Gråt, le med hjer­tet og dans!

Faedrelandsvennen - - MENING -

Finn fram Fædre­lands­ven­nen fra 13. mars og les om igjen le­ser­inn­leg­get til Mar­kus Knud­sen Tveit.

●● Da jeg stu­der­te pe­da­go­gikk les­te jeg i den kri­tis­ke fag­lit­te­ra­tu­ren om hvor­dan tids­ån­den for­tel- ler oss at det mo­der­ne men­nes­ket ikke skal være for trist, for glad, men noe strøm­linje­for­met uten kon­tras­ter. No­en får ikke sove hvis de ikke har kon­tras­ter. And­re har sagt at hel­ve­te ikke er et sted hvor man bare grå­ter, men et sted uten fø­lel­ser.

Men­neske­kunn­ska­pen kan være så fat­tig at no­en tror at det er noe galt, ja sykt, med den som grå­ter. Det­te må være menn, el­ler kvin­ner som «går i man­nens klær». Gråt er for­lø­sen­de. Tenk bare på spen­nin­ge­ne i krop­pen ved men­strua­sjo­nen . Det løs­ner ved gråt og lat­ter. Gråt er for­lø­sen­de og ren­sen­de ge­ne­relt sett.

Kjen­te psy­ko­lo­ger har skre­vet om «peak expe­ri­en­ce». Det in­ne­bæ­rer at vi av og til, og på no­en om­rå­der, tren­ger fø­lelse­mes­si­ge opp­le­vel­ser uten om det dag­li­ge. Det dan­ses for­bau­sen­de lite for ti­den. Men man­ge unge syn­ger av hjer­tets lyst på fest. På den sis­te Pro­test­fes­ti­va­len ble det snak­ket om en fø­lel­ses­re­vo­lu­sjon. Jeg hå­per den kom­mer slik at alle sam­men kan bli kjent med fø­lel­se­ne sine. Det er fak­tisk bunn i oss men­nes­ker. Det­te med fø­lel­ser er ikke noe vilt­vok­s­en­de og en far­lig umå­l­bar stør­rel­se. I så måte er in­tet nytt un­der so­len.

Å lege psy­kis­ke pro­ble­mer skjer of­te gjen­nom det å bli kjent med seg selv; sine fø­lel­ser og re­sur­ser. Og som Mar­kus Knud­sen Tveit skri­ver om, så må vi be­gren­se stress. Vi må lyt­te til krop­pen. Stressym­pto­me­ne er let­te å gjen­kjen­ne. Stress er år­sak til man­ge fle­re syk­dom­mer enn de fles­te av oss er klar over, også so­ma­tis­ke. Fø­lel­ses­li­vet må set­tes fri fra den usun­ne tvangs­trøya - ikke uhem­met, men gjen­nom er­fa­ring, kunn­skap og mod­ning. Det nyt­ter fak­tisk ikke å sten­ge dem in­ne. For­treng­te fø­lel­ser kan ta uven­te­de vei­er og som kjent få ka­ta­stro­fa­le ut­løp. Tenk i den for­bin­del­se på hvor lite fo­kus det er på psy­ko­lo­gis­ke for­hold som gjør ut­slag i po­li­tik­ken. ANNE TORUNN STORMO

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.