Til Søgne­po­li­ti­ker­ne fra en Søgne­pa­triot

Faedrelandsvennen - - MENING - ØYSTEIN LAR­SEN Søgne

Sen­tralt har det kom­met frem at vi har en re­gje­ring som på­står at de er for folk flest , men i vir­ke­lig­he­ten så bryr de seg ikke om inn­byg­ge­re ute i dis­trik­tet .

●● Det­te kan nok unn­skyl­des med at de har ald­ri har skit på fing­re­ne og at de har vært på Stor­tin­get så len­ge at de mis­tet ev­nen til å lyt­te på and­res stem­mer enn sin egen.

Men at det skul­le vise seg at vi lo­kalt i Søgne har po­li­ti­ke­re av sam­me dår­li­ge kva­li­tet kom­mer nok som et sjokk på fle­re enn meg. Vi har en Ap-ord­fø­rer som har ar­bei­det in­tenst i hele kom­mune­pro­ses­sen mot Søgne be­folk­nings vil­je mhp kom­mune­sam­men­slå­in­gen. Jeg for­står ikke at hun har sam­vit­tig­het til å være i den­ne rol­len og job­be med så stor iher­dig­het mot fol­kets vil­je. Men det­te er kan­skje en måte for å po­si­sjo­ne­re sin egen per­son inn mot en po­si­sjon i en ny stor­kom­mu­ne?

Høy­re (lo­kalt) fikk min sto­re re­spekt i fjor da de be­stem­te seg for å re­spek­te­re fler­tal­let av Søgne kom­mu­nes inn­byg­ge­re og for­bli en selv­sten­dig kom­mu­ne. Den­ne re­spek­ten er nå to­talt blåst bort når jeg ser hvor iv­ri­ge det­te rygg­margs­løse lo­kal­par­ti­et er for å star­te sam­men­slå­ings­pro­ses­sen kjap­pest mu­lig. Jeg skjøn­ner ikke at voks­ne folk kan være så usta­bi­le i sin frem­ferd og våge å se seg selv i spei­let .

Jeg tror ikke ver­den går un­der om vi blir slått sam­men med Kris­tian­sand, men over noen år vil fle­re tje­nes­ter blir fjer­net fra våre om­rå­der og Søg­nes inn­byg­ge­re får leng­re vei til dis­se tje­nes­te­ne. Tror nok også en god del kom­mune­an­sat­te i små­kom­mu­ne­ne må be­la­ge seg på leng­re reise­vei i ny stor­kom­mu­ne. I en ny stor­kom­mu­ne blir det mer stor­drift og outsourcing av kom­mu­nal virk­som­het, in­gen må tro noe an­net.

Blir det en sam­men­slå­ing så er det po­si­ti­ve at lo­kal­par­ti­ene til dis­se sam­men­slå­ings­kåte po­li­ti­ker­ne i Søgne leg­ges ned sam­ti­dig og fleste­par­ten av dis­se per­sone­ne for­svin­ner for­hå­pent­lig­vis ut av po­li­tik­ken .

Jeg for­står hvor­for men­nes­ker i USA i ren frust­ra­sjon stem­mer på en tul­ling som Do­nald Trump pga ren po­li­ti­ker­for­akt .Vi vil nok frem­over se slik tenden­ser i Nor­ge også når po­li­tik­ken mer og mer do­mi­ne­res av po­li­ti­ke­re som set­ter egne in­ter­es­ser frem­for å lyt­te til det fol­ket de er valgt av.

Blir ny stor­kom­mu­ne en rea­li­tet så opp­ford­rer jeg da­gens Søgne-po­li­ti­ke­re til å be­stem­me en sis­te ting før sam­men­slå­in­gen: Om­de­fi­ne­re da­gens kom­mune­styre­sal til næ­rings­om­rå­de og inn­gå ut­leie til en bingo­inne­ha­ver . Da får vi en ny virk­som­het med sam­me ufor­ut­sig­bar­het som den gam­le virk­som­he­ten .

Hil­sen skuf­fet og for­ban­net Søgne-inn­byg­ger !

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.