Ja til Elect­ric City Ag­der, nei til mer pen­ger til fyl­kes­kom­mu­nen

Faedrelandsvennen - - MENING -

Elect­ric City Ag­der er et godt be­grep, og sig­na­li­se­rer en ty­de­lig ret­ning fra re­gio­nen. Det er også over­skrif­ten i en kro­nikk sig­nert fyl­kes­vara­ord­fø­rer­ne To­re Askild­sen og Jon-olav Strand .

●● Her star­ter de med å leg­ge vekt på be­tyd­nin­gen av omstilling i re­gio­nen, og hvor­dan ar­bei­det med å få på plass fib­er­kab­ler til kon­ti­nen­tet vil bi­dra til å få fle­re data­sent­re til å etab­le­re seg i re­gio­nen. So far, so good.

Men så - midt i kro­nik­ken skif­ter Askild­sen og Strand ret­ning. Pl­ut­se­lig drar de en sam­men­kob­ling mel­lom de fyl­kes­kom­mu­na­le ut­vik­lings­mid­le­ne og ar­bei­det med å få etab­lert data­sent­re i re­gio­nen.

La oss først slå det helt fast, Høy­re hei­er på Pe­der Nær­bø og alle and­re en­tu­si­as­tis­ke grün­de­re som vil noe, ska­per ar­beids­plas­ser og bi­drar til øko­no­misk vekst. Vi tror deri­mot ikke at det er mer mid­ler til dis­po­si­sjon for fyl­kes­po­li­ti­ke­re som er det gre­pet næ­rings­li­vet etter­spør nå.

Po­li­tikk hand­ler om å prio­ri­te­re. I Høy­re er vi opp­tatt å fo­ku­se­re vår næ­rings­livs­po­li­tikk inn mot det som fak­tisk vir­ker. Vi må prio­ri­te­re de sto­re mid­le­ne inn mot in­ves­te­rin­ger i in­fra­struk­tur, kom­pe­tan­se og et vekst­frem­men­de skatte­nivå som pre­mie­rer de som vå­ger å sat­se. Det er nøk­ke­len for å ska­pe vekst og det er det

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.