Stor­tings­mel­ding om jord­bru­ket

Faedrelandsvennen - - MENING - KIR­STEN HE­LEN MYREN, ord­fø­rer Ve­gårs­hei kom­mu­ne LEIV RYGG, ord­fø­rer Byg­land kom­mu­ne GRO ANI­TA MYKJÅLAND, ord­fø­rer Ive­land kom­mu­ne JOHN­NY GREI­BES­LAND, ord­fø­rer Song­da­len kom­mu­ne ODDMUND LJOSLAND, ord­fø­rer Åse­ral kom­mu­ne THOR JØR­GEN TJØRHOLM, ord­fø­rer

Re­gje­rin­gen har lagt fram sitt for­slag til stor­tings­mel­ding om jord­bru­ket. Næ­rings­ko­mi­te­en i Stor­tin­get skal ha klar sin inn­stil­ling rundt 10. mars, og Stor­tings­mel­din­gen skal etter pla­nen be­hand­les før påske.

egje­rin­gen fore­slår «kost­nads­ef­fek­tiv mat­pro­duk­sjon» som et nytt over­ord­net mål for norsk land­bruks­po­li­tikk. Som sen­ter­parti­ord­fø­re­re i Ag­der kan vi ikke se at en slik ho­ved­mål­set­ting er bra for land­bru­ket i våre fyl­ker.

Med det­te ho­ved­må­let vil re­gje­rin­gen sti­mu­le­re de størs­te bru­ke­ne og de sen­tra­le jord­bruks­om­rå­de­ne yt­ter­li­ge­re. Ag­der­land­bru­ket do­mi­ne­res av små og mel­lom­sto­re bruk. Jordres­sur­se­ne er spred­te og små. Gjen­nom­snitt­lig jord­teig er på ca. 5 daa. Det­te gir drifts­mes­si­ge ut­ford­rin­ger, f.eks sam­men­lig­net med Øst­fold der gjen­nom­snitt­lig teig­stør­rel­se er 21 daa.

En slik po­li­tikk er helt i strid med Stor­tin­gets fire over­ord­na mål for norsk land­bruk, ved­tatt i 2014: Mat­sik­ker­het Land­bruk over he­le lan­det Økt verdi­skap­ning Bære­kraf­tig land­bruk Ma­ten må pro­du­se­res der jor­da er. Bøn­de­ne tren­ger for­ut­sig­ba­re ram­mer for å kun­ne vi­dere­ut­vik­le sine gårds­bruk i takt med sam­fun­net. Det er vik­tig at da­gens re­gio­ner for om­set­ning av melke­kvo­ter opp­rett­hol­des. Det­te bi­drar til å sik­re god res­surs­ut­nyt­tel­se og der­med et land­bruk over he­le lan­det.

Det er bra at ut­marks­bei­te­ne styr­kes, men støt­te til inn­marks­bei­te­ne må vi­dere­fø­res. Kul­tur­bei­ter i nær til­knyt­ning til gårds­bru­ke­ne er vik­ti­ge fôr­res­sur­ser for bøn­de­ne på Ag­der, sam­ti­dig som de er fri­lufts­om­rå­der for inn­byg­ge­re og tu­ris­ter.

Den nors­ke land­bruks­mo­del­len med fa­mi­lie­jord­bruk, ka­na­li­se­rings­po­li­tikk, om­set­nings­lov og mar­keds­ba­lan­se­ring be­skri­ves i in­ter­na­sjo­nal sam­men­heng som en suk­sess. Få and­re land kan vise til at de får så mye ut av mat­jor­da som bøn­de­ne i Nor­ge gjør. Pro­duk­sjon per en­het mat­jord kan ikke vokse inn i him­me­len. Man når et skjæ­rings­punkt der både dyre­helse og jords­monn blir li­den­de der­som pro­duk­sjons­pres­set blir for stort.

Res­surs­grunn­la­get på Ag­der gjør at svært få bøn­der til­freds­stil­ler re­gje­rin­gens mål­set­ning om stor­drift. Li­ke­vel tren­ger vi den­ne mat­pro­duk­sjo­nen med oss vi­de­re. Gårds­bru­ke­ne ut­gjør sam­let sett et vik­tig bi­drag til selv­for­sy­nings­gra­den av trygg mat av god kva­li­tet. De bi­drar også til ak­ti­vi­tet i he­le Ag­der, de gir vik­tig verdi­skap­ning i dis­trik­te­ne og de er ba­sert på den nors­ke, bære­kraf­ti­ge land­bruks­mo­del­len.

De små og mel­lom­sto­re bru­ke­ne er en vik­tig del av land­bruks­mil­jø­et i re­gio­ne­ne. Ei­ere av sto­re bruk ad­va­rer mot en en­si­dig sat­sing på sto­re en­he­ter i land­bru­ket, for­di de land­bruks­fag­li­ge mil­jø­ene da mis­ter mye av sin kom­pe­tan­se. Mat­pro­duk­sjon over he­le lan­det har også en stor ver­di som sik­ker­het i be­red­skaps­si­tua­sjo­ner.

Man­ge bøn­der vur­de­rer om de skal sat­se vi­de­re el­ler av­vik­le drif­ten. De tren­ger en in­ves­te­rings­pak­ke nå for å gjø­re det øko­no­misk for­svar­lig å møte kom­men­de krav til om­byg­ging til løs­drift for melk og stor­fe.

Sen­ter­parti­ord­fø­rer­ne på Ag­der opp­ford­rer der­for Stor­tin­get til å hol­de fast på de fire over­ord­na må­le­ne for norsk land­bruk. Stor­tin­get må gi land­bru­ket for­ut­sig­ba­re ram­mer som gjør at bøn­de­ne vå­ger å sat­se og vi­dere­ut­vik­le sine bruk til å møte fram­ti­dens krav. De mind­re og mel­lom­sto­re gårds­bru­ke­ne i Ag­der og res­ten av lan­det må ikke glem­mes. Dis­se må iva­re­tas på en bed­re måte enn det re­gje­rin­gens fram­lag­te stor­tings­mel­ding leg­ger opp til.

❞ Res­surs­grunn­la­get på Ag­der gjør at svært få bøn­der til­freds­stil­ler re­gje­rin­gens mål­set­ning om stor­drift.

ARKIVFOTO: ER­LING SLYNGSTAD-HÆ­GE­LAND

Bil­det er fra Land­bru­kets dag på Evje­moen i 2014.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.