Bus­sen for­sin­kes!?

Faedrelandsvennen - - MENING -

Nå ren­ner be­ge­ret over! For­di bus­sen ri­si­ke­rer å måt­te ven­te et par mi­nut­ter 2 x per dag (fvn 17.3.17) – skal vi som fer­des på vei 405 kun­ne pla­ges vi­de­re?

●● I fjor kjør­te over 4000 av dis­se lande­vei­ens «mas­to­don­ter» strek­nin­gen Vatne­strøm/kris­tian­sand. Nå har de nye ki­ne­sis­ke ei­ere av VOSS vann pla­ner om å øke pro­duk­sjo­nen med 100 %, hvor skal den­ne miljø­bom­ben ende?

Bare det at det i åre­vis har fore­gått en for­uren­sen­de far­lig las­te- bil­tra­fikk på den­ne sma­le vei­en – ved si­den av et ek­sis­te­ren­de jern­bane­spor er en skan­da­le. Er det po­li­ti­ker­nes mang­len­de kunn­skap el­ler vil­je?

Selve vei­en blir dår­li­ge­re fra år til år, sør fra Vatne­strøm er det en berg og dal bane, kryd­ret med sma­le bro­er uten møte­mu­lig­het. Et un­der at vi hit­til ikke har hatt al­vor­li­ge ulyk­ker. En yt­terst nød­ven­dig opp­gra­de­ring ( i det mins­te as­fal­te­ring) kan jo ikke star­te før det er klart at dis­se laste­bi­ler for­svin­ner. Sist jeg kjør­te fra Ven­ne­sla til Vatne­strøm møt­te jeg 3 styk­ker. Ikke nok med det – våre bi­ler li­der og på­fø­rer oss unø­di­ge kost­na­der med re­pa­ra­sjon av støt­dem­pe­re, sta­bi­li­sa­tor opp­heng, styre­ku­ler og an­net.

Nei – de som ym­ter frem­på at bus­sen kan på­fø­res en vente­tid på no­en mi­nut­ter bør skam­me seg over at de i det hele tatt kan frem­me en slik tan­ke. Hele den­ne sa­ken er en miljø­bom­be som bør eli­mi­ne­res, sna­rest. MAARTEN MAGER Enges­land

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.