Re­pa­rer­te rør med 45 tonn tung strøm­pe

I ste­det for å gra­ve fram og byt­te et 180 me­ter langt rør på Just­vik, ble rø­ret for­ny­et ved hjelp av en 45 tonn tung strøm­pe. Men kon­se­kven­sen av ar­bei­det kan ha blitt fiskedød.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TORMOD FLEM VEGGE tormod.vegge@fvn.no

– Vi bruk­te en og en halv uke på ar­bei­det i ste­det for to må­ne­der, sier Kjell Ei­nar Liane i in­ge­ni­ør­ve­se­net i Kris­tian­sand kom­mu­ne.

Han er drifts­le­der for led­nings­net­tet i kom­mu­nen.

I 2014 be­gyn­te en øde­lagt kulvert, et stort stål­vann­rør, ved Jo­ker Just­vik å lek­ke.

Kulver­ten fø­rer vann fra Hem­nings­van­net ut i sjø­en. Rø­ret lig­ger like un­der kunst­gress­ba­nen, kir­ken, bu­tik­ken og by­dels­hu­set på ste­det.

UTRA­DI­SJO­NELL RE­PA­RA­SJON

I be­gyn­nel­sen av fe­bru­ar i år star­tet ar­bei­det med å re­pa­re­re kulver­ten. Men i ste­det for å gra­ve opp om­rå­det for å byt­te ut rø­ret, ble det be­slut­tet å gjø­re ar­bei­det på en an­nen måte.

– Det ble tredd en 180 me­ter lang strøm­pe, med en dia­me­ter på 1,6 me­ter, gjen­nom rø­ret ved hjelp av spe­sial­ut­styr. Strøm­pen, som vei­er 45 tonn og er la­get av et slags glass­fi­ber­ma­te­ria­le, ble fylt med vann og pres­set gjen­nom rø­ret, for­kla­rer Liane.

– Iføl­ge Olimb Rør­for­ny­ing, som gjen­nom­før­te job­ben, kan det­te fak­tisk være nor­ges­re­kord el­ler nor­disk re­kord når det gjel­der å trek­ke en så stor strøm­pe gjen­nom et rør. Etter det fir­ma­et kjen­ner til, er det­te den størs­te strøm­pen som er la­get, leg­ger han til.

HERDET OG REPARERT

Så ble det pum­pet inn 400.000 li- ter varmt vann, med en tem­pe­ra­tur på 80 gra­der, gjen­nom rø­ret. Van­net før­te til at strømpe­ma­te­ria­let ble herdet og hardt. Rø­ret var der­med så godt som nytt.

– Hvis vi skul­le byt­tet ut rø­ret ved hjelp av grave­ar­beid, kun­ne ikke kunst­gress­ba­nen blitt be­nyt­tet un­der ar­bei­det. I til­legg måt­te vi tro­lig ha spun­tet rundt fle­re byg­nin­ger før vi grav­de fram kulver­ten. Det­te had­de med­ført mye styr og ulem­per knyt­tet til sam­funns­hu­set, bu­tik­ken og kir­ken i om­rå­det. Men nå unn­gikk vi det­te, sier drifts­le­de­ren.

Ar­bei­det, som tok en og en halv uke, skal ha kos­tet rundt fire mil­lio­ner kro­ner. Det er, iføl­ge Liane, noe mind­re enn et grave­ar­beid – som vil­le tatt to må­ne­der – vil­le kos­tet.

Hem­nings­van­net ble dem­met opp mens ope­ra­sjo­nen på­gikk.

30-40 DØDE FISKER

Men ikke alt gikk som plan­lagt. Det ble nem­lig fun­net 30-40 døde fisker i bek­ken, som fisken bru­ker til å kom­me seg fra sjø­en opp til Hem­nings­van­net.

– Det var da vi før­te strøm­pen inn rø­ret at vi opp­da­get at det lå døde fisk i bek­ken, for­tel­ler Liane.

– Har fisken blitt «kokt» da dere var­met opp van­net?

– Nei, fisken har nok dødd før det var­me van­net ble kjørt gjen­nom rø­ret.

– Hva er år­sa­ken til fiske­dø­den? – Bek­ken kan ha blitt tap­pet så mye ned at fisken har dødd. Et an­net al­ter­na­tiv at fisken er til­ført gift og kje­mi­ka­li­er som føl­ge av ar­bei­det med strøm­pen. Det er fore­lø­pig uklart hva som har skjedd. Det er ikke stad­fes­tet at ar­bei­det med strøm­pen er år­sa­ken. Ved kon­ven­sjo­nell gra­ving, kan det hen­de at enda fle­re fisk had­de dødd, me­ner Liane, som un­der­stre­ker at kom­mu­nen må ta lær­dom av år­sa­ken til fiske­dø­den.

Park­ve­se­net har tatt prø­ver fra fiske­ne og van­net på ste­det. Prø­ve­ne er nå til ana­ly­se.

❞ Vi bruk­te én og en halv uke på ar­bei­det i ste­det for to må­ne­der. KJELL EI­NAR LIANE,

in­ge­ni­ør­ve­se­net, Kris­tian­sand kom­mu­ne

FOTO: ODD BORGESTRAND

Frem­for å gra­ve opp om­rå­det rundt Jo­ker Just­vik, ble det be­slut­tet å for­nye et 180 me­ter langt stål­rør ved hjelp av en strøm­pe. Det ble mon­tert et sju me­ter høyt strøm­pe-tårn i for­bin­del­se med ar­bei­det.

FOTO: ODD BORGESTRAND

Bek­ke­rø­ret var i dår­lig for­fat­ning. Per Bor­ge i Olimb Rør­for­ny­ing AS pe­ker på et av skade­ste­de­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.