på da­ger som den­ne er det ver­dens bes­te jobb, sier Miel­ke.

Han kom­mer opp­rin­ne­lig fra Ber­lin, men be­stem­te seg sam­men med kona for å flyk­te fra folke­meng­de­ne i Tysk­lands ho­ved­stad, til vill­mar­ken i Nor­ge for blant an­net å kun­ne dri­ve med hunde­slede­kjø­ring.

Og etter å ha tatt far­vel med Miel­ke på top­pen av Sto­re­nos, tar det ikke man­ge mi­nut­te­ne ned­over Nos-løy­pa før vi hø­rer bjef­fing og ly­den av po­ter som skra­per i snø.

SIBIRSK HUSKY I LØY­PE 12

Seks hun­der av ra­sen sibirsk husky drar Sab­ri­na Miel­ke og sle­den hen­nes opp det brat­tes­te par­ti­et på løy­pa som det var den enk­les­te ting i ver­den.

– To av hun­de­ne er fjor­ten år gam­le, men de er helt vil­le, ler Miel­ke, som star­tet slede­tu­ren ved Lun­da­ne og vil la hun­de­ne be­stem­me hvor lang tu­ren blir.

Som ekte­man­nen Jan var hun også klar for and­re ting enn dra­bant­by­li­vet i Ber­lin, etter tid­li­ge­re å ha job­bet som hunde­tre­ner i Ca­na­da.

Og ver­ken Jan el­ler Sab­ri­na har ang­ret på at de flyt­tet nord­over. I alle fall ikke på da­ger som det­te.

– Helt fan­tas­tisk, er det sis­te Sab­ri­na får sagt før hun­de­ne får nok av både jour­na­lis­ten og ven­tin­gen og set­ter av går­de vi­de­re opp­over.

– Du får ikke man­ge slike da­ger, sier dag­lig le­der Stu­re Bo­dahl-pile­gård i Hov­den Al­pin­sen­ter.

Smi­let gikk nes­ten rundt på man­nen, som etter en leng­re pe­rio­de med mild­vær og lite snø, den­ne uka kun­ne se at an­leg­get fyl­tes opp med både na­tur­snø og vin­ter­fe­rie­gjes­ter.

– Det er jo rei­ne post­kor­tet, for å bru­ke et slitt ut­trykk. Gårs­da­gen var helt fan­tas­tisk, men i dag har vi jo al­pi­ne for­hold i ver­dens­klas­se, skry­ter al­pin­sen­ter­sje­fen.

Fra ons­dag kveld til an­leg­get åp­net tors­dag had­de han fire løype­ma­ski­ner som kjør­te kon­ti­nu­er­lig gjen­nom nat­ten for å prep­pe.

Tors­da­gen end­te med 3000 be­sø­ken­de i an­leg­get, noe han an­slår vil gjel­de fre­da­gen også.

– El­lers er det særs vik­tig for Hov­den at lang­renns­løy­pe­ne nå er i gang, sier Pile­gård, som er in­ne i den mest hek­tis­ke vin­ter­fe­rie­pe­rio­den, den så­kal­te bytte­hel­ga.

– Dans­ke­ne had­de vinterferie for­ri­ge uke, sør­len­din­ge­ne den­ne uka og ro­ga­len­din­ge­ne star­ter nå i hel­ga, så her er det full rul­le, sier Pile­gård.

ALLE FOTO: RICHARD NODELAND

Hov­den var ba­det i vin­ter­sol fre­dag. Her sett fra stol­hei­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.