60 mil­lio­ner til Bar­nas hus

Cul­ti­va har satt av 60 mil­lio­ner kro­ner til Bar­nas kul­tur­hus i SKMUS nå­væ­ren­de lo­ka­ler. Nå ven­ter de ba­re på at lo­ka­le­ne skal bli le­di­ge.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: TOR­GEIR EIKELAND tor­geir.eikeland@fvn.no -

– Det gikk åtte år fra pre­si­dent Ken­ne­dy sa at ame­ri­ka­ner­ne skul­le lan­de på må­nen til de fak­tisk gjor­de det. Så hvor lang tid kan det egent­lig ta å få smek­ka opp den der si­lo­en, spur­te styre­le­der Ans­gar Gab­ri­el­sen da Cul­ti­va had­de styre­møte man­dag.

Byg­get han sik­ter til er den snart om­byg­de si­lo­en ved Kil­den. Her skal både Sør­lan­dets kunst­mu­se­um og den etter­hvert så be­røm­te Tan­gen-sam­lin­gen få plass. Om­byg­gin­gen skal kos­te 500 mil­lio­ner kro­ner, og hvis alt går som plan­lagt skal den stå fer­dig i 2020.

60 MIL­LIO­NER

Imens står Cul­ti­va og trip­per, brenn­kla­re til å over­ta lo­ka­le­ne hvor Sør­lan­dets kunst­mu­se­um nå hol­der til. I Kris­tian­sand ka- te­dral­sko­les gam­le bygning skal stif­tel­sen lage Bar­nas kul­tur­hus, og i Cul­ti­vas styre­møte pre­sen­ter­te ad­mi­ni­stra­sjo­nen sin ge­ne­ral­plan fram til den øns­ke­de åp­nin­gen i 2022.

Ba­re i 2017 er det satt av 10 mil­lio­ner kro­ner til pro­sjekt­ar­beid og kon­sept­ut­vik­ling. Også i 2018 skal Cul­ti­va bru­ke et til­sva­ren­de be­løp, før den år­li­ge be­vilg­nin­gen øker til 20 mil­lio­ner kro­ner i 2019 og 2020.

DANSEGULV

– Men det er vik­tig å un­der­stre­ke at det ikke er Cul­ti­va som skal dri­ve pro­sjek­tet. Det er or­ga­ni­sa­sjons­li­vet som her skal få et dansegulv, sa Gab­ri­el­sen.

– Det­te er vårt sig­na­tur­pro­sjekt, og det er knyt­tet tett opp til hele den ved­tat­te stra­te­gi­en, sa styre­med­lem Jør­gen Kris­ti­an­sen. Stra­te­gi­en han sik­tet til er Cul­ti­vas ho­ved­sast­sing på barn og unge slik det ble be­stemt vin­te­ren 2010.

Ad­mi­ni­stra­sjo­nen i Cul­ti­va har al­le­re­de brukt mye tid på å stu­de­re til­sva­ren­de barne­kul­tur­hus i and­re byer. De har også be­gynt å pre­sen­te­re pla­ne­ne for mu­li­ge sam­ar­beids­part­ne­re.

GIR GJER­NE MER

– Det er gøy å for­tel­le hva Cul­ti­va hol­der på med. Vi mø­ter en vel­dig en­tu­si­as­me, sa kon­tor­le­der Inge­bjørg Bor­ge­myr.

Sty­ret var ful­le av be­geist­ring for pla­ne­ne, og fle­re av styre­med­lem­me­ne spur­te om det var sik­kert at det var satt av nok res­sur­ser til pro­sjek­tet.

– Ad­mi­ni­stra­sjo­nen er ikke kjen­te for sin be­skje­den­het, så jeg tror nok de sier fra hvis de tren­ger mer, sa styre­le­de­ren noe iro­nisk. Det ble ved­tatt å hol­de dø­re­ne åpne for yt­ter­li­ge­re ka­pi­tal­be­hov for flagg­skips­pro­sjek­tet.

DRAGEFESTIVAL

For­uten Bar­nas hus ble også to nye pro­sjek­ter gitt nye pen­ger. Den ene er Kris­tian­sand in­ter­na­sjo­na­le dragefestival. Den­ne skrev Fædrelandsvennen om i midt­en av ja­nu­ar, da pro­sjek­tet fikk 50.000 kro­ner i fes­ti­val­støt­te av Kris­tian­sand kom­mu­ne. Nå kan fes­ti­va­len i til­legg put­te 350.000 cul­ti­va-kro­ner på kon­to­en sin. I 2018 får fes­ti­va­len 280.000 kro­ner og i 2019 er be­lø­pet 230.000 kro­ner.

Drage­fes­ti­va­len er tenkt ar­ran­gert på By­stran­da i sep­tem­ber med et to­tal­bud­sjett på 850.000 kro­ner.

SOMMERLEKER

Det and­re pro­sjek­tet som fikk nye Cul­ti­va-pen­ger er Nor­way sum­mer ga­mes som ar­ran­ge­res av Kris­tian­sand idretts­råd 8. - 13. au­gust. Det­te er et «mi­ni-ol» med over 20 uli­ke idret­ter.

Cul­ti­va inn­går en tre­årig av­ta­le med Nor­way sum­mer ga­mes. I år får le­ke­ne 500.000 kro­ner, nes­te år får de 300.000 kro­ner og i 2019 200.000 kro­ner.

Dess­uten be­vil­get sty­ret 600.000 kro­ner til vi­dere­ut­vik­ling av Tra­fo.no

FOTO: TOR­GEIR EIKELAND

Cul­ti­va-styre­le­der Ans­gar Gab­ri­el­sen vi­ser pla­ne­ne for ar­bei­det med Bar­nas Hus. F.v. ved bor­det: Kris­tin Wal­le­vik, Jør­gen Kris­ti­an­sen, Er­ling Valvik, Bjørn Eg­ner og Ing­rid Stan­ge.

FOTO: KJE­TIL REITE

I dis­se lo­ka­le­ne, der Sør­lan­dets kunst­mu­se­um i dag hol­der til, skal Bar­nas kul­tur­hus etab­le­res.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.