Slik kan broa fra sen­trum t

Gang- og syk­kel­broa har vært plan­lagt si­den midt­en av 90-tal­let. Nå nær­mer den seg vir­ke­lig­het.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: VEGARD DAMSGAARD vegard.damsgaard@fvn.no -

Kjøi­ta

● – Broa skul­le vært bygd for len­ge si­den. Men så har den av uli­ke år­sa­ker, ikke minst øko­no­mis­ke, vært skjø­vet ut i tid. Nå er si­tua­sjo­nen at Kjøi­ta-om­rå­det er i ferd med å bli fer­dig ut­bygd, da er vi opp­tatt av å få den på plass, sier ei­en­doms­in­ves­tor Jør­gen Re­me til Fædrelandsvennen.

Nye il­lust­ra­sjo­ner vi­ser en spek­ta­ku­lær bro­kon­struk­sjon som slyn­ger seg over elva fra sør­ligs­te punkt i Kjøi­ta Park til Råd­hus­gata på by­si­den.

Kris­tian­sand kom­mu­ne er­kjen­ner at den er for­plik­tet til et inn­hogg i by­kas­sen for å rea­li­se­re pro­sjek­tet, som vil kos­te bort­imot 50 mil­lio­ner kro­ner.

DEL AV UTBYGGINGSAVTALE

Kjøi­ta-for­bin­del­sen nord for Lunds­broa må ikke for­veks­les med den bre­de­re syk­kel­eks­press­broa, som skal krys­se elva på høy­de med Tor­dens­kjolds gate.

– Broa vår er knyt­tet opp til re­gu­le­rings­pla­nen for Kjøi­ta Park og ut­byg­gings­av­ta­len med Kris­tian­sand kom­mu­ne, som sier at det skal byg­ges gang-/syk­kel­bro nede ved ka­na­len, på­pe­ker Jør­gen Re­me.

Sam­men med kom­pan­jong Øystein Lund og en­tre­pre­nø­ren Vei­dek­ke har han i lø­pet av de sis­te åre­ne bygd 172 lei­lig­he­ter på Kjøi­ta, pro­sjek­ter kalt Secret Gar­den og Ze­nit.

Ut­byg­ger­ne inn­tok elve­bred­den på slut­ten av 1980-tal­let, da de kjøp­te eien­dom­men ved Tønne­fab­rik­ken.

Det førs­te byg­get ble reist i 1994, de­ret­ter star­tet ut­vik­lin­gen av Kjøi­ta Park i sam­ar­beid med do­mi­ne­ren­de grunn­ei­er Jo­han G. Ol­sen-fa­mi­li­en og kom­mu­nen.

Par­ken om­fat­ter også en rek­ke næ­rings­bygg – ba­re Ag­der Ener­gi-byg­get ble reist uten de­res med­virk­ning. Til som­mer­en er det inn­flyt­ting for al­ler sis­te bygge­trinn.

In­fra­struk­tu­ren på Kjøi­ta-si­den var de­res an­svar. Den ble full­ført i 2005 til en pris på rundt 60 mil­lio­ner kro­ner. Nå er det kom­mu­nens tur til å opp­fyl­le sin del av av­ta­len.

– Vi har tatt noen ini­tia­tiv over­for kom­mu­nen og hatt en vel­dig god dia­log. Det er full enig­het om at broa skal byg­ges i hen­hold til god­kjen­te pla­ner, be­dy­rer Re­me.

– Hvor­for er broa så vik­tig?

– Den be­tyr noe for alle. Med den kan du lett kom­me deg fra UIA til Tor­vet, og på Kjøi­ta er det fle­re tu­sen ar­beids­ta­ke­re som leng­ter etter broa, pluss en haug be­bo­ere. Det pas­se­rer noen tu­sen syk­ler dag­lig over Lunds­broa, som har sprengt ka­pa­si­tet, svarer han.

– VI ØNS­KER MAN­GE BRO­ER

Etter pro­sjek­te­ring og an­buds­run­de reg­ner han med at byg­gin­gen vil ta til i 2018-19, noe kom­mu­nen ikke umid­del­bart kan be­kref­te over­for Fædrelandsvennen:

– I førs­te om­gang må vi få opp et grunn­lag og lage et gjen­nom­før­bart pro­sjekt, sier plan- og byg­nings­sjef Ven­ke Moe.

Hun li­ker for­sla­get svært godt, kal­ler det ele­gant og sti­lig, men sier broa må få en sma­le­re pro­fil så den ikke kon­kur­re­rer med syk­kel­eks­press­broa 300 me­ter len­ger oppe.

– Vi øns­ker man­ge bro­er over Otra. Hver ny bro blir en søm som bin­der Lund sam­men med by­si- den, så her er det ikke en­ten el­ler, frem­hol­der Moe.

Fle­re bro­er og mer opp­holds­rom rundt Otra er noe de dans­ke ar­ki­tek­te­ne Juul & Frost også pek­te på da de ny­lig pre­sen­ter­te sine frem­tids­bil­der for Kris­tian­sand ved 400-års­ju­bi­le­et i 2041.

Broa har vært plan­lagt si­den 90-tal­let. Til­ba­ke i 2002 vant ar­ki­tekt­fir­ma­et KHRAS kom­mu­nens ar­ki­tekt­kon­kur­ran­se med pro­sjek­tet «Linje­buen».

Men den­ne ble skrin­lagt som føl­ge av pris­lap­pen på 65 mil­lio­ner kro­ner for den 186 me­ter lan­ge stål­kon­struk­sjo­nen.

De­ler av broa var tenkt fi­nan­siert gjen­nom bom­pen­ger, men i 2008 sa by­sty­ret nei til å be­vil­ge 40 mil­lio­ner for å få full­fi­nan­siert den spek­ta­ku­læ­re broa.

Broa er alt­så fer­dig re­gu­lert, det trengs ba­re en tek­nisk plan – og by­sty­rets sam­tyk­ke til be­vilg­nin­gen.

FOTO: DISSING+WEITLING ARCHITECTURE AS

FRA SEN­TRUM: Dans­ke ar­ki­tek­ter har teg­net det­te bro­for­sla­get for ut­byg­ge­ren på Kjøi­ta, her sett fra Råd­hus­gata på by­si­den i ret­ning Kjøi­ta. Kom­mu­nen li­ker broa godt, men sier den må bli noe sma­le­re.

Ven­ke Moe.

Jør­gen Re­me.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.