Fin­ne­ne ras­te mot klø­ne­te

Fin­ne­ne var ra­sen­de etter Emil Iver­sens klø­ne­te ma­nø­ver i spur­ten på lagsprin­ten. Men Ii­vo Nis­ka­nen tok Emil Iversen i hån­den litt se­ne­re.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: KURT. B.M. HAUG­LI kurt.haug­li@af­ten­pos­ten.no -

Sjel­den har ord­ta­ket «gode mi­ner til slett spill» vært mer gyl­dig enn da Ii­vo Nis­ka­nen og Sa­mi Jau­ho­jär­vi kom til presse­kon­fe­ran­sen som bronse­vin­ne­re. Gul­let had­de de kraf­tig los på helt til Emil Iversen gjor­de sitt skjebne­svang­re spor­byt­te.

ROET SEG ETTER HVERT

I kam­pens he­te like etter mål­gang hand­let det om bann­skap og ut­skjel­ling. Fin­ne­nes tre­ner Rei­ho Jyl­hä var ra­sen­de.

Alle vet hvor­dan det end­te. Både Nis­ka­nen og Iversen ble lig­gen­de i snø­en mens Russ­land og Ita­lia seil­te inn til gull og sølv.

– Melke­syre gjør mye rart med ho­det, sa Sa­mi Jau­ho­jär­vi om Iversen-ma­nø­ve­ren som skap­te dår­lig stem­ning i hele Fin­land.

Han men­te at melke­syra kok­te så­pass i krop­pen til trøn­de­ren at han ikke mak­tet å ten­ke klart.

– HAN FØL­TE VEL AT HAN MÅT­TE

Ii­vo Nis­ka­nen var hel­ler ikke im­po­nert over pre­sta­sjo­nen til Iversen. Fin­nen gjen­tog et stygt banne­ord fle­re gan­ger etter at Iversen krys­set mål­stre­ken, og iføl­ge svens­ke Ex­pres­sen skrek han «gjor­de du vir­ke­lig nett­opp det der?».

Ivo Nis­ka­nen had­de også fått tid til å roe seg ned før den in­ter­na­sjo­na­le presse­kon­fe­ran­sen. Men han inn­røm­mer gjer­ne at det var sin­ne som her­jet like etter mål­gang.

– Jeg var vel­dig sint. Kan­skje had­de vi tapt en gull­me­dal­je. Men det er over nå. Vi har bron­se og mes­ter­ska­pet fort­set­ter.

Af­ten­pos­ten spur­te hvil­ke banne­ord 25-årin­gen bruk­te etter å ha gått i mål.

– Det var mitt eget språk, sa han etter en leng­re pau­se

EN LI­TEN DEL AV LI­VET

De to fin­ne­ne kom ab­so­lutt sist til presse­kon­fe­ran­sen. Nis­ka­nen er den unge, og han så gret­ten ut. Sa­mi Jau­ho­jär­vi har vært med si­den 2000 på det fins­ke lands­la­get og tok det­te litt pe­ne­re. Han har tross alt vært ute en vin­ter­dag før.

Det var kan­skje 35-årin­gens sis­te sjan­se til en me­dal­je i mes­ter­skap. Li­ke­vel valg­te han å trek­ke de sto­re lin­je­ne da han ble spurt i ple­num om sine fø­lel­ser.

– Det­te er en del av sport. Og sport er ba­re en li­ten del av li­vet. Vi må være glad for at vi får me­dal­je foran våre egne til­skue­re den­ne kvel­den, sa han og suk­ket.

KLAR FOR FOR­SONING

Nis­ka­nen frem­sto for­so­nen­de, men sam­ti­dig litt matt.

– Emil har gått man­ge sprin­ter. Kan­skje var det ak­ku­rat det spor­skif­tet han føl­te at han måt­te gjø­re hvis han skul­le kjem­pe om gull­me­dal­jen. Han øns­ker vir­ke­lig å vin­ne, og det gjor­de jeg også. Jeg had­de bed­re fart da han gjor­de det val­get. Men øhhh, det er sprint.

– Jeg har tatt Emil Iversen i hån­den og han har be­kla­get det han gjor­de. Vi har man­ge år foran oss som kon­kur­ren­ter. Kan­skje når vi får opp­levd me­dal­je­se­re­mo­ni­en her i byen, vil det­te sma­ke litt bed­re, sa Ii­vo Nis­ka­nen som blir en av fa­vo­rit­te­ne på 15-kilo­me­te­ren kom­men­de ons­dag.

FOTO: NTB SCANPIX

Her fel­ler Emil Iversen fins­ke Ii­vo Nis­ka­nen i sis­te bak­ken ned før opp­lø­pet og kam­pen om Vm-gul­let. Det ble fin­ne­ne fly for­ban­net på.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.