Dis­se fire vil bli dom­prost

As­le Bjor­vatn vil gjer­ne bli dom­prost. Han hå­per snart «det som be­fin­ner seg un­der belte­ste­det» skal få mind­re opp­merk­som­het i kir­ken, i tverr­kir­ke­lig sam­ar­beid og i media.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: BJØRN MAR­KUS­SEN bjorn.mar­kus­sen@fvn.no

As­le Bjor­vatn har vært kino­sjef i Kris­tian­sand. Nå vil han bli by­ens nye dom­prost.

– Jeg tror både ti­den som kino­sjef, sokne­prest og de sis­te åre­ne som dag­lig le­der i Kir­kens SOS, Ag­der, har gitt meg et bredt kon­takt­nett og er­fa­rin­ger som gjør at jeg kan bi­dra godt til å gjø­re kir­ken mer syn­lig, sier Bjor­vatn.

Han er én av fire sø­ke­re til stil­lin­gen som blir le­dig når Bjar­ne Svein­all slut­ter se­ne­re i år. Dom­pros­ten le­der Den nors­ke kir­kes pres­ter i Kris­tian­sand og er bis­ko­pens sted­for­tre­der.

TVERR­KIR­KE­LIG SAM­AR­BEID

I ut­lys­nings­teks­ten står det at «det for­ven­tes at dom­pros­ten bi­drar po­si­tivt inn i» det tverr­kir­ke­li­ge sam­ar­bei­det i byen. Ak­ku­rat nå er det­te sam­ar­bei­det pre­get av at Fel­les­mø­te­ne og en­kel­te me­nig­he­ter kun vil sam­ar­bei­de med de pres­ter som sier nei til vig­sel av ho­mo­fi­le.

– Det er leit at noen som selv står med en åpen hånd og in­vi­te­rer til sam­ar­beid blir stengt ute på den må­ten. Da er det flott og rø­ren­de når pres­te­ne står so­li­da­risk sam­men, og sier at in­gen av dem kan del­ta i sam­ar­beid der noen av kol­le­ge­ne er uøns­ket på grunn sitt syn i én sak, slik det frem­gikk av Bjar­ne Svein­alls åpne brev og ut­ta­lel­ser i for­ri­ge uke, sier As­le Bjor­vatn, som selv vil vie ho­mo­fi­le.

SKRUR KLOK­KA TIL­BA­KE

Bjor­vatn fikk med seg at Fædrelandsvennen fre­dag for­tal­te at hel­ler ikke pres­ter som god­tar sam­bo­er­skap mel­lom he­te­ro­fi­le er vel­kom­ne som for­kyn­ne­re på Fel­les­mø­te­ne.

– Da skrur vi klok­ka 50 år til­ba­ke. Det er rart at test­spørs­må­let så ofte hand­ler om det som be­fin­ner seg un­der belte­ste­det. Jeg ser fram til at både kir­ken selv og media flyt­ter fo­kus der­fra og over til det som er kir­kens egent­li­ge opp­ga­ve, sier han.

Også Jan Ot­to Fred­wall (54 år) øns­ker å bli dom­prost.

– Jeg tror at min bak­grunn fra Fri­kir­ken kan være ver­di­full med tan­ke på Den nors­ke kir­kes sam­ar­beid med and­re kirke­sam­funn, sier Fred­wall.

Han er fra Ven­ne­sla og Tor­ri­dal, star­tet preste­kar­rie­ren i Fri­kir­ken, meld­te over­gang til Den nors­ke kir­ke etter en skilsmisse, har vært sokne­prest i Ven­ne­sla og nå er prost i Ves­ter­ålen.

– Jeg har rett og slett lyst til å sit­te i en le­der­rol­le når nå kir­ken er midt in­ne i en så spen­nen­de ut­vik­ling, sier Fred­wall.

Han er glad for at kir­ken i ja­nu­ar ved­tok at ho­mo­fi­le skal få gif­te seg i kir­ken.

– Husk at vi har klart å sam­ar­bei­de selv om vi er ueni­ge om noe så vik­tig som drap, sier Fred­wall, og vi­ser til de­bat­ten om det kan være rik­tig å ta liv i krig.

Han har selv er­fa­ring som felt­prest.

– Drap er til og med te­ma for et av bu­de­ne. Da må vi kla­re å sam­ar­bei­de selv om vi ten­ker ulikt om likekjønnet ek­te­skap, sier Fred­wall.

TVILT SEG FRAM

Fred­dy Berg (58 år) sier han «har tvilt seg fram til å søke» dom­prost­stil­lin­gen.

Han tror bak­grun­nen som ung­doms­prest, sjø­manns­prest, me­nig­hets­prest og nå som «kirke­fag­sjef» i Tuns­bergs bispe­døm­me, kan kom­me godt med i en slik jobb.

– Jeg vil for­sva­re and­re kirke­sam­funns rett til å sam­ar­bei­de med dem de vil, men jeg er selv åpen for vig­sel av like­kjøn­ne­de. Jeg står midt i kir­ken, og hå­per vi alle fram­over kan møte dis­se spørsmålene med ære­frykt og yd­myk­het. Vi har så mye vik­tig å stå sam­men om, at det­te ene spørs­må­let ikke må få stå i vei­en for det, sier Berg.

SYS­TEM- OG INDIVIDNIVÅ

Den fjer­de sø­ke­ren, Knut Holm (54 år) er felt­prest og sta­sjo­nert på Kje­vik.

– Med er­fa­ring både fra for­sva­re og fra and­re stil­lin­ger uten­for og i kir­ken, tror jeg at jeg kan bi­dra både på sys­tem- og individnivå, sier Holm.

Også han sy­nes det er leit at det knir­ker i det tverr­kir­ke­li­ge sam­ar­bei­det i Kris­tian­sand.

– Det er sam­ti­dig for­ståe­lig at det er vans­ke­lig å for­hol­de seg til vig­sels­ved­ta­ket, men vi har en så lang og god tra­di­sjon for en en­hets­tan­ke i kir­ke­ne, at vi skal kla­re å sam­le oss om alt vi har fel­les, sier Knut Holm, som først vil for­tel­le til bispe­dømme­rå­det hva han me­ner om vig­sel av ho­mo­fi­le før han sier det i media.

FOTO: TOR­STEIN ØEN

Dag­lig le­der i Kir­kens SOS, Ag­der, As­le Ei­vind Bjor­vatn, er én av fire sø­ke­re til dom­prost­stil­lin­gen i Kris­tian­sand. Han tror han kan bi­dra til å gjø­re kir­ken mer syn­lig. Bil­det er tatt ved en tid­li­ge­re an­led­ning.

FOTO: PRIVAT

Jan Ot­to Fred­wall me­ner krist­ne må kun­ne sam­ar­bei­de til tross for uli­ke syn på likekjønnet ek­te­skap når de le­ver godt med uenig­het om drap.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.