«Må» vi ha kar­bon­fangst?

I sine svar­inn­legg til vårt inn­legg «Kar­bon­fangst er dyrt, ri­si­ka­belt og uso­li­da­risk» frem­stil­ler både Gass­no­va og ZERO det som om kar­bon­fangst er noe vi «må» gjen­nom­føre.

Faedrelandsvennen - - MENING - BIR­TE SI­MON­SEN, 1. kan­di­dat vest-ag­der mdg MORTEN TØN­NES­SEN, 2. kan­di­dat Vest-ag­der MDG

Miljø­or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne er iføl­ge Tru­de Sund­set, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Gass­no­va, «nærmest sam­stem­te når det gjel­der kar­bon­fangst og -lag­ring». Det er med re­spekt å mel­de ikke sant.

I Nor­ge har Gre­en­peace, FIVH og Miljø­vern­for­bun­det vært mot­stan­de­re av en stor­stilt sat­sing på kar­bon­fangst helt fra star­ten av. Til­sva­ren­de er bil­det in­ter­na­sjo­nalt at «(i) man­ge land har miljø­be­ve­gel­sen vært sterkt skep­tisk til CCS» («Der­for fors­ker vi på kar­bon­fangst», forsk­ning.no). Sær­lig Gre­en­peace har gjort seg be­mer­ket med godt be­grun­net kri­tikk av kar­bon­fangst.

Ca­mil­la Svend­sen Skriung (ZERO) hev­der Co2-ut­slipp fra sto­re in­du­stri­ut­slipp ikke kan fjernes på an­nen måte enn gjen­nom kar­bon­fangst. Til­sva­ren­de skri­ver Gass­no­va-di­rek­tø­ren at de tre nors­ke in­du­stri­el­le pro­sjek­te­ne som nå vur­de­res «re­pre­sen­te­rer alle in­du­stri­er som har ut­slipp som ba­re kan kut­tes hvis Co2-hån­te­ring tas i bruk.» Hel­ler ikke det er helt kor­rekt. For ek­sem­pel har se­ment­pro­du­sen­ten Nor­cem på Brevik gjen­nom fle­re år kut­tet Co2-ut­slip­pe­ne, bl.a. ved del­vis å er­stat­te bruk av kull med ener­gi fra for­bren­ning av rest­av­fall. vårt inn­legg var vi ty­de­li­ge på at virk­som­het som ikke mak­ter å kut­te ut­slip­pe­ne må ned­ska­le­res el­ler i noen til­fel­ler fa­ses ut. La oss ta av­falls­an­legg som et ek­sem­pel: Si­den 1996 har meng­den hus­hold­nings­av­fall i Nor­ge for­dob­let seg. Er det da slik at vi «må» inn­føre kar­bon­fangst ved sto­re av­falls­an­legg? El­ler kun­ne et al­ter­na­tiv være å re­du­se­re søp­pel­meng­den? Til­sva­ren­de med se­ment­pro­duk­sjon: Er det slik at den glo­ba­le se­ment­pro­duk­sjo­nen «må» øke vold­somt de nes-

Ite ti­åre­ne, slik at vi føl­ge­lig «må» ren­se Co2-ut­slip­pe­ne knyt­tet til se­ment­pro­duk­sjon for å få regne­styk­ket til å gå opp? El­ler kun­ne et al­ter­na­tiv være å si at ver­den kun­ne ha klart seg med noe mind­re se­ment­pro­duk­sjon enn i dag?

Et uut­talt pre­miss for både ZERO og Gass­no­va er at ver­dens­øko­no­mi­en, og ver­dens energi­for­bruk, «må» fort­set­te med å vokse i over­skue­lig tid. Et slikt vekst­sce­na­rio lig­ger også til grunn for sce­na­rie­ne til Det in­ter­na­sjo­na­le energi­by­rå­et (IEA) og FNS klima­pa­nel. På det­te vik­ti­ge punk­tet ten­ker beg­ge dis­se in­sti­tu­sjo­ne­ne for kon­ven­sjo­nelt. kri­ung me­ner vi «blan­der kor­te­ne» når vi «snak­ker om bruk av CO2 til mer­ut­vin­ning av olje, og fangst og lag­ring av CO2 i sam­me ånde­drag». I Olje- og energi­de­par­te­men­tets mu­lig­hets­stu­die av full­ska­la Co2-hånd­te­ring i Nor­ge he­ter det imid­ler­tid om los­sing av CO2 off­shore: «Det­te kan også gi ver­di­full læ­ring med hen­syn til frem­ti­dig Co2-in­jek­sjon til økt olje­ut­vin­ning (EOR).» Det er ikke vi som blan­der kor­te­ne, det er det da­gens nors­ke po­li­tikk som gjør. Iføl­ge The Glo­bal CCS Insti­tute er det per i dag 16 kar­bon­fangst­pro­sjek­ter i drift in­ter­na­sjo­nalt, knyt­tet til 0,1 % av ver­dens CO2-

