Sko­le­ne flest ele­ver vil gå på

Den­ne gjen­gen øns­ker seg til KKG og Tan­gen vi­dere­gå­en­de til høs­ten. Det er det også man­ge and­re ele­ver i VestAg­der som vil.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: LENA RUSTAN FIDJESTAD lena.fidjestad@fvn.no

– Jeg har søkt idrett ved Kris­tian­sand Kate­dral­sko­le Gim­le (KKG). Jeg er god i gym og li­ker sport. Sam­ti­dig er jeg litt lei av van­lig sko­le, så det blir godt med en for­and­ring, sier Mor­ten Gum­pen Han­sen (15), som går i tien­de på Odde­mar­ka sko­le.

Han vil helst gå på KKG, som i år er sko­len med flest sø­ke­re i Vest-ag­der. Det er na­tur­lig si­den det også er sko­len som rom­mer flest ele­ver. Like bak kom­mer Tan­gen vi­dere­gå­en­de sko­le.

To­talt er det 8231 sø­ke­re til vi­dere­gå­en­de sko­ler i Vest-ag­der, hvor­av 915 sø­ker lære­plass.

FLE­RE SØ­KER FORBEREDENDE

I år er det flest som har stu­die- forberedende lin­jer, som Mu­sikk, dans og dra­ma, Idretts­fag, Me­di­er og kom­mu­ni­ka­sjon og Kunst, de­sign og ar­ki­tek­tur som første­øns­ke.

– Stu­die­pro­gram­met stu­die­spe­sia­li­se­ring har gått litt ned som første­valg, men i prak­sis vil nok inn­taks­tal­le­ne bli som før, for­kla­rer Reii Vest-ag­der fyl- dar Kyl­les­dal kes­kom­mu­ne.

Mor­tens klasse­ka­me­ra­ter, Emi­lie Zei­ner Sen­ding Lar­sen (16), Mil­lie Mag­nus­sen (16), Em­ma Kas­per­sen (16) og Jo­nas Tor­land Salve­sen (15), har alle søkt stu­die­spe­sia­li­se­ring.

– Jeg be­stem­te meg for stu­die­spe­sia­li­se­ring si­den jeg vil ha fle­re mu­lig­he­ter vi­de­re i ut­dan­nings­lø­pet, be­grun­ner Em­ma.

Iføl­ge Kyl­les­dal får nor­malt over 90 pro­sent av ele­ve­ne til­bud om stu­die­pro­gram­met de øns­ker seg, men ikke alle får plass på øns­ket sko­le.

VÅGS­BYGD ÅRETS «VINNER»

Vågs­bygd vi­dere­gå­en­de sko­le er iføl­ge Kyl­les­dal årets «vinner», si- den det er sko­len med mest fram­gang.

– Det er den enes­te sko­len med fle­re sø­ke­re til stu­die­spe­sia­li­se­ring enn det er plass til. I til­legg har sko­len Mu­sikk, dans og dra­ma, som er en po­pu­lær lin­je, sier han.

Årets mest po­pu­læ­re Vg1-til­bud i for­hold til an­tall skole­plas­ser i Vest-ag­der er idretts­fag på KKG, stu­die­spe­sia­li­se­ring og mu­sikk, dans og dra­ma på Vågs­bygd vi­dere­gå­en­de sko­le, samt helse­og opp­vekst­fag i hele fyl­ket.

NEDGANG FOR YRKESFAG

54 pro­sent av ele­ve­ne i Vest-ag­der sø­ker stu­die­for­be­re­den­de ut­dan­nings­pro­gram, mens 46 pro­sent sø­ker yrkesfag.

Kyl­les­dal sier det er en trend at fær­re sø­ker yrkesfag.

– I år sø­ker fær­re elek­tro­fag, men det er en lin­je som har vært over­søkt tid­li­ge­re, så det kan være rik­tig å si at det sta­bi­li­se­rer seg på et nivå som pas­ser bran­sjens be­hov, sier Kyl­les­dal.

I Aust-ag­der øns­ker 51 pro­sent stu­die­for­be­re­den­de ut­dan­nings­pro­gram, mot 49 pro­sent som har søkt yrkesfag. Også her er det nedgang in­nen yrkesfag.

UTJEVNING I AUST-AG­DER

– Tid­li­ge­re har Aust-ag­der hatt be­ty­de­lig fle­re sø­ke­re til yrkesfag enn stu­die­for­be­re­den­de. Det er i end­ring. Tal­le­ne er li­ke­vel ikke helt sam­men­lign­ba­re, si­den Me­di­er og kom­mu­ni­ka­sjon ikke len­ger reg­nes som yrkesfag, for­kla­rer ut­dan­nings­sjef i Aust-ag­der fyl­kes­kom­mu­ne, Bernt Skut­la­berg. Aust-ag­der fyl­kes­kom­mu­ne har i år mot­tatt 4913 søk­na­der til vi­dere­gå­en­de sko­ler, i til­legg til 613 søk­na­der om lære­plass. Her er Sam Ey­de vi­dere­gå­en­de sko­le fa­vo­rit­ten.

Sø­ke­re til skole­plass vil få svar i midt­en av juli.

FOTO: LENA RUSTAN FIDJESTAD

F.v.: Em­ma Kas­per­sen, Mil­lie Mag­nus­sen, Jo­nas Tor­land Salve­sen, Emi­lie Zei­ner Sen­ding Lar­sen og Mor­ten Gum­pen Han­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.