Kan mot­ta ver­dens størs­te cruise­skip

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJETIL REITE kjetil.reite@fvn.no

In­nen 1. juni skal den nye cruise­kaia på Lag­manns­hol­men stå klar. Den skal være ut­styrt slik at den kan ta imot ver­dens størs­te cruise­skip.

– Det er 78 cruise­skip un­der byg­ging i ver­den og gans­ke man­ge mil­li­ar­der i ordre­re­ser­ver. Og ski­pe­ne som byg­ges blir bare stør­re og stør­re. Så den kaia vi byg­ger i Kris­tian­sand nå er for frem­ti­den, sier Tho­mas Gran­feldt, as­sis­te­ren­de havne­di­rek­tør i Kris­tian­sand.

Det er ven­tet 51 cruise­an­løp til Kris­tian­sand i år. Det er på lin­je med de fem sis­te åre­ne, bort­sett fra 2014 da det var 76 an­løp.

De fles­te av årets cruise­skip vil leg­ge til ved den nye cruise­kaia.

– Vi byg­ger for å kun­ne ta imot de størs­te cruise­bå­te­ne. Det­te blir en mer mo­der­ne kai enn den vi flyt­ter bort fra, sier Gran­feldt.

FERDIG I JUNI

De størs­te cruise­ski­pe­ne i ver­den er «Oa­sis of the Seas»-ski­pe­ne som er på over 360 me­ter. De tra­fik­ke­rer ikke i Nord-euro­pa. Det størs­te ski­pet som kom­mer til Kris­tian­sand i år er «Inde­pen­den­ce of the Seas» på rundt 330 me­ter.

Kaia som byg­ges på ut­si­den av Lag­manns­hol­men blir 150 me­ter lang, men er alt­så la­get slik at den kan ta imot skip på over 360 me­ter.

– De størs­te ski­pe­ne tren­ger ikke en kaifront som er like lang som selve ski­pet. Det vik­tigs­te er at pas­sa­sje­re­ne kan gå av og på, sier Svein-inge Lar­sen, havnein- geni­ør i Kris­tian­sand havn.

In­ne på land byg­ges det nå seks pul­ler­ter som har ka­pa­si­tet på 250 tonn. De sør­ger for at ski­pe­ne kan for­tøyes. På­le­ne er bo­ret 67 me­ter ned, del­vis i fjell.

MILEPÆL

Pro­ble­met på Lag­manns­hol­men har vært at løs­mas­ser har rast ut. Uten­for Lag­manns­hol­men er det der­for fylt på med 440.000 ku­bikk med stein i for­kant av ut­byg­gin­gen av kaia. Det skal hind­re ero­sjon og ut­ra­sing.

Ar­bei­det med selve kaia star­tet rundt nytt­år. Entre­pre­nør Alt i Bygg og An­legg er ferdig med å set­te ned på­ler i hav­bun­nen og har be­gynt på ar­bei­det med selve kaia.

En flå­te har i det sis­te lig­get uten­for Lag­manns­hol­men i for­bin­del­se med at på­le­ne skul­le støy­pes.

– For oss er det en vik­tig milepæl å være fer­di­ge med den­ne de­len av ar­bei­det, sier Svein-inge Lar­sen.

FERDIG I SOM­MER

Han sier at alt ty­der på at de kla­rer å få den nye kaia klar til 1. juni.

– Ja, så sant det ikke skul­le duk­ke opp helt ufor­ut­set­te for­hold, skal det hol­de.

Den opp­rin­ne­li­ge pla­nen på Lag­manns­hol­men var en fler­bruks­kai der man kun­ne las­te og los­se, og som også kun­ne bru­kes til kon­tei­ner­skip. Det ble for dyrt. Kaia som nå byg­ges vil kos­te i over­kant av 81,5 mil­lio­ner.

– Vi kan ikke las­te og los­se fra den­ne kaia, men det be­tyr ikke at det bare er cruise­skip som kan bru­ke den. And­re skip som tren­ger kai­plass kan også leg­ge til, sier Svein-inge Lar­sen.

Kaia blir la­get med egne rør for av­løp, slik at ski­pe­ne med ti­den kan kob­le seg rett på av­løps­net­tet til Kris­tian­sand kom­mu­ne og til rense­an­leg­get på Od­der­øya. Kaia har også klar in­fra­struk­tur for å kun­ne kob­le ski­pe­ne på land­strøm, men selve land­strøm­an­leg­get kom­mer ikke i den­ne om­gang.

FØRS­TE AN­LØP

Førs­te an­løp på den nye cruise­kaia blir 31. mai. Kun et par skip kom­mer før den tid. De vil tro­lig bli plas­sert ved and­re kai­er som hav­na har til­gjen­ge­lig.

Inn­til i fjor la cruise­ski­pe­ne til ved Silo­kaia. Den er nå over­tatt av Ka­nal­byen.

FOTO: KJETIL REITE

Ky­ristoff Bur­nat og Bla­zej Min­da i Alt i Bygg og An­legg er i gang med å lage kaifron­ten på den nye cruise­kaia. Kaia blir 150 me­ter lang, men kan li­ke­vel ta imot de størs­te cruise­ski­pe­ne som er over 360 me­ter lan­ge.

FOTO: KJETIL REITE

Den nye kaia skal være ferdig til 1. juni, men det førs­te cruise­ski­pet er ven­tet 31. mai i år. Her er havne­in­ge­ni­ør Svein-inge Lar­sen sam­men med Erdil Ke­nar, av­de­lings­le­der i Alt i Bygg og An­legg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.