Vil opp­ret­te eget tros­sam­funn

Faedrelandsvennen - - NYHETER - EVA MYKLE­BUST

Folk mel­der seg ut av kir­ka i pro­test mot vig­sel av like­kjøn­ne­de. Nå vil Nor­mi­sjon i Ag­der dan­ne et eget tros­sam­funn.

– Jeg har fått en rek­ke te­le­fo­ner fra folk som tren­ger et kirke­sam­funn å til­hø­re etter å ha meldt seg ut av Den nors­ke kir­ke, sier Kurt Hjem­dal til NRK Sør­lan­det.

Han er en av på­dri­ver­ne for at Nor­mi­sjon skal dan­ne et nytt lut­hersk tros­sam­funn. Det skal etter pla­nen skjer på re­gion­års­mø­tet 25. mars. Hjem­dal er tid- lige­re prest og har nå meldt seg ut av kir­ka.

Bak­grun­nen for sa­ken er Kirke­mø­tets ved­tak om å si ja til vig­sel av like­kjøn­ne­de par. Det me­ner Hjem­dal bry­ter med Bi­be­lens lære, og er så­kalt «vrang­lære».

Han me­ner at Den nors­ke kir­ke ikke len­ger kan kal­les en lut­hersk kir­ke.

– Det er ikke len­ger «Skrif­ten ale­ne» som be­stem­mer kirke­læ­ren. Når Kirke­mø­tet over­kjø­rer Bi­be­len og inn­fø­rer likekjønnet vig­sel, blir det førs­te gang Den nors­ke kir­ke inn­fø­rer en kirke­lære i strid med Skrif­ten, sier Hjem­dal til NRK Sør­lan­det.

Kirke­mø­tets ved­tak har skapt ra­bal­der i det fel­les­kir­ke­li­ge mil­jø­et. Tid­li­ge­re den­ne uka kun­ne Fædrelandsvennen skri­ve at Fel­les­mø­te­ne i Kris­tian­sand ikke vil­le be­nyt­te seg av for­kyn­ne­re som vel­sig­ner like­kjøn­ne­de ek­te­skap og sam­bo­er­skap.

I en vei­led­ning fra 14 le­de­re fra Pinse­be­ve­gel­sen an­be­fa­les det å ikke ha «» med dem som sier ja til vig­sel av ho­mo­fi­le.

– Vi kan ikke sam­ar­bei­de med pres­ter som står for det­te, sa pastor i Filadelfia, Kris­tian­sand, Michel Andreas Ri­vas til Fædrelandsvennen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.