Tig­ger kan bli felt av tekst­mel­din­ger

Den ru­mens­ke 30-årin­gen av­vi­ser å ha tjent pen­ger på salg av nar­ko­ti­ka. Po­li­ti­et me­ner sm­ser vi­ser at tig­ge­ren ly­ver.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: EIVIND KRISTENSEN eivind.kristensen@fvn.no -

Den ru­mens­ke tig­ge­ren av­vi­ser å ha tjent pen­ger på salg av nar­ko­ti­ka. Po­li­ti­et me­ner sms-er vi­ser at hun ly­ver.

Kvin­nen har vært tig­ger på gata i Kris­tian­sand i fle­re år.

4. ja­nu­ar tok li­vet til hen­nes en dra­ma­tisk ven­ding da hun ble kniv­stuk­ket av sin ekte­mann i rom­lei­ren un­der Ves­ter­vei­broa.

Drøye 14 da­ger sei­ne­re ble hun selv på­gre­pet, for salg av nar­ko­tis­ke tab­let­ter. Hun har hele ti­den nek­tet straff­skyld.

– Alt jeg gjør er å tig­ge, hek­le og sel­ge bla­der, sa den ru­mens­ke 30-årin­gen da hun møt­te som til­talt i Kris­tian­sand ting­rett.

STOPPET RUSMISBRUKER

Om kvel­den 20. ja­nu­ar stoppet po­li­ti­et en rusmisbruker (22) et lite styk­ke fra Vågs­bygd sen­ter. I sek­ken had­de han en ladd pis­tol og pille­glass med 760 rivot­ril­tab­let­ter.

Mo­bi­len hans ring­te fle­re gan­ger fra no­en lag­ret som «Sis­ter». Po­li­ti­et me­ner det­te var 30-årin­gen, og at en rek­ke sms-er mel­lom hen­ne og 22-årin­gen hand­ler om kjøp og salg av nar­ko­ti­ka.

Den ak­tu­el­le kvel­den me­ner po­li­ti­et at pla­nen var å slutt­føre en han­del med 570 tab­let­ter. Da «Sis­ter» per sms spur­te om hvor­for 22-årin­gen ikke kom som av­talt, tok be­tjen­te­ne over kom­mu­ni­ka­sjo­nen og svar­te at alt var ok.

– FIKK TABLETTENE AV LEGEN

De fant hen­ne på par­ke­rings­plas­sen foran sen­te­ret. I bi­len sin satt 30-årin­gen bak rat­tet med en mo­bil­te­le­fon i hån­da. Bort­sett fra sms-en som po­li­ti­et had­de sendt like før, var alle mel­din­ge­ne fra rus­mis­bru­ke­rens navn slet­tet.

Ei venn­in­ne, også hun ru­mensk tig­ger, var pas­sa­sjer. I bi­len fant po­li­ti­et et glass med 100 rivot­ril­tab­let­ter og 33.000 kro­ner i hanske­rom­met.

– Jeg fikk tablettene av legen min i Ro­ma­nia, for­di jeg sli­ter psy­kisk, sa den til­tal­te 30-årin­gen i ret­ten.

Hun og for­sva­rer Bjør­ge Us­te­rud Tveito

me­ner å ha be­vist det­te gjen­nom en re­sept og en lege­er­klæ­ring.

Ak­tor, po­liti­ad­vo­kat Hans Olav Røyr, på­pek­te at det ene do­ku­men­tet ikke vis­te re­sept på Rivot­ril. Det and­re, fra 2015, men­te han var for gam­melt til å ha be­tyd­ning.

VILLE KJØPE 50.000

Kon­tan­te­ne me­ner 30-årin­gen er tjent på lov­lig vis. Po­li­ti­et me­ner de stam­mer fra nar­ko­tika­salg.

I en av mel­din­ge­ne på mo­bi­len hans øns­ker rus­mis­bru­ke­re å kjøpe for 50.000 kro­ner. Sva­ret fra «Sis­ter» er at hun kan skaf­fe 60 pille­glass. Det gir en pris på 800 kro­ner per glass.

30-årin­gen for­klar­te i ret­ten at hun skul­le møte 22-årin­gen på Vågs­bygd sen­ter for å få øko­no­misk hjelp etter kniv­stik­kin­gen.

– Jeg viss­te ikke at det var ulov­lig i Nor­ge å være venn med en nar­ko­man, sa hun.

Den ar­beids­le­di­ge 22-årin­gen er straf­fet fle­re gan­ger. Han er også til­talt, men møt­te ikke i retts­sa­ken.

I en knapp po­liti­for­kla­ring av­vi­ser han po­li­ti­ets på­stand om for­må­let med å møte ru­me­ne­ren.

– Jeg ser på hen­ne som min søs­ter, og skul­le se om jeg kun­ne hjel­pe hen­ne, for­kla­rer rus­mis­bru­ke­ren.

PEKTE På VENNINNEN

30-årin­gen av­vis­te å ha sendt sms-ene som er po­li­ti­et vik­tigs­te be­vis. I ste­det pekte hun på pas­sa­sje­ren.

– Venninnen min bruk­te te­le­fo­nen på vei til Vågs­bygd sen­ter, sa hun.

Kvin­nen var opp­rin­ne­lig sik­tet i sa­ken, men sa­ken ble hen­lagt på be­vi­sets stil­ling. Po­li­ti­et øns­ket hen­ne som vit­ne i retts­sa­ken, men hun er til­ba­ke i Ro­ma­nia.

For­sva­rer Tveito gikk i ret­ten langt i å hev­de at venninnen var rett per­son på til­tale­ben­ken.

Han vis­te til kvin­nen har for­klart po­li­ti­et at hun ikke har hatt no­en be­fat­ning med den ak­tu­el­le te­le­fon, men at po­li­ti­et på for­sva­rers fore­spør­sel av­dek­ket at sim-kor­tet i 30-årin­gens te­le­fon var kjøpt av venn­in­nens kjæ­res­te.

Han vis­te også til at venninnen i av­hør be­nek­tet en­hver kjenn­skap til rus­mis­bru­ke­ren, men at sist­nevn­te for­klart at han had­de møt­te hen­ne fle­re gan­ger.

FOR­SVA­RER KRI­TISK

– Når for­kla­rin­ge­ne spri­ker slik, er det nær­lig­gen­de at po­li­ti­et sik­rer be­vis slik at det kan av­kla­res om venn­in­nens fin­ger­av­trykk el­ler dna fin­nes på pille­glas­se­ne. Det er ikke gjort i det­te til­fel­let, sier Bjør­ge Us­te­rud Tveito.

– Vi men­te det­te ikke var nød­ven­dig, og at det øv­ri­ge be­vis­bil­det var til­strek­ke­lig, opp­lys­te ak­tor Hans Olav Røyr i Kris­tian­sand ting­rett.

Han la ned på­stand om fem må­ne­ders feng­sel for 30-årin­gen og inn­drag­ning av kon­tan­te­ne.

ARKIVFOTO

Her uten­for Vågs­bygd sen­ter skul­le 30-årin­gen møte rus­mis­bru­ke­ren.

Il­lust­ra­sjo­nen vi­ser sms-er mel­lom «Sis­ter» og den nors­ke rus­mis­bru­ke­ren (22) lagt fram for ret­ten. Sms-ene er fra 20. ja­nu­ar no­en ti­mer før de til­tal­te ble tatt av po­li­ti­et.

Illustrasjon av sms sendt fra rus­mis­bru­ke­ren til «Sis­ter» da­gen 19. ja­nu­ar. Sva­ret er slet­tet på mo­bi­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.