Vil ikke av­skri­ve Kvi­nes­heia vind­park

Faedrelandsvennen - - MENING - UNNI FARESTVEIT Di­rek­tør Sam­funns­kon­takt Ag­der Ener­gi

I et åpent brev til Ag­der Ener­gi og Stat­kraft, ei­er­ne av SAE Vind, ber Na­tur­vern­for­bun­det i Vest-ag­der om at vi av­skri­ver kon­se­sjo­nen til Kvi­nes­heia vind­park som tap.

●● Pro­sjek­tet Kvi­nes­heia vind­park er ut­vik­let av SAE Vind gjen­nom en grun­dig og om­fat­ten­de pro­sess. Den plan­lag­te vind­par­ken har svært gode vind­for­hold og er blant de mest lønn­som­me vind­kraft­pro­sjek­te­ne i lan­det. Pro­sjek­tet har gyl­dig kon­se­sjon og vi ser der­for in­gen grunn til å trek­ke pro­sjek­tet.

I Na­tur­vern­for­bun­dets brev pre­sen­te­res no­en tall som tren­ger kor­ri­ge­ring. SAE Vind har tall­fes­tet til­skudd til Kvi­nes­dal kom­mu­ne på til sam­men 5,4 mil­lio­ner kro­ner for til­tak knyt­tet til ut­byg­gin­gen. Av det­te be­lø­pet ut­gjør 5 mil­lio­ner til­skudd til tra­fikk­sik­rings­til­tak av­skole­vei i kom­mune­sen­te­ret Lik­nes, si­den et stort an­tall spe­sial­trans­por­ter vil pas­se­re kom­mune­sen­te­ret. Res­ten er knyt­tet til skil­ting av tur­vei­er, til­rette­leg­ging for lo­kalt næ­rings­liv og dek­ning av saks­be­hand­lings­kost­na­der.

I til­legg vil en utbygging av vind­par­ken kre­ve byg­ging av ny kai på Kle­ven for mot­tak av vind­møl­ler, samt om­fat­ten­de opp­rus­ting av en kom­mu­nal vei hvor trans­por­ten inn til vind­par­ken vil gå. Det­te er nød­ven­di­ge til­tak for at det skal være mu­lig å byg­ge vind­par­ken.

SAE Vind gjør lø­pen­de vur­de­rin­ger av pro­sjekt Kvi­nes­heia vind­park og vil måt­te kom­me til­ba­ke til spørs­mål ved­rø­ren­de utbygging.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.