Mer åpen­het om be­red­skap

Of­fent­lig­he­ten får alt­for lite kunn­skap om Riks­re­vi­sjo­nens kri­tikk av re­gje­rin­gens be­red­skaps­ar­beid. Vi bur­de fått mer inn­syn – det­te an­går oss alle.

Faedrelandsvennen - - TORSDAG -

Selv­føl­ge­lig vil det være in­for­ma­sjon rundt be­red­ska­pen i et land som må være hem­me­lig­holdt. Men når både kon­troll- og kon­sti­tu­sjons­ko­mi­te­ens med­lem­mer, en sam­let op­po­si­sjon, Stor­tin­gets pre­si­dent­skap, og ikke minst – Riks­re­vi­sjo­nens egen Per Kris­ti­an Foss – me­ner det er både trygt og vik­tig med mer åpen­het rundt be­red­ska­pen i Nor­ge – så er det opp­sikts­vek­ken­de at re­gje­rin­gen ved For­svars­de­par­te­men­tet nek­ter.

Det inn­gir ikke til­lit.

Den­ne hem­me­lig­hol­del­sen av Riks­re­vi­sjo­nens kri­tikk rundt be­red­skaps­ar­bei­det tåke­leg­ger sa­ken, det mang­len­de ar­bei­det som er gjort, hvil­ke ak­tø­rer som er år­sa­ken til unn­fal­len­he­ten - i det hele tatt - det blir en helt umu­lig de­batt. Der­for ble de­bat­ten i kon­troll- og kon­sti­tu­sjons­ko­mi­te­en tirs­dag også uhånd­ter­bar, å snak­ke åpent om hem­me­lig­he­ter er vans­ke­lig.

I bak­grun­nen lig­ger min­ne­ne om hva en en­kelt ter­ro­rist klar­te å ut­ret­te av øde­leg­gel­se og drap 22. juli 2011

Per Kris­ti­an Foss har gått god for at et ut­ar­bei­det sam­men­drag av rap­por­ten kan of­fent­lig­gjø­res. Det er han av de­par­te­men­tet bedt om å om­skri­ve, men det har Foss nek­tet, i fare for å lage en rap­port som «svek­ker al­vo­ret i sa­ken». Og bare det vit­ner jo om sub­stan­sen i kri­tik­ken og gjør spørs­må­let om re­gje­rin­gen be­skyt­ter seg selv mer på­tren­gen­de.

Vi vet at Riks­re­vi­sjo­nen fort­satt me­ner det er «svært al­vor­li­ge» mang­ler i po­li­ti­ets og For­sva­rets evne til å sik­re byg­nin­ger og in­fra­struk­tur i en trus­sel­si­tua­sjon. Og vi vet det er sto­re sam­ar­beids­pro­ble­mer mel­lom po­liti­myn­dig­he­ter, For­sva­ret og åpen­bart re­gje­rin­gen. For stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg slo til­ba­ke med at hun var blitt des­in­for­mert av en feil­ak­tig rap­port fra po­li­ti­et i 2015 og vis­te til den som sen­tral i den mang­len­de for­stå­el­sen av pro­ble­me­ne. Hun dyt­tet skyl­den ned­over. Men er det pro­ble­mer der, er det fak­tisk også hen­nes pro­blem.

I bak­grun­nen lig­ger min­ne­ne om hva en en­kelt ter­ro­rist klar­te å ut­ret­te av øde­leg­gel­se og drap 22. juli 2011. Re­gje­rin­gen Stol­ten­berg fikk i etter­tid knu­sen­de kri­tikk for ikke å ha tatt be­red­skaps- og sik­ker­hets­ar­beid al­vor­lig nok. Nå står åpen­bart de­ler av den­ne kri­tik­ken ved lag, men vi nek­tes ve­sent­lig inn­syn i pro­ses­sen. Det er ude­mo­kra­tisk.

Of­fent­lig­he­ten får ikke nok in­for­ma­sjon om kri­tik­ken av be­red­skaps­ar­bei­det til re­gje­rin­gen, og det rei­ser spørs­mål om re­gje­rin­gen be­skyt­ter seg selv.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.