–Gle­der meg til å spil­le i ver­dens tøf­fes­te liga

Gutte­drøm­men går i opp­fyl­lel­se når Eirik Köpp (21) fra og med kom­men­de se­song får spil­le i den tys­ke Bun­des­liga-klub­ben VFL Gum­mers­bach.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HEN­RIK GILL hen­rik.gill1996@hot­mail.com

– Det er spen­nen­de, og jeg fø­ler meg vel­dig pri­ve­le­gert som får sjan­sen til å spil­le i en så stor klubb og i en så stor liga, sier Eirik Köpp.

Kris­tian­san­de­ren star­tet kar­rie­ren i AK 28, før tu­ren gikk vi­de­re til ØIF Aren­dal. Foran den­ne sesongen meld­te han over­gang til Ha­s­lum HK. Men nå er den 2.04 me­ter høye bak­spil­le­ren enig med den tys­ke klub­ben VFL Gum­mers­bach om en tre­års­kon­trakt, som trer i kraft fra 1. juli.

VIL LÆRE AV STJER­NER

Det var et tre­da­gers­be­søk som ble den av­gjø­ren­de fak­to­ren for at han be­stem­te seg for å mel­de over­gang.

– Jeg har tid­li­ge­re vært nede og trent med la­get, og da fikk jeg et godt inn­trykk av klub­ben. Dia­lo­gen var god, og det ble av­gjø­ren­de for at jeg tok val­get, sier han.

Köpp tror han kan slå til al­le­re­de i den førs­te sesongen hos Gum­mers­bach.

– Jeg øns­ker å ut­vik­le meg selv mest mu­lig, og bli en bed­re hånd­ball­spil­ler. Jeg kom­mer til å få spil­le med in­ter­na­sjo­na­le stor­spil­le­re, og lære av dem. Men sam­ti­dig vil jeg være med å bi­dra fra start. Jeg øns­ker å in­volve­re meg i så man­ge kam­per som

❞ Jeg tror Eirik kan nå vel­dig langt. Jeg ser for meg at han også kan ta ste­get inn på lands­la­get om noen år, for han har vel­dig gode kva­li­te­ter som spil­ler.

TOM-EIRIK SKARPSNO,

tre­ner i Ha­s­lum mu­lig den kom­men­de sesongen, for­kla­rer han.

– EN GUTTEDRØM

21-årin­gen gle­der seg til å få prø­ve seg i Tysk­land

– Tysk Bun­des­liga er en av de bes­te liga­ene i ver­den, og jeg ser fram til å spil­le der. Det er vir­ke­lig en guttedrøm. Jeg gle­der meg til å spil­le i ver­dens tøf­fes­te liga, sier 21-årin­gen.

Sør­len­din­gen Stei­nar Ege, som har en strå­len­de lands­lags­kar­rie­re bak seg, spil­te fle­re se­son­ger for Gum­mers­bach over to pe­rio­der. Köpp har imid­ler­tid ikke pra­tet med stjerne­mål­vak­ten om hva som ven­ter i den tys­ke stor­klub­ben.

Til gjen­gjeld har Köpp en far som kom­mer fra Tysk­land, og kjen­ner så vel kultur som språk vel­dig godt. Der­for tror han ikke det blir så vans­ke­lig å tak­le over­gan­gen fra norsk elite­se­rie til tysk bun­des­liga.

– Jeg tror ikke det kom­mer til å bli så vans­ke­lig. Jeg er halvt tysk, og kan språ­ket fly­ten­de. Det er stort sett tys­ke­re som spil­ler på la­get, sier kris­tian­san­de­ren som mu­li­gens tar med seg sam­bo­eren ned til Tysk­land.

TRE­NE­REN TROR På SUK­SESS

Ha­s­lum-tre­ner Tom-eirik Skarpsno tror den høy­reis­te bak­spil­le­ren har kva­li­te­ter som vil pas­se godt inn i den tys­ke liga­en.

– Jeg øns­ker å trek­ke frem skud­det hans, som hol­der in­ter­na­sjo­nal klas­se. Han har en bra fy­sikk og er godt trent. På grunn av stør­rel­sen tå­ler han også mye be­last­ning og juling. Det er en vel­dig fy­sisk liga, med mye sto­re og ster­ke folk. Så jeg er over­be­vist om at han kom­mer til å gjø­re det bra, for­kla­rer Skarpsno.

Den suk­sess­rike tre­ne­ren ser lyst på Köpp sin hånd­ball­fram­tid.

– Jeg tror Eirik kan nå vel­dig langt. Jeg ser for meg at han også kan ta ste­get inn på lands­la­get om noen år, for han har vel­dig gode kva­li­te­ter som spil­ler, sier han.

– Jeg har al­le­re­de nå en mål­set­ting om å kom­me på lands­la­get, sier Eirik Köpp.

FOTO: HA­S­LUM MEDIA

Eirik Köpp er klar for den tys­ke bun­des­ligaklub­ben Gum­mers­bach.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.