Hev­der na­bo­en kas­ter hun­de­lort

Faedrelandsvennen - - NYHETER - VEGARD DAMSGAARD

Det på­går an­gi­ve­lig skitt­kas­ting mel­lom to mind­re gode na­bo­er i Vågs­bygd.

«Det kan da ikke være slik at hus­ei­ere kan dri­ve og kas­te av­fø­ring inn på ei­en­dom­men til sine na­bo­er.» skri­ver en for­tvi­let Vågs­bygd-be­bo­er i brev til Kris­tian­sand kom­mu­ne.

Den godt voks­ne man­nen og hans dit­to nabo kom­mer ikke spe­si­elt godt over­ens, om vi skal sto­le på be­skri­vel­sen av na­bo­ska­pet.

Og slik skal det ha vært i en år­rek­ke.

– KAS­TER AV­FØ­RING

Man­nens gårds­plass gren­ser mot na­bo­ens, som har la­get hunde­gård på and­re si­den av planke­gjer­det.

Der­med er det nær­lig­gen­de å mis­ten­ke den­ne for at sto­re meng­der av­fø­ring, type hund, har hav­net på gru­sen hos dem.

«Nabo (...) dri­ver og kas­ter av- fø­ring fra sin hunde­gård på sin side av gjer­de/le­vegg og inn på vår gårds­plass. (...) An­nen gjer­nings­per­son ute­luk­kes da ved­kom­men­de ville blitt fan­get opp av våre over­våk­nings­ka­me­ra. (...) Det er in­gen and­re dyr på vår eien­dom som kan pro­du­se­re sli­ke meng­der av­fø­ring.» he­ter det i kla­gen.

Man­nen ber kom­mu­nen kom­me og «be­sik­ti­ge si­tua­sjo­nen før vi fjer­ner gri­se­ri­et».

Han me­ner det må fin­nes ved­tek­ter som re­gu­le­rer spred­ning av smitte­far­lig av­fall i bo­lig­om­rå­der, og til­føy­er at «det­te er uhold­bart, da vi har små barne­barn som må tråk­ke rundt i det­te når de er ute og le­ker».

Iføl­ge kla­gen har be­bo­eren vars­let kom­mu­nen tid­li­ge­re, uten re­spons. Også po­li­ti­et skal ha ve­gret seg for å gri­pe inn.

«Det­te har skjedd utal­li­ge gan­ger tid­li­ge­re over man­ge år» hev­der han.

Fædre­lands­ven­nen har vært i kon­takt med Vågs­bygd-man­nen, som ikke øns­ker å ut­ta­le seg om sa­ken.

Na­bo­en på sin side av­vi­ser over­for Fædre­lands­ven­nen, i en kort kom­men­tar, at han har lem­pet hun­de­lort over gjer­det. På­stand står mot på­stand.

– EN UNDERLIG SAK

Kom­mune­over­lege

– Hvis man ikke ab­so­lutt skal til og spi­se møk­ka, er det ikke så smitte­far­lig at vi be­kym­rer oss for det, sva­rer kom­mune­over­le­gen, og til­føy­er:

– Det er en underlig sak. Han me­ner det er granne­lo­ven som må gjø­res gjel­den­de, ikke kom­mu­na­le ved­tek­ter, og da er det po­li­ti el­ler helst kon­flikt­rå­det som er ret­te or­gan.

– Sån­ne kla­ger med litt for­skjel­lig inn­hold, som bun­ner i nabo­kon­flikt, ser vi man­ge gan­ger i året. Når det kom­mer til dyre­hold har jeg i mine tre år som kom­mune­over­lege vært borti to hunde­sa­ker og to heste­sa­ker tid­li­ge­re, opp­ly­ser han.

– Og ditt råd til de stri­den­de par­ter i Vågs­bygd?

– De må prø­ve å bli eni­ge før granne­lo­ven må kom­me til an­ven­del­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.