Søgne og Songdalen dropper sam­lin­ger om sam­men­slå­ing

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KJETIL REITE

Samt­li­ge nors­ke kom­mu­ner som skal slås sam­men, ble in­vi­tert til opp­læ­ring. Men det vil ikke Søgne og Songdalen del­ta på.

Der­med er det kun Kris­tian­sand som del­tar på sam­lin­ge­ne som skal for­be­re­de dem til for­hand­lin­ger om en ny stor­kom­mu­ne.

– Jeg sy­nes det er be­kla­ge­lig at Søgne og Songdalen ikke sen­der no­en re­pre­sen­tan­ter til sam­lin­ge­ne der man vil få et bed­re kunn­skaps­grunn­lag for hva det­te vil in­ne­bære. Vi øns­ker ikke at Kris­tian­sand skal kjø­re lø­pet, men det kan bli re­sul­ta­tet hvis vi mø­ter bed­re for­be­redt enn det de gjør, sier Harald Furre (H), ord­fø­rer i Kris­tian­sand.

På sam­lin­gen i Oslo tirs­dag, var det kun Kris­tian­sand som del­tok med råd­mann Tor Som­mer­seth og po­li­tisk råd­gi­ver Aase Marthe Hor­rig­mo. Også på nes­te sam­ling blir kun Kris­tian­sand re­pre­sen­tert.

Det er den opp­he­te­de stri­den rundt sam­men­slå­in­gen til nye Kris­tian­sand som er bak­grun­nen for at Søgne og Songdalen ikke vil del­ta. Beg­ge ste­der vil et fler­tall av lo­kal­po­li­ti­ker­ne at man ven­ter med å fore­ta seg noe fram til Stor­tin­get fat­ter sitt for­mel­le ved­tak i juni.

– Mitt øns­ke had­de nok vært at vi star­tet opp nå, men jeg re­spek­te­rer fullt ut det fler­tal­let me­ner, sier John­ny Grei­bes­land (Sp), ord­fø­rer i Songdalen.

I Søgne er si­tua­sjo­nen den sam­me. Hver­ken ord­fø­rer el­ler ad­mi­ni­stra­sjon vil bli re­pre­sen­tert på sam­lin­ge­ne som Kom­mu­nal- og re­gio­nal­de­par­te­men­tet ar­ran­ger sam­men med KS og en rek­ke fag­for­enin­ger.

– Det ville være imot in­ten­sjo­nen i kom­mune­styre­ved­ta­ket, slik jeg tol­ker det, sier

❞ Det er be­kla­ge­lig at Søgne og Songdalen ikke sen­der no­en re­pre­sen­tan­ter til sam­lin­ge­ne der man vil få et bed­re kunn­skaps­grunn­lag for hva det­te vil in­ne­bære. HARALD FURRE (H),

Kris­tian­sand ord­fø­rer i Astrid Hil­de (Ap), ord­fø­rer i Søgne.

En gjen­nom­gang av del­ta­ker­lis­ten vi­ser at fle­re kom­mu­ner som blir slått sam­men med tvang del­tok på tirs­da­gens sam­ling. Blant de som ikke del­tok er også Lin­des­nes i til­legg til no­en kom­mu­ner på Vest­lan­det.

Astrid Hil­de me­ner Harald Furre ikke tren­ger å be­kym­re seg for de­res po­si­sjon før for­hand­lin­ge­ne star­ter etter Stor­tin­gets ved­tak i juni.

– Jeg tror ikke han skal un­der­vur­de­re vår evne til å set­te oss godt inn i et saks­felt. Det kan du hil­se til Harald Furre og si, sier Hil­de.

Og leg­ger til:

– Vi skal kom­me sterkt til­ba­ke når det­te kom­mer i gang og stå på for Søg­nes in­ter­es­ser.

Harald Furre sier på sin side at man hel­ler ikke må un­der­vur­de­re job­ben som ven­ter når kom­mu­ne­ne skal slås sam­men.

– Det­te er en enorm jobb, og det gjel­der å kom­me raskt i gang. Bare ta en ting som an­set­tel­ser der vi må sig­ne­re nye kon­trak­ter med alle an­sat­te. På et om­rå­de som inn­kjøps­av­ta­ler må de re­for­hand­les.

Sam­lin­ge­ne har hatt tema som inn­kjøps­ord­ning, ei­er­skap og vi­sjo­ne­ne for en ny kom­mu­ne.

ARKIVFOTO: SONDRE STEEN HOLVIK

Da det i fe­bru­ar ble klart at Stor­tin­get slår sam­men Kris­tian­sand, Søgne og Songdalen med tvang, sam­let Fædre­lands­ven­nen ord­fø­rer­ne til det­te bil­det. Se­ne­re har det ikke blitt no­en sam­ta­ler om stror­kom­mu­ne, si­den Søgne og Songdalen vil ven­te. Fra venst­re: John­ny Grei­bes­land (Songdalen) Astrid Hil­de (Søgne) og Harald Furre (Kris­tian­sand).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.