Brygge­gata kan bli stengt av

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JARLE R. MARTINSEN jarle.martinsen@fvn.no

I bort­imot 30 år har det vært dis­ku­tert hva som skal skje med en av Sør­lan­dets mest tra­fik­ker­te by­ga­ter: Brygge­gata i Mandal.

– Det mes­te har utvil­somt vært sagt, ja, men fort­satt kan vi ikke for­has­te oss, sier ord­fø­rer Alf Erik An­der­sen.

Ons­dag ble det av­holdt et stor­møte mel­lom kom­mu­nen og næ­rings­li­vet om den­ne gata som er svært tra­fik­kert. Her kjø­rer over 10.000 bi­ler i gjen­nom­snitt i døg­net.

Veg­ve­se­net pre­sen­ter­te på mø­tet en mu­lig­hets­stu­die over hva som kan gjø­res med den­ne gata som går pa­ral­lelt med da­gens gå­gate.

ALTERNATIVER

Og da er det­te blant an­net al­ter­na­ti­ve­ne:

●● Sten­ge av gata. I så fall får Mandal alt­så to gå­ga­ter.

●● Lage en syk­kel­ga­te som er nok­så lik en gå­gate, men med mu­lig­het for å la vare­le­ve­ran­se og ut­ryk­ning­s­kjøre­tøy slip­pe til.

●● Kol­lek­tiv­gate der kun bus­se­ne får slip­pe til sam­men med syk­lis­ter og gå­en­de.

●● Lage en så­kalt miljø­tun­nel un­der gata.

Veg­ve­se­net har også sett på mu­lig­he­te­ne for nok en by­bro fra ned­re Malmø til Pi­ren. Slik kan tra­fik­ken bli lagt bort fra sen­trum, men ville da pas­se­re sko­le­ne.

– Akku­rat det er nep­pe ak­tu­elt, kom­men­te­rer An­der­sen.

SESONGSTENGE

And­re mu­lig­he­ter er å sesongstenge Brygge­gata som til jul og som­mer.

El­ler som slik man har i Tor­dens­kjolds­gate for­bi Mar­kens i Kris­tian­sand, der myke tra­fi­kan­ter og bi­lis­te­ne til­pas­ser seg hver­and­re i bru­ken av om­rå­det.

– Det vik­ti­ge nå er å lage en tra­fikk­ana­ly­se av Mandal sen­trum og de uli­ke sce­na­rio­er. For det er helt klart, vi kan ikke sten­ge av Brygge­gata uten å vite kon­se­kven­se­ne. Her pas­se­rer over 10.000 bi­ler i døg­net og dis­se må inn på et an­net kjøre­løp, sier An­der­sen.

Han ser for seg at Brygge­gata kan bli stengt av ei uke i en skole­fe­rie se­ne­re i år og se hvor­dan bi­lis­te­ne da opp­fø­rer seg.

Leder av Mandal Han­del- og ser­vice­næ­ring Kim Løv­slett sier de også øns­ker en slik tra­fikk­ana­ly­se.

– I lik­het med res­ten av byen øns­ker vi å lan­de den­ne dis­ku­sjo­nen som har vart i man­ge år. Men da må vi vite kon­se­kven­se­ne, sier han.

FOTO: JARLE R. MARTINSEN

Her i Brygge­gata i Mandal er tra­fik­ken vold­som gjen­nom døg­net. Ord­fø­rer Alf Erik An­der­sen og Kim Løv­slett, leder av Mandal Han­del- og ser­vice­næ­ring, øns­ker at man nå skal lan­de en åre­lang dis­ku­sjon om hva som skal skje her.

ILLUSTRASJON: GULE SIDER

Brygge­gata i Mandal hand­ler om en strek­ning på knap­pe 600 me­ter like nord for elva. Her er det mye tra­fikk. Skal det­te bli ei gå­gate?

FOTO: JARLE R. MARTINSEN

Ons­dag ble det av­holdt et stor­møte mel­lom næ­rings­li­vet og kom­mu­nen om hva som skal skje med Brygge­gata i Mandal.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.