Knall­start på Lund­sida

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JAR­LE R. MAR­TIN­SEN

Lund-folk har tatt Rådhuskafeen med storm: Det er mer el­ler mind­re fullt lo­ka­le hele tida.

– Jeg er rett og slett over­vel­det. Det­te til­bu­det er åpen­bart noe folk har sav­net og vil ha, sier en me­get for­nøyd ei­er av Damp­ba­ge­ri­et, Espen Al­bert.

1. fe­bru­ar åp­net han sitt fem­te ba­keri­ut­salg i byen, den­ne gang i det gam­le råd­hu­set som en gang til­hør­te Od­der­nes kom­mu­ne. Her had­de de sin virk­som­het fra 1897 til 1938.

FIKK FORFALLE

Si­den har det vært en meng­de med uli­ke leie­ta­ke­re i byg­get, før ekte­pa­ret Ven­ke og Wal­ter L. Grov kjøp­te det for tre år si­den.

– Man­ge med meg had­de sett med trist­het på byg­get som i åre­nes løp fikk forfalle. Det­te er vir­ke­lig et sig­nal­bygg på Lund, sier Al­bert som selv er fra by­de­len.

Så da han fikk sjan­sen til å leie 1. eta­sje slo han til.

KUNDEGRUNNLAG

Det vil si, han drev med se­riøs forsk­ning før han etab­ler­te ba­keri­ut­sal­get. Det var nem­lig ikke snakk om å få par­ke­rings­plas­ser her.

– Så i en pe­rio­de på to uker sjek­ket jeg hvor man­ge som fak­tisk går og syk­ler for­bi her. Da gikk det vir­ke­lig opp for meg at man­ge, kan­skje de fles­te, ikke bru­ker bil når de skal til byen, for­tel­ler Al­bert.

Der­med men­te han at det var kundegrunnlag nok med alle som pas­se­rer. Og det har slått til. Da Fædrelandsvennen var der, had­de ka­fe­en ak­ku­rat åp­net for da­gen. I til­legg var det ski-vm på tv. Li­ke­vel var det så å si fullt.

– Jeg har vært her alle søn­da­ge­ne det har vært åpent her, for­tel­ler An­ne Jo­han­sen.

Hun sit­ter ved et bord med ba­re Lund-folk. Alle sy­nes det er stor stas med Rådhuskafeen.

– Det har vært ve­mo­dig å se byg­get forfalle gjen­nom åre­ne, så det er kjempe­kjekt at det er re­no­vert og med ny kafé, sier Leiv Ru­ne Sanges­land.

Her kan de se ut over elva og broa. I gam­mel tid kom blant an­net folk fra Flekkerøya som til­hør­te Od­der­nes kom­mu­ne. Da kom de i bå­te­ne sine for å gjø­re ærend i det gam­le råd­hu­set.

Først i 1965 ble Od­der­nes inn­lem­met i Kris­tian­sand kom­mu­ne.

FOTO: JAR­LE R. MAR­TIN­SEN

Rådhuskafeen har ak­ku­rat åp­net og det er ski-vm på tv. Like­fullt er det så og si fullt, det­te til­bu­det vet folk å set­te pris på.

FOTO: JAR­LE R. MAR­TIN­SEN

Espen Al­bert er over­vel­det over re­spon­sen som Rådhuskafeen har fått. Og rundt bor­det får han skryt av Lund-fol­ket som har vært i ka­fe­en fle­re gan­ger. F.v. Leiv Ru­ne Sanges­land, Ann-ka­rin Sanges­land (del­vis skjult), John Ol­sen og An­ne Jo­han­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.