– Jos­hua French blir be­nå­det i år

Jos­hua French vil bli be­nå­det i lø­pet av 2017, sier Kon­gos jus­tis­mi­nis­ter Alex­is Thamb­we Mwam­ba. Frenchs mor, Ka­ri Hil­de French, har ikke hørt om be­nåd­nin­gen.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Kon­gos pre­si­dent har gått med på å be­nå­de Jos­hua French i lø­pet av 2017, sier jus­tis­mi­nis­ter Alex­is Thamb­we Mwam­ba, til NRK.

– Jos­hua French kom­mer til å bli satt fri, sier Mwam­ba, som opp­ly­ser at løs­la­tel­sen kan kom­me i lø­pet av alt fra en uke til noen må­ne­der – og han ga­ran­te­rer at det vil skje i lø­pet av 2017.

Mwam­ba sier det fortsatt er en del pro­se­dy­rer som må på plass før pre­si­dent Joseph Ka­bi­la kan skri­ve un­der en be­nåd­ning. Iføl­ge NRK blir French be­nå­det av hen­syn til moren. Det er ikke snakk om so­nings­over­fø­ring til Nor­ge.

Moren, Ka­ri Hil­de French, sier til VG at hun ikke har hørt noe om at søn­nen be­nå­des.

DØMT TIL DØ­DEN

French, som snart har so­net åtte år i kon­go­le­sisk feng­sel, er dømt til dø­den og til feng­sel på livs­tid i Kon­go. French og ka­me­ra­ten Tjost­olv Mo­land var i Kon­go da de­res sjå­før Abe­di Ka­son­go ble drept 5. mai 2009. Beg­ge ble på­gre­pet, mis­tenkt for dra­pet. Beg- ge nek­tet straff­skyld.

Den mi­li­tæ­re anke­dom­sto­len i Kis­an­ga­ni døm­te i 2010 beg­ge til dø­den for spio­na­sje, ulov­lig vå­pen­be­sit­tel­se, draps­for­søk, væp­net ran og for å ha dan­net et kri­mi­nelt for­bund. Ba­re Mo­land ble dømt for selve dra­pet. Nord­men­ne­ne an­ket ikke døds­dom­men, i håp om å få fort­gang i so­nings­over­fø­ring til Nor­ge.

I au­gust 2013 ble Mo­land fun­net død på cel­len de to del­te i mi­li­tær­feng­se­let Ndolo i ho­ved­sta­den Kins­ha­sa. I 2014 ble French dømt til livs­tid for over­lagt drap på Mo­land.

Jos­hua French har slitt med sto­re helse­pro­ble­mer i ti­den han har sit­tet fengs­let. Ka­ri Hil­de French har i sto­re de­ler av de åtte åre­ne bodd i Kon­go for å støt­te sin sønn.

Hun har fle­re gan­ger gitt opp hå­pet om å få Jos­hua French hjem.

– Jeg tør ikke håpe len­ger. Det har vært så man­ge skuf­fel­ser, så man­ge gan­ger der vi har trodd at vi var nær en løs­ning før dø­ren har blitt stengt på nytt. Nå or­ker jeg ikke fle­re skuf­fel­ser. Smer­ten blir for stor. Nå inn­stil­ler jeg meg på at jeg og Jos­hua må bli her i Kon­go hvis det ikke skjer et mi­ra­kel, sa Ka­ri Hil­de French til VG i april i fjor.

Iføl­ge moren har de fle­re gan­ger vært svært nær en løs­ning for å få søn­nen til til­ba­ke til Nor­ge, men at hun had­de be­gynt å gi opp hå­pet. Med ut­ta­lel­sen fra Kon­gos jus­tis­mi­nis­ter er det kom­met et nytt håp.

AV­TA­LE

Nors­ke myn­dig­he­ter har len­ge ar­bei­det for å få French en­ten be­nå­det el­ler over­ført til so­ning i Nor­ge.

For­ri­ge uke skrev VG at ba­re un­der­skrif­ten mang­ler i en av­ta­le om so­nings­over­fø­ring som nors­ke og kon­go­le­sis­ke myn­dig­he­ter har for­hand­let fram. Av­ta­len skal ha vært nærmest klar høs­ten 2015, men er ikke for­melt sig­nert.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.