Uenig­he­ten stik­ker dypt

En omstridt stu­die på­står at aku­punkt­ur li­ke­vel vir­ker mot sped­barn­sko­likk. Norsk aku­punkt­ur­for­ening an­be­fa­ler at sped­barn skal stik­kes med nå­ler.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: STEI­NAR VINDSLAND stei­nar.vindsland@fvn.no

– Den­ne nye stu­di­en vi­ser at aku­punkt­ur li­ke­vel vir­ker mot sped­barn­sko­likk, og jeg kom­mer til å an­be­fa­le for­eld­re å prø­ve det, sier aku­punkt­ør Geir Ly­stad ved Bella­kli­nik­ken i Kris­tian­sand.

Han får støt­te fra styre­le­de­ren i Aku­punkt­ur­for­enin­gen i Nor­ge, Magn­hild Bug­ge:

– Den stu­di­en er vel­dig po­si­tiv, og selv om jeg ikke er fors­ker kan jeg si at den er vel­dig grun­dig og om­fat­ten­de.

AN­BE­FA­LER

– Vil Aku­punkt­ur­for­enin­gen an­be­fa­le den­ne be­hand­lin­gen?

– Det vil jeg ab­so­lutt an­be­fa­le, det er en vel­dig en­kel og helt ufar­lig be­hand­ling. Men vi øns­ker at ba­re aku­punkt­ø­rer med spe­sial­ut­dan­ning in­nen barne­aku­punkt­ur skal gjø­re det, sier Bug­ge.

Når det gjø­res stu­di­er på om det vir­ker er et av må­le­ne på det hvor høyt og len­ge baby­en skri­ker før og etter at nå­le­ne er stuk- ket inn.

Kris­tian­sands­le­gen og aku­punkt­ø­ren Hol­geir Skjeie pub­li­ser­te i no­vem­ber 2013 en in­ter­na­sjo­nalt an­er­kjent stu­die som kon­klu­der­te med at aku­punkt­ur ikke vir­ker på sped­barn­sko­likk.

– NEI, VIR­KER IKKE

Ly­stad me­ner den nye stu­di­en, ut­ført av Kaj­sa Land­gren ved Uni­ver­si­te­tet i Lund i Sve­ri­ge, mot­be­vi­ser Skjei­es kon­klu­sjo­ner. Det er Skjeie helt uenig i:

– Nei, den­ne stu­di­en er ikke be­vis nok for at aku­punkt­ur har en kli­nisk re­le­vant ef­fekt ved be­hand­ling av sped­barn­sko­likk, skri­ver han i en mail til Fædrelandsvennen. Han hol­der nå på med en om­fat­ten­de in­ter­na­sjo­nal meta­stu­die, sam­men med Land­gren, Uni­ver­si­te­tet i Oslo, Uni­ver­si­te­tet i Lund, Kunn­skaps­sen­te­ret og Yan Shao fra Evi­den­ce Based Cen­ter of Beijing Uni­ver­sity of Chine­se Me­di­ci­ne. Må­let med den er å kun­ne få vi­ten­ska­pe­lig do­ku­men­ta­sjon på at aku­punkt­ur vir­ker mot sped­barn­sko­likk.

Hel­ler ikke pro­fes­sor Pe­ter Ved­sted ved uni­ver­si­te­tet i Aar­hus me­ner Land­grans stu­die be­vi­ser noe som helst. Han er re­dak­tør for Scan­di­na­vi­an jour­nal of prie­ray health­ca­re, hvor Skjeie pub­li­ser­te sin stu­die.

MOT­SAT­TE

– Om man skal kun­ne trek­ke en kon­klu­sjon ut av den­ne stu­di­en, noe jeg er i tvil om man kan, må det hel­ler være den mot­sat­te: At den do­ku­men­te­rer at det ikke vir­ker, sier Ved­sted. Han me­ner det mang­ler en kon­troll­grup­pe som bur­de fått «falsk» aku­punkt­ur, og at stu­di­en hel­ler vi­ser at det er for­eld­re­nes opp­merk­som­het over­for bar­net (Hawt­hor­ne-ef­fek­ten), og selve ri­tua­let med nåle­stik­king (placebo­ef­fek­ten).

Forsk­nin­gen ble pub­li­sert i BMJ jour­nal, Acu­punc­tu­re in Me­di­ci­ne, et an­er­kjent tids­skrift for vi­ten­ska­pe­li­ge pub­li­ka­sjo­ner. I føl­ge Buzz­fe­ed har en rek­ke vi­ten­skap­folk kri­ti­sert ma­ga­si­net for i det hele tatt å ha pub­li­sert stu­di­en. Også BBC News har satt kri­tisk søke­lys på det­te.

Fædrelandsvennen gjen­gir den­ne kri­tik­ken over­for Ly­stad og Bug­ge. De fast­hol­der li­ke­vel at de tror på kon­klu­sjo­ne­ne i den svens­ke un­der­sø­kel­sen:

– Jeg vil an­be­fa­le for­eld­re å prø­ve det­te, jeg har brukt aku­punkt­ur mot min egen dat­ter da hun var baby og ikke fikk i seg nok mat. Etter at jeg had­de brukt nå­ler på hen­ne, be­gyn­te hun å spi­se or­dent­lig igjen, sier Ly­stad.

– Jeg me­ner at for­eld­re må få an­led­ning til selv å vel­ge hvil­ken be­hand­ling de vil at bar­na de­res skal få, sier Bug­ge.

FOTO: STEI­NAR VINDSLAND

Dis­se nå­le­ne vil aku­punkt­ør Geir Ly­stad stik­ke i skri­ken­de baby­er med ko­likk.

ARKIVFOTO: JON AN­DERS SCHAU

Al­menn­lege og aku­punkt­ør Hol­geir Skjeie fra Kris­tian­sand.

FOTO: PRIVAT

Slik stik­kes nå­le­ne i sped­bar­na for å stop­pe ko­likk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.