Sis­te far­vel med «Kaci»

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Kir­ken i Lomme­da­len var full­satt da Ka­rin Ceci­lie «Kaci» Kull­mann Fi­ve ble bi­satt man­dag.

Høy­res førs­te kvin­ne­li­ge parti­le­der, tid­li­ge­re stats­råd og le­der av No­bel­ko­mi­te­en Kaci Kull­mann Fi­ve døde søn­dag 19. fe­bru­ar, 65 år gam­mel.

Til to­ne­ne av Sergej Rach­mani­novs moll­stem­te piano­kon­sert nr. 2 star­tet grav­ferds­se­re­mo­ni­en man­dag,le­det av prest og tid­li­ge­re ge­ne­ral­sek­re­tær i Kir­kens By­mi­sjon, Aage Mül­ler-nils­sen.

Den enk­le, hvi­te kis­ten var om­kran­set av et vell av bloms­ter og kran­ser, fra blant an­net konge­hu­set, re­gje­rin­gen, Stor­tin­get, No­bel­ko­mi­te­en og en rek­ke or­ga­ni­sa­sjo­ner som den av­hold­te tid­li­ge­re Høy­re-le­de­ren had­de sam­ar­bei­det med.

Én etter én an­kom med­lem­mer av re­gje­ring og Stor­ting, tid­li­ge­re og nå­væ­ren­de sam­funns­top­per og slekt, ven­ner og fa­mi­lie Lomme­da­len kir­ke. Blant dem var stor­tings­pre­si­dent Ole­mic Thomme­sen, stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg og fun­ge­ren­de­le­der av No­bel­ko­mi­te­en Berit Reiss-an­der­sen som alle skul­le hol­de minne­ta­ler over Kaci Kull­mann Fi­ve.

Også parti­fel­le­ne og re­gje­rings­med­lem­me­ne Jan To­re San­ner, Vi­dar Hel­ge­sen, Ine Erik­sen Sørei­de og Tor­bjørn Røe Isak­sen var til ste­de. Det var også Høy­re-nes­tor og Kull­mann Fi­ves for­gjen­ger, Kåre Wil­loch.

Til NTB sier Wil­loch at han først og fremst vil min­nes Kaci Kull­mann Fi­ve som et varmt og godt men­nes­ke og en frem­ra­gen­de po­li­ti­ker.

Også tid­li­ge­re parti­le­der Carl I. Ha­gen var ty­de­lig rørt da han an­kom Lomme­da­len kir­ke.

– Jeg hus­ker godt da Kaci stil­te i møte i fi­nans­ko­mi­te­en på 1980-tal­let med sin lil­le dat­ter. Hun var den førs­te som gjor­de noe slikt. Det er vans­ke­lig å fin­ne noen som vil si noe ne­ga­tivt om Kaci, sier Ha­gen til NTB.

Sak­lig, sam­vit­tig­hets­full og venn­lig er ord som ofte blir brukt om­kaci Kull­mann Fi­ve. Hun ble Høy­res førs­te kvin­ne­li­ge parti­le­der i 1991, men had­de mar­kert seg i po­li­tik­ken si­den 1970-tal­let, blant an­net som le­der av Unge Høy­re, også i ung­doms­par­ti­et var hun den førs­te kvin­ne­li­ge le­de­ren.

I 1993 kunn­gjor­de hun at hun vil­le gi seg som parti­le­der, noe hun gjor­de året etter.

I 2014 ble Kull­mann Fi­ve dia­gnos­ti­sert med bryst­kreft. Etter celle­gift, ope­ra­sjon og strå­ling var hun fer­dig­be­hand­let i de­sem­ber sam­me år. Året etter over­tok hun som le­der for No­bel­ko­mi­te­en.

FOTO: NTB SCANPIX

Kaci Kull­mann Fi­ve ble bi­satt i Lomme­da­len kir­ke man­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.