Sprint­dron­nin­gen Fal­la ko­pier­te Bjør­gens gull­rykk

Faedrelandsvennen - - SPORT - ERLEND NE­SJE NICHOLAS BERGH

Mai­ken Cas­per­sen Fal­la er den sto­re sprint­dron­nin­gen i Lahti-vm. I går tok hun gull sam­men med Hei­di Weng.

Hun be­fes­tet rol­len søn­dag, da hun ryk­ket fra Russ­lands Na­tal­ja Mat­veje­va i den sis­te bak­ken. Hun tok «en Bjør­gen», og der­med ble det et nytt gull på Fal­la.

– De er over­leg­ne, sa NRK-EKs­pert Jann Post.

«HVA!?»

Nor­ges plan var åpen­bar. Det ble kjørt vold­somt i bak­ke­ne på hver enes­te etap­pe, i et for­søk på å gi Mai­ken Cas­per­sen Fal­la en li­ten luke til Sti­na Nils­son før sis­te­etap­pen.

På Hei­di Wengs sis­te etap­pe kom gjen­nom­brud­det. Sve­ri­ges Ida Inge­mars­dot­ter måt­te slip­pe da Weng og Ju­lia Bel­or­u­ko- va sat­te på tur­bo­en.

Det var fak­tisk Bel­or­u­ko­va som sat­te inn ryk­ket. Hun pas­ser­te Weng i en for­mi­da­bel fart, og over­ras­ket både eks­per­ter og sin nors­ke kon­kurre­rent stort.

– Jeg had­de sam­me plan, men så kom hun. Jeg ten­ke: «Hva!? Må jeg gå?», sa Weng til ar­ran­gø­rens en­gelsk­språk­li­ge re­por­ter.

1995-mo­del­len Bel­or­u­ko­va reg­nes for å være et av ver­dens størs­te ta­len­ter.

ROS­TE FAL­LA

Bel­or­u­ko­vas su­per­rykk var imid­ler­tid ikke nok for å sik­re rus­sisk gull. På den sis­te etap­pen par­ker­te Fal­la Russ­lands an­ker­kvin­ne Na­tal­ja Mat­veje­va med et sterkt rykk.

Fal­la ko­pier­te fak­tisk Bjør­gen. Hun ryk­ket i sam­me bak­ke som su­per­ve­te­ra­nen gjor­de på fel­le­s­tar­ten da­gen før.

– Se hvor­dan hun kjø­rer over bakke­top­pen og ak­se­le­re­rer, sa NRKS Jann Post.

Weng be­skrev også lag­venn­in­ne Mai­ken Cas­per­sen Fal­la som «utro­lig». Fal­la gjen­gjeld­te skry­ten.

– Jeg viss­te Hei­di var god å ha på de førs­te etap­pe­ne, sa Fal­la.

Bak Nor­ge og Russ­land kjem­pet USA og Sve­ri­ge om bron­sen. Til slutt måt­te svens­ke­nes Sti­na Nils­son over­ras­ken­de nok gi tapt for Jes­si­ca Diggins på opp­lø­pet.

TRED­JE GULL

Det­te er and­re gang Fal­la tar gull på sprint­sta­fett i VM. I 2015 tok hun gull sam­men med Ing­vild Flug­stad Øst­berg i Falun.

Tri­um­fen i Lahti var Nor­ges tred­je i øvel­sen på kvinne­si­den, i og med at Ma­rit Bjør­gen og Hei­di Hjermunds­haug Pedersen vant i 2005.

FOTO: RICHARD SA­GEN

Her gra­tu­le­rer Hei­di Weng og Mai­ken Cas­per­sen Fal­la hver­and­re med gul­let, med sølv­vin­ner Na­tal­ja Mat­veje­va i bak­grun­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.