Nå byg­ges sko­len om til lei­lig­he­ter

Al­le­re­de nes­te som­mer skal 85 lei­lig­he­ter være inn­flyt­tings­kla­re ved ær­ver­di­ge Kon­gens gate sko­le.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: VEGARD DAMSGAARD vegard.damsgaard@fvn.no

Ær­ver­di­ge Kon­gens gate sko­le i Kris­tian­sand skal byg­ges om for 150 mil­lio­ner kro­ner. Nes­te som­mer skal 85 lei­lig­he­ter være inn­flyt­tings­kla­re.

– Så sant vi får god­kjen­ning går vi i gang å byg­ge etter som­mer­en, uan­sett hvor man­ge en­he­ter som er solgt, opp­ly­ser dag­lig leder Arild Skeie i Oks­øy Eien­dom AS.

De 85 lei­lig­he­te­ne for­de­ler seg med 55 mind­re en­he­ter i selve skole­byg­nin­gen, og 30 mel­lom­sto­re i et ny­bygg i skole­går­den.

Oks­øy Eien­dom har høs­tet mye skryt på råd­hu­set for må­ten de om­inn­re­det Ka­ser­nen med 60 lei­lig­he­ter – For­sva­rets gam­le ho­ved­kvar­ter fra 1913 et par kvar­ta­ler unna.

Det nye pro­sjek­tet blir i sam­me gata, bok­sta­ve­lig talt.

DISKUTERES TORSDAG

De vil nem­lig gjen­ta salgs­suk­ses­sen fra 2015, og sik­ter seg også den­ne gang inn på den yng­re gar­de. Av prak­tis­ke hen­syn byg­ges alt sam­ti­dig.

– 99 pro­sent av de som skal bo her, er unge og stu­den­ter, og da er som­mer­en tida for inn­flyt­ting. Der­for må vi kom­me i gang på sen­som­mer­en, el­lers kan det bli ett års for­sin­kel­se, sier Arild Skeie.

Torsdag kom­mer tro­lig by- og miljø­ut­val­get til å sen­de sa­ken ut på hø­ring, og da går det mot en­de­lig ved­tak i by­sty­ret før som­mer­en.

– 85 lei­lig­he­ter på sam­me tid er hef­tig?

– Det er egent­lig det, men det er ikke så man­ge av den­ne type pro­sjek­ter med små lei­lig­he­ter. Ba­sert på er­fa­rin­gen med Ka­ser­nen er vi ikke vel­dig be­kym­ret, sva­rer Oks­øy-sje­fen.

Kom­mu­nal­ut­val­get god­tok høs­ten 2015 bu­det på 36 mil­lio­ner kro­ner for den ver­ne­de sko­len fra 1898 – «Kon­gens» på folke­mun­ne – etter at Oks­øy Eien­dom var enes­te bud­gi­ver.

No­en må­ne­der se­ne­re skrev Fædre­lands­ven­nen at by­an­tik­va­ren stil­te seg kri­tisk til fire eta­sjers ny­bygg. Ut­byg­ger svar­te at det i så fall kun­ne være grunn­lag for å an­nul­le­re han­de­len.

Nå får de det som de vil, hvis po­li­ti­ker­ne føl­ger ad­mi­ni­stra­sjo­nens an­be­fa­ling.

SERVERING I GYMSALEN

Også gymsalen ut mot Dron­nin­gens gate skal be­va­res.

Ut­byg­ger ser her for seg et ser­ve­rings­sted el­ler lig­nen­de som bi­drar po­si­tivt til pro­sjek­tet og byen. De har latt seg in­spi­re­re av Råd­hus­ca­fe­en på mot­satt side av Lunds­broa.

– Gymsalen er et åpent og fint lo­ka­le med mye sjel, og opp mot ti me­ters høy­de un­der ta­ket, nev­ner Skeie.

Olav Vs plass mel­lom «Kon­gens» og Kon­gens sen­ter skal rus­tes opp på sikt, og de­ler av par­ke­rings­an­leg­get un­der plas­sen ri­ves, så Hol­bergs gate kan få til­ba­ke sin opp­rin­ne­li­ge bred­de.

– Det vik­tigs­te gre­pet er at man be­va­rer gymsalen og sko­len, som nå står og for­fal­ler og blir øde­lagt. Øns­ker vi at flest mu­lig skal bo i sen­trum, er nok det­te vei­en å gå, frem­for å gå yt­ter­li­ge­re i høy­den el­ler byg­ge ned grøn­ne flek­ker, sier Ei­rik Då­støl Lange­land, Apre­pre­sen­tant i by- og miljø­ut­val­get.

DROPPER P-KJELLER

– I det øye­blik­ket «Kon­gens» ble solgt, lå det no­en fø­rin­ger. Jeg har in­gen pro­ble­mer med kon­sep­tet slik det lig­ger fore­lø­pig. Skal vi nå må­let om 15.000 be­bo­ere i Kvadraturen kre­ves det bi­drag her og der, ut­ta­ler ut­valgs­le­der Sti­an Stor­buk­ås (Frp).

Ut­byg­ger plan­la ned­kjø­ring til ny par­ke­ring­skjel­ler fra Kon­gens gate, men skrin­leg­ger det­te si­den unge be­bo­ere ikke har egen bil. God syk­kel­par­ke­ring er desto vik­ti­ge­re.

Pro­sjekt­kost­na­den er be­reg­net til om lag 150 mil­lio­ner kro­ner. Oks­øy Eien­dom ei­er 80 pro­sent, mens entre­pre­nør Va­vik og Tøn­nes­sen har kjøpt de res­te­ren­de 20.

Ak­sje­ne i Oks­øy Eien­dom er for­delt mel­lom Per Ar­ne Kjøs­tvedt (40 pst.), Arild Skeie (30 pst.) og Ru­ne Iver­sen (30 pst.).

FOTO: VEGARD DAMSGAARD

«Plan-, bygg- og opp­må­lings­eta­ten vur­de­rer plan­for­sla­get som po­si­tivt. Det er en god bruk av et bygg det er vik­tig å be­va­re. Når bygg og ute­rom rus­tes opp, trek­kes fle­re til Kvadraturen, en­ten de flyt­ter inn, job­ber el­ler er på be­søk.» he­ter det i inn­stil­lin­gen før po­li­tisk be­hand­ling torsdag.

FOTO: VEGARD DAMSGAARD

Gymsalen er, i lik­het med sko­len for øv­rig, pre­get av for­fall.

ARKIVFOTO

Arild Skeie.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.