Vik­tig, men pro­ble­ma­tisk his­to­rie

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TAR­JEI LE­ER-SALVE­SEN

SAK­PRO­SA Ter­ro­ris­mens his­to­rie – at­ten­tat og ter­ror­be­kjem­pel­se fra Ba­ku­nin til IS

Ni­ko­lai Sit­ter Drey­er

Jeg kan vans­ke­lig ten­ke meg et mer ak­tu­elt bok­pro­sjekt. Sam­ti­dig er det en svært vans­ke­lig sak å gå løs på. Når man vil skri­ve ter­ro­ris­mens his­to­rie, må man vel­ge hvem man ka­rak­te­ri­se­rer som ter­ro­ris­ter.

Ni­ko­lai Sit­ter tar ty­ren ved hor­ne­ne, og pro­ble­ma­ti­se­rer be­gre­pet på en fin måte i inn­led­nin­gen. Men han av­fei­er litt for lett munn­hel­let «Den enes ter­ro­rist, den and­res fri­hets­kjem­per» som en verdi­løs kli­sje, og smel­ler til med en de­fi­ni­sjon som gjør det na­tur­lig for ham å ham­re inn i ka­pit­tel etter ka­pit­tel at Nel­son Man­de­las ANC var en ter­ror­or­ga­ni­sa­sjon.

Det gir selv­sagt me­ning om man ser nøk­ternt på noen fak­tis­ke his­to­ris­ke hen­del­ser og leg­ger de­fi­ni­sjo­nens hans til grunn. Sam­ti­dig bi­drar det­te ef­fek­tivt til å dem­pe al­vo­ret som om­gir man­ge av de and­re hen­del­se­ne som be­skri­ves.

Jeg tror svak­he­ten er at Sit­ter vel­ger å drøf­te ter­ro­ris­men og hvor­dan den be­kjem­pes, men ikke bru­ker tid på de po­li­tis­ke struk­tu­re­ne ANC vil­le end­re. Man­ge le­se­re nok sav­ne en drøf­ting av om ikke sta­ter kan be­skyl­des for ter­ro­ris­me, de gan­ge­ne si­vi­le ram­mes be­visst av vold.

For­fat­te­ren har ikke bom­met helt. Han er in­ne på vik­ti­ge spor, når han ana­ly­se­rer hvil­ke grup­per som først be­nyt­ter ter­ro­ris­me som virke­mid­del og de­ret­ter en­der opp i prag­ma­tis­ke for­hand­lin­ger. Det hand­ler ikke ba­re om mot­stan­de­ren, men også om man har opp­nåe­li­ge mål­set­nin­ger og bred fol­ke­lig støt­te.

I mot­satt ende plas­se­rer han grup­pe­ne som har helt uto­pis­ke mål, en­ten de vil end­re hele den po­li­tis­ke struk­tu­ren (som RAF i Vest-tysk­land) el­ler ska­pe et re­li­giøst kali­fat (som IS). Da er det ikke rom for for­hand­lin­ger, og da må nød­ven­dig­vis dy­na­mik­ken bli en an­nen.

Po­li­tis­ke ner­der vil fin­ne man­ge gru­ful­le og spen­nen­de de­tal­jer her, og den er som skapt for en quiz­mas­ter som spe­sia­li­se­rer seg på bes­tia­li­tet. For egen del ble jeg po­si­tivt over­ras­ket over en god ana­ly­se av for­skjel­le­ne på ame­ri­kansk og euro­pe­isk høyre­eks­tre­mis­me.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.