En­de­lig fit – med cross­fit

Faedrelandsvennen - - SPORT - JØRAN FRU­STØL, cross­fit-mo­sjo­nist

Etter man­ge år med av-ogpå-tre­ning uten sær­lig frem­gang, fikk jeg en aha­opp­le­vel­se da jeg prøv­de cross­fit.

Mo­ti­va­sjon kom­mer i man­ge for­mer og lys­ter, for meg var det øns­ket om å gå ned i vekt som var ster­kest. Jeg har len­ge hatt med­lem­skap på tra­di­sjo­nelt gym med frivek­ter o.l. hvor jeg har vært til dels ak­tiv. Man tre­ner bra i ja­nu­ar også dab­ber det grad­vis av mot som­mer­en for så ta en vel­for­tjent som­mer­fe­rie i åtte uker. Man­ge va­ri­an­ter av ty­pis­ke unn­skyld­nin­ger for ikke å tre­ne. Lis­ten er lang.

Det­te har på­gått i man­ge år, med mid­dels re­sul­ta­ter. Jeg har ald­ri vært or­dent­lig for­nøyd med min egen pro­gre­sjon. Ska­der, over­vekt, pro­ble­mer, syk­dom osv. er noen av unn­skyld­nin­ge­ne som går igjen for hver­man­sen når det kom­mer til tre­ning. For min del har det dreid seg om skul­der­pla­ger, over­vek­tig, dår­lig rygg, beg­ge knær­ne er ope­rert opp­til fle­re gan­ger uten re­sul­ta­ter, ast­ma og kraf­tig al­ler­gi.

FIKK EN OPPVEKKER

De fles­te ten­ker at det er ikke vits å sli­te seg ut når man først er så klein. Det var her jeg tok val­get, at jeg skal ikke være som folk flest, det er ba­re klem­me til og sat­se på det bes­te. Det har vir­ke­lig be­talt seg!

Midt i au­gust i fjor tok jeg et valg jeg ikke har ang­ret ett se­kund på. En god ka­me­rat av meg had­de len­ge prøvd å få meg med på den­ne tre­nings­for­men som er om­talt som far­lig, feil el­ler dår­lig. Ikke viss­te jeg, men jeg tok det sis­te ste­get, krøp til kor­set og ble med på cross­fit. Førs­te øk­ten jeg var med på var på en ny opp­star­tet box i Ven­ne­sla (Cross­fit Huns­fos) hvor jeg ikke kjen­te noen, og ikke viss­te hva jeg kom til.

Det var gru­somt, un­der øk­ten trod­de jeg at jeg skul­le be­svi­me el­ler dø. Ald­ri før har jeg kjent en slik puls som ham­ret i hele krop­pen, hal­sen skrek etter luft og svet­ten rant. Vi var ba­re halv­veis i øk­ten. Må også leg­ge til at her var for­men min på bunn, mo­ti­va­sjo­nen på topp og jeg trod­de «hvor vans­ke­lig kan det­te være?» så jeg sat­set friskt og fikk en real oppvekker.

BLE KJAPT HEK­TA

Etter endt økt var jeg svim­mel og kvalm – men jøss for en fø­lel­se! Det gav så mer­smak at jeg had­de fle­re prøve­ti­mer sam­me uken, og da var jeg hek­ta.

Cross­fit var ba­re et verk­tøy for min del i kam­pen mot vek­ten, som på den­ne ti­den var re­la­tivt høy, og jeg lig­net i grunn på en kom­pe. Raskt etter jeg be­gyn­te å tre­ne fant jeg di­ver­se ska­der og pro­ble­mer som gjor­de det vans­ke­li­ge­re. Min far Svein Fru­støl, som er kjent her på Sør­lan­det som ral­ly­sjå­før, an­be­fal­te dess­uten ver­dens bes­te kiro­prak­tor i Søgne.

I lø­pet av seks må­ne­der se­ne­re har jeg gått ned 16 kilo, bygd mas­se musk­ler og fått sterk kjerne­mus­ku­la­tur som hjel­per meg i hver­da­gen. Jeg har ald­ri vært så myk hel­ler. Ryg­gen er nå smerte­fri, knær­ne har en let­te­re jobb og tøy­et pas­ser bed­re enn noen gang! Medi­sin for Ast­ma og al­ler­gi må jeg dess­ver­re leve med, men set­ter in­gen stop­per for tre­nin­gen.

Cross­fit vet jeg skrem­mer man­ge for­di man­ge tror man må være så godt trent for å være med, men her tar folk flest feil. Alle øvel­ser kan ska­le­res med tan­ke på hva man fak­tisk kla­rer å ut­fø­re med hen­syn til styr­ke, ska­der, fy­sis­ke ut­ford­rin­ger og lig­nen­de.

STOR FREM­GANG

Da jeg be­gyn­te, klar­te jeg re­la­tivt få si­tups, et par pushups og in­gen pull ups, så det ble ska­le­ring på det al­ler mes­te. Nå kjø­rer jeg de al­ler fles­te øk­te­ne uten ska­le­ring og hånd­te­rer greit de fles­te øvel­se­ne som er kjent i cross­fit.

Si­den jeg be­gyn­te har jeg hatt bratt læ­rings­kur­ve/pro­gre­sjon. Jeg er over snit­tet in­ter­es­sert og har brukt vel­dig mye tid på det­te, jeg har tvun­get coache­ne til å hjel­pe meg til ting sit­ter og vært ge­ne­relt vel­dig på hug­get etter å lære nye be­ve­gel­ser. Det har på in­gen måte kom­met gra­tis.

❞ Det var gru­somt, un­der øk­ten trod­de jeg at jeg skul­le be­svi­me el­ler dø.

❞ Ryg­gen er nå smerte­fri, knær­ne har en let­te­re jobb og tøy­et pas­ser bed­re enn noen gang.

ER NES­TEN BE­SATT

Når vi pak­ker sam­men om kvel­den etter endt økt i Cross­fit 46, gle­der jeg meg alt til nes­te, jeg er nes­ten be­satt. Det be­gyn­te som ba­re tre­ning for å gå ned i vekt men er nå endt opp med å bli en hobby jeg leg­ger opp da­gen rundt. Man blir også kjent med en hel haug av her­li­ge men­nes­ker. Jeg har end­ret kost­hol­det til det bed­re de sis­te må­ne­de­ne. Jeg var ikke sær­lig be­vist på hva jeg spis­te før og had­de ure­gel­mes­si­ge mål­ti­der. Nå spi­ser jeg seks-sju gan­ger dag­lig. For min del er det gans­ke van­lig kost, i «rik­ti­ge meng­der», som gjel­der.

Et godt tips er å lage mat for fle­re da­ger av gan­gen og legg det i kjøle­ska­pet. Det tar ikke mye len­ger tid, også slip­per du mat­la­ging fle­re gan­ger i uken. I uka går det mye i kyl­ling, fisk, grønn­sa­ker ge­ne­relt og vill­ris. I hel­ge­ne un­ner jeg meg gjer­ne med litt eks­tra, som piz­za el­ler chips.

FOTO: PRIVAT

Jøran Fru­støl (24) fra Song­da­len har de sis­te seks må­ne­de­ne gått ned fra 125 til 109 kilo tak­ket være mye tre­ning og et sun­ne­re kost­hold. Bil­de­ne er tatt hen­holds­vis medio au­gust i fjor og medio fe­bru­ar i år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.