Det­te er Nort­hugs fem­milsplan

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HALVOR EKELAND

Søn­dag svar­te krop­pen som den skul­le i Nor­ges­cup­ren­net. Nå har Pet­ter Nort­hug pla­nen frem mot fem­mila klar: – Jeg er op­ti­mist.

Tors­dag gikk han sprin­ten i VM. Nes­te søn­dag går han fem­mila. I mel­lom­ti­den reis­te Pet­ter Nort­hug til Nannestad for å få kon­kur­ranse­tre­ning.

Der vis­te han ty­de­lig hva som er vik­tig for han. Ut fra start var Nort­hug vir­ke­lig på søn­dags­tur, men ski­stjer­nen had­de en plan.

– Han had­de be­stemt seg da han så start­lis­ten at han vil­le ven­te på An­ders (Gløer­sen, journ. anm.) som mest sann­syn­lig skal gå fem­mila på søn­dag. Vi vet at An­ders går be­hers­ket og godt på ski. Det var en fin rygg, sier Nort­hugs tre­ner, Stig Ru­ne Kve­en.

– MAN­GE HAKK OPP

For An­ders Gløer­sen star­tet kun halv­mi­nut­tet bak Nort­hug. For å få best mu­lig gjen­nom­kjø­ring, og for å gi krop­pen den julin­gen han treng­te, valg­te han rett og slett å ven­te på lag­ka­me­ra­ten. På den må­ten kun­ne han få en mest mu­lig bru­tal ferd gjen­nom den tun­ge løy­pen i Nannestad.

– Jeg fikk den julin­gen jeg skul­le ha, kon­sta­ter­te Nort­hug etter lø­pet.

Hans Chris­ter Ho­lund vant ren­net foran Si­men Heg­stad Krü­ger og Mag­ne Ha­ga.

På de nes­te plas­se­ne kom An­ders Gløer­sen, Espen Ud­jus Fro­rud og Pet­ter Nort­hug. Sist­nevn­te var to og et halvt mi­nutt etter Ho­lund i mål.

Alt hand­let rett og slett om kon­kur­ranse­tre­ning. Nor­malt pas­ser det en tung ut­øver som Nort­hug dår­lig å gå i mye løs snø. Men søn­dag gjor­de det in­gen­ting, det var nes­ten ba­re like greit at gjen­nom­kjø­rin­gen ble eks­tra bru­tal. Og for­men er i an­marsj.

− Det er man­ge, man­ge, man­ge hakk opp fra det jeg for ek­sem­pel gjor­de på dis­tan­se i NM og i Falun. Men jeg tren­ger et fas­te­re føre for å hen­ge med hele vei­en, sier Nort­hug.

OPTIMISME I TEAM­ET

Ti da­ger før fem­mila gikk Nort­hug sprint. Syv da­ger før gikk han en knall­hard tre­mil. Om du skal top- pe for­men, sies det at du bør leg­ge de sis­te to vir­ke­lig har­de tre­nin­ge­ne om­trent ti og syv da­ger før du skal være i maks­form.

For det Nort­hug har mang­let i det sis­te er ikke nød­ven­dig­vis tre­ning. Det er kon­kur­ranse­tre­ning.

– I det sis­te har det hand­let om å tre­ne nor­malt. Etter at Pet­ter be­gyn­te å være i mo­dus til å tre­ne nor­malt har det vært fo­kus på å få krop­pen hans til å re­spon­de­re på tre­nin­gen som ble gjort før VM, sier Kve­en.

I søn­da­gens løp re­spon­der­te krop­pen en­de­lig. Selv om Nort­hug end­te på sjette­plass, fikk han sva­re­ne han had­de hå­pet på. Da kan skies­set fort­set­te pla­nen sin.

– Jeg tror jeg ba­re må hvi­le litt nå. Etter sprin­ten og det lø­pet her så må jeg ba­re få hvilt litt. Nå hand­ler det egent­lig ba­re om å lig­ge høyt med bei­na, tre­ne ro­lig og lade opp, sier Nort­hug.

KAN NORT­HUG TA VM-GULL?

Også pap­pa John Nort­hug var til ste­de på Åsen sta­dion. Han me­ner lø­pet ble nøy­ak­tig det søn­nen treng­te.

– Hvis han får tatt det litt ro­lig nå, så kan det bli bra. Jeg er op- ti­mist til det mot­sat­te er be­vist. Han hå­per nok å få en topp­form på fem­mila, sier pap­pa Nort­hug.

Fre­dag drar Nort­hug til­ba­ke til Fin­land for å for­be­re­de seg til søn­da­gens fem­mil.

Så bra var gjen­nom­kjø­rin­gen at team­et rundt Nort­hug er langt mer of­fen­si­ve enn de har vært på len­ge.

– Alt kan skje. Hvis han ikke trod­de på at det var mu­lig­he­ter så had­de han nep­pe stilt her. Da had­de han kas­tet inn åre­ne etter sprin­ten. Nå skal vi sam­le over­skudd den uken her og stil­le på fem­mila, så får vi se, sier Kve­en.

Og tak­tik­ken til 31-årin­gen er klar.

− Må­let er å være med så len­ge som mu­lig. Jeg er en out­si­der nå. Jeg kom­mer ikke til å bli skuf­fet om det går tungt. Jeg blir ikke vel­dig over­ras­ket om det går lett hel­ler. Jeg kom­mer uten for­vent­nin­ger og hå­per å kun­ne bite godt fra meg, sier Nort­hug.

− Kan du rett og slett vin­ne fem­mila?

− Da skal jeg ha flaks. Da skal mye klaf­fe, smi­ler Nort­hug.

FOTO: HALVOR EKELAND

Pet­ter Nort­hug var fo­ku­sert før start. Selv om det var nor­ges­cup så var trøn­de­ren på plass for å gjø­re en jobb.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.