Sel­ge­ren tap­te i ret­ten

Det nyt­tet ikke å sak­søke ad­vo­ka­ten de men­te skul­le stå for rett opp­gjør da Hø­våg Gjeste­hus ble solgt til Hå­vard Ny­vold. Sel­ger Toralv Abra­ham­sen og hans ad­vo­kat Øystein Vik­støl tap­te i ting­ret­ten.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RU­NE ØIDNE REI­NERT­SEN ru­ne.o.rei­nert­sen@fvn.no

Dom­mer­full­mek­tig Lars Andreas Sul­heim Haugs­tvedt har dømt i fa­vør av Jørn Kris­ten­sen og hans pro­sess­full­mek­tig, Ceci­lie Ly­sjø Ja­cob­sen. Det ble fullt tap for ad­vo­kat Vik­støl og hans kli­ent Toralv Abra­ham­sen, som solg­te Hø­våg Gjeste­hus til et Hå­vard Ny­vold-sel­skap i ja­nu­ar 2013. Jørn Kris­ten­sen er tid­li­ge­re ad­vo­kat og ble en­ga­sjert til å stå for opp­gjø­ret etter ei­en­doms­han­de­len.

MEN­TE SEG LURT

Som Fædrelandsvennen tid­li­ge­re har be­ret­tet, ut­vik­let den seg til en lang­dryg af­fæ­re hvor Toralv Abra­ham­sen etter hvert men­te seg lurt trill rundt. Etter fire år hav­net alt­så sa­ken i ret­ten, som straks tok fatt i de klas­sis­ke for­hol­de­ne an­svars­grunn­lag, øko­no­misk tap og år­saks­sam­men­heng. Og for å gjø­re en om­sten­de­lig his­to­rie kort: Ret­ten me­ner at år­saks­sam­men­hen­gen mang­ler.

«Der­som Abra­ham­sen had­de inn­ret­tet seg etter kjøps­av­ta­len, og ikke over­latt eien­dom­men til Ny­vold før kjøpe­sum­men var inn­be­talt, vil­le han kun­net heve av­ta­len og/el­ler fore­ta dek­nings­salg da det vis­te seg at Ny­vold ikke opp­nåd­de fi­nan­sie­ring. Ta­pet Abra­ham­sen har lidt har, slik ret­ten ser det, pri­mært sam­men­heng med at Ny­vold ald­ri opp­nåd­de fi­nan­sie­ring til å over­ta eien­dom­men og at kjøpe­sum­men ikke ble inn­be­talt til Kris­ten­sens kli­ent­kon­to. Etter ret­tens syn kan imid­ler­tid ikke Kris­ten­sen stå an­svar­lig for Ny­volds mang­len­de fi­nan­sie­ring», skri­ver dom­mer­full­mek­tig Haugs­tvedt blant an­net.

Det frem­går også av dom­men at Abra­ham­sen sam­ar­bei­det tett med Hå­vard Ny­vold for å få eien­dom­men i stand og å opp­nå fi­nan­sie­ring. Un­der­veis ak­sep­ter­te også Abra­ham­sen at be­stem­mel­ser i den opp­rin­ne­li­ge kjøpe­kon­trak­ten ble satt til side.

KVA­LI­FI­SERT KLAN­DER­VER­DIG

Jørn Kris­ten­sen går imid­ler­tid ikke fri for kri­tikk.

«Etter ret­tens syn opp­tråd­te Kris­ten­sen (...) ikke i sam­svar med Abra­ham­sens in­ter­es­ser da han over­skjø­tet eien­dom­men uten at Abra­ham­sen var sik­ret fullt opp­gjør, og så­le­des i strid med god meg­ler­skikk. Ret­ten fin­ner Kris­ten­sens opp­før­sel kva­li­fi­sert klan­der­ver­dig i en slik grad at det må an­ses å ut­gjø­re et brudd på pro­fe­sjons­an­sva­ret.»

Det kom­men­te­rer ad­vo­kat Vik- støl slik:

– Det er rart at Toralv Abra­ham­sen må be­ta­le mot­par­tens saks­om­kost­nin­ger når mot­par­ten har opp­trådt sterkt klan­der­ver­dig.

DOMMERHINT OM REGNING

Ikke ba­re må Toralv Abra­ham­sen, som ta­pen­de part, be­ta­le mot­par­tens saks­om­kost­nin­ger på 106.458 kro­ner. Reg­nin­gen fra hans egen ad­vo­kat, Øystein Vik­støl, er på 391.875 kro­ner - nær­me­re fire gan­ger så mye. Det får dom­me­ren til å gi Abra­ham­sen et klart hint om at der­som han kla­ger til ret­ten, kan be­lø­pet bli re­du­sert.

Toralv Abra­ham­sen selv øns­ker ikke å kom­men­te­re hver­ken dom el­ler saks­om­kost­nin­ger, mens ad­vo­kat Vik­støl sier det­te:

– Jeg har job­bet med den­ne sa­ken i fire år, og mye drei­er seg om Hå­vard Ny­vold. Når det er sagt, kom­mer jeg ald­ri til å kre­ve Toralv Abra­ham­sen for be­lø­pet.

ARKIVFOTO: RU­NE ØIDNE REI­NERT­SEN

I ja­nu­ar 2013 solg­te Toralv Abra­ham­sen Hø­våg Gjeste­hus for 6,9 mil­lio­ner kro­ner. Fortsatt me­ner han å ha tre mill. til gode, men nåd­de ikke fram mot opp­gjørs­ad­vo­ka­ten i Kris­tian­sand ting­rett.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.