Sut­slipp. Av dis­se ba­se­rer 13 seg på bruk av CO2 til økt olje­ut­vin­ning. Sam­men­hen­gen mel­lom kar­bon­fangst og olje­in­du­stri­ens agen­da for økt ut­vin­ning er alt­så ikke noe vi ba­re fin­ner på.

Sett fra et miljø­stand­punkt er det selv­sagt bed­re å de­po­ne­re Co2-en uten vi­de­re bruk, enn å bru­ke den til økt olje­ut­vin­ning. Men fra et øko­no­misk syns­punkt blir jo Co2-hånd­te­rin­gen da desto dy­re­re, når Co2-en ikke len­ger får noen bruks­ver­di. Ny­lig kon­klu­der­te Fi­nans­de­par­te­men­tet med at sat­sing på kar­bon­fangst per i dag ikke er kost­nads­ef­fek­tivt sam­men­lik­net med and­re klima­til­tak. Sli­ke vur­de­rin­ger er en vik­tig grunn til at en­tu­si­as­men for kar­bon­fangst in­ter­na­sjo­nalt i dag er da­len­de. t an­net uut­talt pre­miss både ZERO og Gass­no­va leg­ger til grunn i sin ar­gu­men­ta­sjon, er at na­tu­ren er for­ut­si­ge­lig på lin­je med en ma­skin. Vi har et noe an­net na­tur­syn. De sis­te ge­ne­ra­sjo­ne­nes er­fa­ring ta­ler på in­gen måte for at vi i dag for­står na­tur­pro­ses­se­ne fullt ut, og at dis­se er kon­trol­ler­ba­re ved enk­le in­ge­ni­ør­grep.

Det er selv­sagt tek­nisk mu­lig å in­ji­se­re CO2 i un­der­jor­dis­ke de­po­ni­er også uten å bru­ke den fange­de klima­gas­sen til økt

Eolje­ut­vin­ning. På Sleip­ner-fel­tet har Nor­ge, som både Skriung og Sund­set vi­ser til, gjort det­te si­den 90-tal­let. Men tyve års in­ji­se­ring av CO2 gir ikke grunn­lag for å om­ta­le Co2-de­po­ni­er som «sik­ker lag­ring» i et tu­sen­års­per­spek­tiv. m lag­ring av CO2 i geo­lo­gis­ke for­ma­sjo­ner for­sik­rer Sund­set oss om at forsk­ning og er­fa­ring vi­ser «at gjort på rett måte, er det­te trygt.» Hun vi­ser i den­ne sam­men­hen­gen til over­vå­kings­me­to­der og av­bø­ten­de til­tak. Hun svarer imid­ler­tid ikke på hvor­dan hun ser for seg at det­te kan gjen­nom­fø­res uten å sky­ve ansva­ret for våre klima­ut­slipp over på frem­ti­di­ge ge­ne­ra­sjo­ner: Hvem skal stå for den­ne over­vå­kin­gen, og dis­se av­bø­ten­de til­ta­ke­ne, de nes­te år­hund­re­ne og år­tu­se­ne­ne? Og hvem skal ta reg­nin­gen? Det er på en slik bak­grunn at vi om­tal­te kar­bon­fangst som dyrt, ri­si­ka­belt og uso­li­da­risk.

OEr det slik at den glo­ba­le se­ment­pro­duk­sjo­nen «må» øke vold­somt de nes­te ti­åre­ne?

ARKIVFOTO: NTB SCANPIX

Si­den 1996 har meng­den hus­hold­nings­av­fall i Nor­ge for­dob­let seg. Er det da slik at vi «må» inn­føre kar­bon­fangst ved sto­re av­falls­an­legg? El­ler kun­ne et al­ter­na­tiv være å re­du­se­re søp­pel­meng­den?, skri­ver ar­tik­kel­for­fat­ter­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.