Vars­ler nei til fu­sjon av Te­lia og Pho­nero

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

Konkurransetilsynet har vars­let Te­lia og Pho­nero om at de vur­de­rer å si nei til Te­lias opp­kjøp av Pho­nero.

Te­lia og Pho­nero er de to størs­te ak­tø­re­ne in­nen­for be­drifts­seg­men­tet i det nors­ke mo­bil­mar­ke­det. De to får nå an­led­ning til å ut­ta­le seg før en en­de­lig be­slut­ning blir tatt.

Konkurransetilsynet me­ner at mo­bil­mar­ke­det er sterkt kon­sen- trert med Te­le­nor og Te­lia som de klart størs­te ak­tø­re­ne. Men Pho­nero har hatt stor suk­sess og skaf­fet seg en be­ty­de­lig mar­keds­an­del

– Vi fryk­ter at Te­lias opp­kjøp av Pho­nero vil føre til re­du­sert kon­kur­ran­se i be­drifts­seg­men­tet. Re­du­sert kon­kur­ran­se vil øke kost­na­de­ne for nors­ke be­drif­ter som etter­spør mo­bil­tje­nes­ter, sier kon­kur­ranse­di­rek­tør Lars Sør­gård. Te­lia er svært uenig i den fore­lø­pi­ge kon­klu­sjo­nen til Konkurransetilsynet.

– Vi er svært over­ras­ket over til- sy­nets for­stå­el­se av mar­keds­dy­na­mik­ken i det nors­ke be­drifts­mar­ke­det. Der­som var­se­let blir stå­en­de, er det kun den do­mi­ne­ren­de ak­tø­ren som tje­ner på det, sier Abra­ham Foss, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Te­lia Nor­ge.

Te­lia har i lø­pet av pro­ses­sen lagt fram for­slag til til­tak som skal av­hjel­pe de ne­ga­ti­ve virk­nin­ge­ne på kon­kur­ran­sen. Men Konkurransetilsynet me­ner de ikke er nok til å ret­te opp ska­den for kon­kur­ran­sen som opp­kjø­pet iføl­ge til­sy­net vil­le in­ne­bære.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.