Slik blir årets Nor­way Rock

Faedrelandsvennen - - KULTUR PROGRAMMET KOMPLETT - TEKST: KRIS­TI­AN HO­LE kris­ti­an.ho­le@fvn.no

Fra 7. til 9. juli skal 25 ar­tis­ter- og band spil­le un­der årets Nor­way Rock. Øverst på pla­ka­ten tro­ner de svens­ke stor­he­te­ne Euro­pe og In Fla­mes.

– Vi er me­get godt for­nøy­de med årets line­up, som har band for de med nagle­bel­ter, de som hen­ger igjen på 80-tal­let og all­vær­sjak­ke-fol­ket. Det er en god blan­ding som vi har stor tro på, skri­ver fes­ti­va­len i en presse­mel­ding.

I til­legg til head­li­ne­ren Euro­pe, som fes­ti­va­len av­slør­te i de­sem­ber, ble også In Fla­mes, Cir­cus Maxi­mus, Kro­kus og res­ten av pro­gram­met slup­pet den­ne uka.

– HEIA SVE­RI­GE!

Book­ing­an­svar­lig for Nor­way Rock, Kjell Ar­ne «Kel­ly» Aamodt, sier til Fædrelandsvennen at svært man­ge band på ønske­lis­ta var full­book­et for som­mer­en. Li­ke­vel er både han og sty­ret i fes­ti­va­len svært for­nøy­de med hvor­dan årets pro­gram end­te opp.

– Det var en tøff pro­sess å sy sam­men årets pro­gram, si­den vel­dig man­ge av ban­de­ne var book­et til USA i som­mer. Men da vi så hvem som var til­gjen­ge­li­ge var vi ikke i tvil: Euro­pe og In Fla­mes, heia Sve­ri­ge! Vi er også for­nøy­de med alle de and­re ar­tis­te­ne på pro­gram­met.

Det blir alt­så førs­te gan­gen at Euro­pe, som er kjent for lande­pla­ger som «The Fi­nal Count­down» og «Car­rie», en­trer uten- dørs­sce­nen i Kvi­nes­dal. In Fla­mes der­imot be­søk­te fes­ti­va­len for seks år si­den.

– De le­ver­te rett og slett en show­pak­ke, med unik per­for­mance, lyd og lys. Ba­sert på tid­li­ge­re til­bake­mel­din­ger så vet vi at pub­li­kum vil ha In Fla­mes. Det er seks år si­den de spil­te i Kvi­nes­dal, og de har gitt ut to pla­ter i mel­lom­tida, så det blir spen­nen­de å høre hva de skal spil­le den­ne gan­gen.

SUNN ØKO­NO­MI

I fjor gjen­opp­sto rocke­fes­ti­va­len i Kvi­nes­dal for fullt, etter kon­kurs­be­gjæ­rin­gen fra 2011 – grun­net to mil­lio­ner i un­der­skudd. Fes­ti­va­len la seg der­for på et mind­re book­ing­bud­sjett enn tid­li­ge­re, for å sik­re drif­ten.

– Tid­li­ge­re bruk­te vi opp bud­sjet­tet som ful­le sjø­rø­ve­re, så vi har lært. Fram­over er det alt­så fo­kus på en sunn drift, hvor vi byg­ger opp Nor­way Rock igjen trinn for trinn med gode av­ta­ler og sam­ar­beids­part­ne­re. Folk spør meg hele ti­den om vi kan hen­te inn den og den su­per­stjer­nen, men vi kan ikke over­dri­ve og gå i den sam­me, øko­no­mis­ke fel­la igjen.

HÅ­PER På 5000 TIL­SKUE­RE

Men li­ke­vel før­te det gode bil­lett­sal­get fra i fjor til at Nor­way Rock i år fikk et øko­no­misk grunn­lag til hen­te inn Euro­pe, In Fla­mes og de 23 and­re på pro­gram­met.

– Vi fikk et ka­non­bra, øko­no­misk ut­gangs­punkt fra bil­lett­sal­get i fjor, med rundt 5000 pub­li­kum­me­re. I år hå­per vi på det sam­me an­tal­let, men gjer­ne litt fle­re. Det blir det sam­me opp­leg­get som i fjor, med en innendørs sce­ne i tel­tet og en stør­re uten­dørs­sce­ne. Pub­li­kums­ka­pa­si­te­ten er på rundt 5–6000 i år også.

Og hvis fes­ti­va­len kla­rer å få til en sunn og sta­bil øko­no­mi i åre­ne fram­over, har Aamodt én spe­si­ell barn­doms­drøm som han gjer­ne vil rea­li­se­re.

– Det­te er ren ønske­tenk­ning, men det had­de jo vært utro­lig gøy å booke Me­tal­li­ca til Kvi­nes­dal i 2020.

ARKIVFOTO: TOR ERIK SCHRØDER

25 ar­tis­ter og band er hen­tet inn til årets run­de med Nor­way Rock. Bil­det er hen­tet fra et tid­li­ge­re år.

ARKIVFOTO: TOR­BJØRN WITZØE

Book­ing­an­svar­lig for Nor­way Rock, Kjell Ar­ne «Kel­ly» Aamodt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.